Vastned


Persbericht
eerste kwartaalcijfers 2008

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL
STIJGT NAAR ¤ 71,67 PER AANDEEL

(tussen haakjes eerste kwartaal 2007)
.. Direct beleggingsresultaat: ¤ 14,7 miljoen (¤ 15,7 miljoen); .. Indirect beleggingsresultaat: ¤ 28,7 miljoen (¤ 32,7 miljoen); .. Beleggingsresultaat: ¤ 43,4 miljoen (¤ 48,4 miljoen); .. Direct beleggingsresultaat per aandeel (vóór kosten biedingsproces): ¤ 0,97 (¤ 0,93);
.. Kosten biedingsproces ¤ 1,2 miljoen (¤ 0,07 per aandeel) .. Indirect beleggingsresultaat per aandeel: ¤ 1,75 (¤ 1,94); .. Beleggingsresultaat per aandeel: ¤ 2,65 (¤ 2,87); .. Eigen vermogen per aandeel op 31 maart 2008: ¤ 71,67 (31 maart 2007: ¤ 60,89); .. Verwacht direct beleggingsresultaat 2008 per aandeel (vóór kosten biedingsproces) gering hoger dan over 2007.
VastNed Retail belegt in individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen gelegen op goede en toplocaties in haar kernlanden: Nederland, Spanje, Frankrijk en België alsmede in de groeimarkt Turkije. Het belegd vermogen bedroeg per 31 maart 2008: ¤ 2.187 miljoen. Beleggingsresultaat aandeelhouders

VastNed Retail eerste kwartaal 2008

Het beleggingsresultaat daalde in het
eerste kwartaal 2008 tot ¤ 43,4 miljoen
(¤ 48,4 miljoen). Het direct beleggingsresultaat
daalde licht tot ¤ 14,7 miljoen
(¤ 15,7 miljoen). Deze daling is voor een
belangrijk deel het gevolg van gestegen
rentelasten en de in het eerste kwartaal
2008 verantwoorde eenmalige kosten in
verband met het biedingsproces ad
¤ 1,2 miljoen. Het indirect
beleggingsresultaat kwam uit op ¤ 28,7
miljoen positief (¤ 32,7 miljoen positief)
met name als gevolg van positieve
waardestijgingen in de Nederlandse en
Belgische vastgoedportefeuille. In deze
landen werd het indirect
beleggingsresultaat mede positief
beïnvloed door het in exploitatie komen
van de pijplijn objecten in Roermond en
Tongeren die voor ¤ 4,0 miljoen
bijdroegen aan de waardemutaties.
Samenstelling beleggingsresultaat
eerste kwartaal 2008
Brutohuuropbrengsten
De brutohuuropbrengsten stegen ten
opzichte van het eerste kwartaal 2007
van ¤ 29,4 miljoen naar ¤ 32,4 miljoen.
Deze stijging is het gevolg van netto
investeringen in 2007 en 2008,
indexaties van bestaande
huurovereenkomsten,
heronderhandeling van huurcontracten
en een afname van de verstrekte
2
huurvrije perioden, huurkortingen en
huurincentives tot 1,4% (2,0%).
Niet doorberekende servicekosten
Het bedrag aan niet doorberekende
servicekosten is gedaald tot ¤ 0,7
miljoen (¤ 1,0 miljoen). De daling is
vooral het gevolg van de in het eerste
kwartaal 2008 gerealiseerde afhandeling
van de verkoop van de factory outlet te
Messancy. Exploitatie van dit object
bracht relatief hoge niet doorberekende
servicekosten met zich mee. De
overdracht van het object vond effectief
plaats eind januari 2008, waardoor een
deel van de niet verrekenbare
servicekosten nog in het eerste kwartaal
2008 zijn verantwoord.
Exploitatiekosten
De exploitatiekosten uitgedrukt in een
percentage van de brutohuuropbrengsten
bleven gelijk op 9,5%.
In absolute bedragen is er sprake van
een geringe stijging tot ¤ 3,1 miljoen
(¤ 2,8 miljoen) als gevolg van de
gestegen omvang van de
vastgoedportefeuille.
Waardemutaties vastgoedbeleggingen
Ondanks het afvlakken van de yieldshifts
bedroegen de waardemutaties
vastgoedbeleggingen in het eerste
kwartaal 2008 ¤ 34,2 miljoen (¤ 36,2
miljoen positief). De waardemutaties
werden voor ruim ¤ 4,0 miljoen positief
beïnvloed in verband met de opening,
en de daarmee gepaard gaande
overdracht naar Vastgoedbeleggingen in
exploitatie, in het eerste kwartaal 2008
van de pijplijnobjecten Retail Park
Roermond en winkelcentrum Julianus in
Tongeren.
Nettoverkoopresultaat
vastgoedbeleggingen
Het nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen
bedroeg in het eerste
kwartaal van 2008 nihil (nihil) aangezien
in het eerste kwartaal 2008 er geen
verkopen plaats hebben gevonden.
Lasten
Nettofinancieringskosten
De nettofinancieringskosten namen
aanzienlijk toe tot ¤ 9,2 miljoen (¤ 6,7
miljoen). Dit is grotendeels toe te
rekenen aan het toegenomen gemiddeld
rentedragend vreemd vermogen ad
¤ 797,3 miljoen (¤ 615,0 miljoen) als
gevolg van acquisities gedurende 2007
en 2008 en het in het derde kwartaal
2007 uitgevoerde inkoopprogramma
eigen aandelen. Daarnaast stegen de
rentekosten als gevolg van de gestegen
marktrente. De gemiddelde rentevoet
over het totale rentedragende vreemd
vermogen kwam uit op 4,74% (4,49%).
Algemene kosten
De algemene kosten namen toe tot
¤ 3,2 miljoen (¤ 1,9 miljoen). Deze
stijging komt voor ¤ 1,2 miljoen voort uit
eenmalige kosten die samenhangen met
het biedingsproces (grotendeels kosten
voor externe juristen, fiscalisten en
bankiers).
Over de verslagperiode verschuldigde
belastingen naar de winst
De over de verslagperiode
verschuldigde belastingen naar de winst
bedroegen ¤ 0,5 miljoen (¤ 0,4 miljoen).
Mutatie latente belastingvorderingen en

