Raad van State


maandag 19 mei 2008

10.00 uur

Zitting over een groot aantal besluiten van Amsterdamse stadsdeelbesturen en de gemeentebesturen van Leiden en Heemskerk waarbij zij nadere eisen hebben gesteld aan meerdere supermarkten om energiebesparende maatregelen in hun filialen in Amsterdam, Leiden en Heemskerk uit te voeren. Het gaat om in totaal 14 filialen van onder meer de supermarkten Vomar Voordeelmarkt, Hoogvliet en C1000. De stadsdeel- en gemeentebesturen hebben de supermarkten de nadere eis opgelegd om de vries- en koelapparaten in de filialen van een afdekking te voorzien. Voor de supermarktbranche is een 'meerjarenafspraak energie efficiency' afgesloten, waarbij het de eigen verantwoordelijkheid is van de exploitant om de besparingsdoelstellingen te halen. De stadsdeel- en gemeentebesturen hebben geconstateerd dat de gerealiseerde besparingen achterblijven en daarom op grond van het 'Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven' deze nadere eis opgelegd. Het energieverbruik van koel- en vriesapparaten maakt het grootste deel uit van het totale energieverbruik van de supermarkt. De supermarkten zijn geen voorstander van een afdekking, omdat dit mogelijk tot omzetderving leidt. Het zou de klant hinderen bij het ongestoord boodschappen doen. Ook beschouwen ze de maatregel als onnodige lastenverzwaring en willen ze zelf kunnen kiezen welke maatregelen ze nemen om tot energiebesparing te komen. De Raad van State heeft op 12 september van vorig jaar twee uitspraken gedaan over soortgelijke nadere eisen die waren opgelegd aan supermarkten in Amsterdam, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Die uitspraken met zaaknummers 200607377/1 e.v. en 200608606/1 e.v. zijn te vinden op deze site. Bij die uitspraken is tevens een persbericht uitgebracht, dat eveneens te vinden is op deze site. (zaaknummers 200705188/1 en volgende, 200706134/1, 200706287/1, 200707088/1 en 200708827/1 en volgende) Zitting over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Drenthe op grond van de Natuurbeschermingswet heeft verleend voor een melkveehouderij aan de Tilgrupsweg in Appelscha. Onder meer de Friese Milieu Federatie vindt dat het beleid dat de provincie heeft gehanteerd bij het verlenen van de vergunning niet garandeert dat er geen 'significante negatieve effecten' voor de natuur in de omgeving optreden. Daarom verzoekt de milieufederatie de Raad van State de vergunning te schorsen. (zaaknummer 200802552/1)

11.30 uur

Zitting over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom om een laad- en losplaats aan de Biezenbaan in Bergen op Zoom in te stellen bij een Lidl-supermarkt. De gemeente heeft de laad- en losplaats geweigerd naar aanleiding van bezwaren van omwonenden. De supermarkt is het niet met de weigering eens, omdat zij inmiddels ook niet meer kan beschikken over de oude laad- en losplaats aan De Poelekes. Daar worden nu parkeerplaatsen gerealiseerd. (zaaknummer 200708162/1)

14.00 uur

Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.