Akkoord over beheer en toegankelijkheid Sixcollectie

De Six Stichting, de heer Six, minister Plasterk (OCW) en minister Vogelaar (VROM) hebben een overeenkomst ondertekend, waarin afspraken staan over het beheer, het behoud en de toegankelijkheid van de Sixcollectie. Afgesproken is onder meer dat de collectie bij elkaar blijft. Deze unieke verzameling kunstwerken, waaronder Rembrandts beroemde en volgens velen mooiste portret van Jan Six, maakt daarmee voor altijd deel uit van het Nederlands cultureel erfgoed. De topstukken, met name het portret van Jan Six I, worden voor een breed publiek toegankelijk, omdat ze regelmatig uitgeleend gaan worden. Het akkoord maakt een eind aan een jarenlang slepende juridische impasse tussen de staat en de Six Stichting.

De Sixcollectie is de collectie van de familie Six, ondergebracht in een familiestichting. Topstuk is het portret van de eerste Jan Six, eens burgemeester van Amsterdam, echtgenoot van Margaretha Tulp, dochter van dr. Nicolaes Tulp (afgebeeld op Rembrandts schilderij de Anatomische les). Ook de eerste 'medische encyclopedie' van Nicolaas Tulp, een handschrift van Joost van den Vondel en schilderijen van de hand van Ruijsdael, Frans Hals en Saenredam maken deel uit van de collectie.

De collectie bevindt zich in een patriciërswoning aan de Amstel in Amsterdam, nog steeds in gebruik als woonhuis door de familie en nu nog eigendom van het rijk. Daarin zijn verschillende historische interieurs uit voormalige woonhuizen van de familie Six samengebracht, die zo een waardevol beeld schetsen van de geschiedenis van een typisch Nederlandse patriciërsfamilie van de tijd van de VOC tot nu. Aan de patriciërswoning is de afgelopen periode groot onderhoud gepleegd en nu nog worden voorzieningen aangebracht om te voldoen aan de standaarden voor collectiebeheer. Eind 2008 zal de renovatie voltooid zijn.

Afgesproken is dat de Six Stichting het beheer van deze collectie overdraagt aan een nieuwe stichting, meer op afstand van de familie. De Stichting kent een Raad van Toezicht waarin museale deskundigen zitten. Deze nieuwe stichting gaat ook de patriciërswoning beheren na eigendomsoverdracht. Verder is afgesproken dat het portret van Jan Six om het jaar gedurende twee maanden te bezichtigen is in het Rijksmuseum. Dit schilderij is in de afgelopen vijftig jaar slechts één keer een aantal maanden uitgeleend geweest. Voorts wordt de bruikleen van andere topstukken door musea, archieven of wetenschappelijke instellingen vergemakkelijkt: om het andere jaar worden ten minste drie werken uitgeleend. Zo kunnen de topstukken door een veel breder publiek gezien worden dan tot nu toe het geval was.

Per 1 januari 2009 zal het pand aan de Amstel toegankelijk zijn voor publiek: per jaar kunnen enkele duizenden Nederlanders toegang krijgen tot de patriciërswoning en de daar aanwezige kunstwerken. De reden van deze beperkte toegankelijkheid is dat het om een woonhuis gaat; de bezoeker komt als het ware op bezoek bij de heer en mevrouw Six.

Al sinds 1922 heeft de rijksoverheid de Six Stichting financieel ondersteund, onder de voorwaarde dat de collectie voor publiek toegankelijk zou zijn. In de jaren vijftig is de patriciërswoning door de Staat aangekocht. De Staat was sindsdien verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. In de negentiger jaren ontstond een geschil tussen beide partijen, over de aard van de relatie en over de wederzijdse verplichtingen. De Six Stichting vond de bijdrage van de overheid te mager, terwijl het rijk vond dat een hogere subsidie gerechtvaardigd moest worden door een ruimere publiekstoegankelijkheid van de collectie. Sindsdien is het subsidiebedrag bevroren en heeft de Six Stichting in moeten teren op haar vermogen. Met het akkoord komt er een einde aan de impasse en wordt de subsidierelatie aangepast aan de huidige tijd. De Stichting krijgt met het oog op de continuïteit een plaats in de basisinfrastructuur als aangewezen instelling.

De volgende financiële afspraken zijn gemaakt:

* Eigendom patriciërswoning wordt door VROM om niet overgedragen aan de nog op te richten beheerstichting
* Eenmalig ¤650.000 vaan het ministerie van VROM voor kwijting resterende verplichtingen en om nog laatste werkzaamheden aan het gebouw te verrichten
* Structureel subsidie van OCW van ¤4000.000 per jaar
* Incidenteel subsidie van OCW van ¤2.1mln oom oude schulden Six Stichting te vereffenen en voor veiligheidsvoorzieningen, zodat de nieuwe beheerstichting een goede start kan maken.

Noot voor redacties (

RVD Mediafeed