Ecorys.scr

ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Bezoekadres Watermanweg 44 3067 GG Rotterdam Routebeschrijving hoofdkantoor

T 010 453 88 00 F 010 453 07 68

© 2008 ECORYS Nederland BV ECORYS evalueert subsidieregelingen emancipatieprojecten

19 mei 2008 - ECORYS heeft in opdracht van het Ministerie van OCW de resultaten van subsidieprojecten in kaart gebracht. Ook is bestudeerd welke werkwijzen binnen de projecten leiden tot succes en onder welke voorwaarden deze kunnen worden verspreid. De uitkomsten zijn weergegeven in het rapport `Evaluatie projecten subsidieregeling Emancipatiestudies', dat op 29 april jl. in de Tweede Kamer is besproken.

De inzet van het Nederlandse emancipatiebeleid van de afgelopen jaren is geweest om de beschikbare subsidiemiddelen zoveel mogelijk en ook zo rechtstreeks mogelijk ten goede te laten komen aan de emancipatie van kwetsbare en kansarme vrouwen. Hierbij is gekozen om subsidies te verstrekken aan activiteiten en niet aan belangenorganisaties, omdat dit tot een groter en directer bereik van kwetsbare vrouwen zou leiden. In 2004 werd voor het eerst meer subsidie verstrekt aan projecten dan aan instellingen.

Plaatje van mensen in een schoolomgeving In het kader van de `Subsidieregeling Emanciaptieprojecten' is van 2004 tot en met 2007 ruim 18 miljoen Euro aan subsidie verstrekt, aanzienlijk meer dan onder de regeling die hieraan vooraf ging. In totaal hebben 163 projecten onder de nieuwe regeling subsidie gekregen. Over het algemeen ging het om grotere projecten, met een meerjarige looptijd en een gemiddelde omvang van ca. 110.000 Euro per project. De realisatie van de projecten ligt gemiddeld op driekwart van het opgegeven aantal vrouwen, wat inhoudt dat na afloop van de regeling ongeveer 120.000 vrouwen via de subsidie zullen zijn bereikt. Hiervan is het grootste gedeelte gericht op allochtone vouwen en meisjes. Qua thema's gaat het vooral om gevoelige zaken, zoals eerwraak, of het activeren van vrouwen die nog nauwelijks deelnemen aan de maatschappij.

De evaluatie van ECORYS heeft plaatsgevonden op een moment dat nog niet alle projecten zijn afgerond. Dit is omdat het kabinet ook lopende projecten in de evaluatie wilde meenemen, om zodoende te kunnen komen tot een landelijke verankering van `best practices'. De Minister van OCW is voornemens om een tweede evaluatie na afronding van alle projecten in 2010 te herhalen. Het Ministerie van OCW zal de komende tijd, mede op basis van de uitkomsten van de ECORYS-evaluatie, een subsidieregeling uitwerken om succesvolle projecten landelijk te verspreiden en op lokaal niveau in het emancipatiebeleid te verankeren.

De ECORYS-evaluatie kunt u hier downloaden.