- verplichtingen
De mutatie latente belastingvorderingen
en -verplichtingen daalde naar ¤ 2,0
miljoen (¤ 2,9 miljoen). De daling komt
voort uit beperktere waardestijgingen in
de Spaanse vastgoedportefeuille, die
3
wordt gehouden door een effectief aan
belasting onderworpen vennootschap.
Beleggingsresultaat toekomend aan
minderheidsbelangen
Het deel van het beleggingsresultaat dat
toekomt aan minderheidsbelangen
steeg in het eerste kwartaal 2008 tot
¤ 4,7 miljoen (¤ 1,5 miljoen). Dit hangt
samen met de ten opzichte van het
eerste kwartaal vorig jaar positieve
waardemutaties in het eerste kwartaal
2008 van de Belgische
vastgoedportefeuille, die wordt
gehouden via Intervest Retail, waarin
VastNed Retail een belang heeft van
72,4%.
Vastgoedbeleggingen
De ontwikkelingen op het gebied van
bezettingsgraad, huurniveaus,
waardemutaties en investeringen in de
vastgoedportefeuille in het eerste
kwartaal 2008 waren als volgt:
Bezettingsgraad
De huidige leegstand is voor een
belangrijk deel als frictieleegstand aan
te merken. De bezettingsgraad
uitgesplitst per land is als volgt:
De bezettingsgraad in België verbeterde
aanzienlijk als gevolg van de verkoop
van de factory-outlet Messancy. De
afname van de gemiddelde
bezettingsgraad in Spanje is toe te
rekenen aan een aantal units in het
object Parque Vistahermosa in Alicante,
waar vooruitlopend op het omzetten van
voor leisure bestemende units in
winkelruimte tijdelijk extra leegstand is
ontstaan.
Verhuuractiviteit
In het eerste kwartaal 2008 hebben
verschillende verhuurtransacties
plaatsgevonden. Deze, door ons als
leasing activity aangeduide,
verhuuractiviteiten zijn te onderscheiden
in new leases en lease renewals. De
eerste categorie betreft de verhuur van
leeggekomen ruimten aan nieuwe
huurders en de tweede categorie behelst
het afsluiten van nieuwe contracten of
huurvernieuwingen met zittende
huurders. Bij het afsluiten van contracten
werd in de kernlanden Nederland,
Spanje, Frankrijk en België van VastNed
Retail een gemiddeld 11,3 % hogere
brutohuur ten opzichte van het oude
huurniveau gerealiseerd. Het overzicht is
als volgt:
New leases Lease renewals Leasing
activity
Land Mutatie in
brutohuur
%
Volume in
% theor.
brutohuur
Mutatie in
brutohuur
%
Volume in
% theor.
brutohuur
Volume in
% theor.
brutohuur
NL 10,9 1,1 11,8 0,2 1,2
E 13,2 1,4 11,7 1,0 2,4
F 12,7 0,4 - - 0,4
B 10,1 0,7 2,8 3,6 1,3
T 11,9 1,0 9,8 11,2 1,4
Huurkortingen, huurvrije perioden en
huurincentives
De huurkortingen, huurvrije perioden en
huurincentives (met toepassing van
straightlining) in het eerste kwartaal
2008 zijn afgenomen tot 1,4% (2,0%).
Deze daling is met name toe te rekenen
aan de Belgische vastgoedportefeuille
als gevolg van de verkoop van de
factory outlet Messancy.
Bezettingsgraad in %
Land Ultimo
maart
2008
Eerste
kwartaal
2008
Eerst
kwartaal
2007
NL 98,7 98,5 97,3
E 99,4 95,3 97,3
F 98,0 97,9 96,6
B 96,8 98,5 95,1
Tr 96,3 96,8 100,0
P 100,0 100,0 100,0
T 98,2 97,8 97,7
4
Waardemutaties
De waardemutaties vastgoedbeleggingen
bedroegen in het eerste kwartaal
2008 ¤ 34,2 miljoen positief (¤ 36,2
miljoen ). Het nettorendement
blijft stabiel op 5,7% (ultimo 2007:
5,7%). Het nettorendement wordt
berekend door de theoretische nettohuuropbrengsten per 31 maart 2008 te
delen door de waarde (kosten koper)
van de vastgoedbeleggingen per die
datum.
Waardemutaties (* ¤ 1 miljoen)
Land Eerst kwartaal
2008
Eerst kwartaal
2007
NL 13,0 11,2
E 3,2 12,0
F 4,4 11,4
B 12,1 1,8
Tr 1,5 (0,3)
P - 0,1
T 34,2 36,2
Aankopen en in exploitatie genomen
pijplijn objecten
In het eerste kwartaal 2008 hebben
geen aankopen plaatsgevonden. Wel
werden het Retail Park Roermond en
het winkelcentrum Julianus in Tongeren
succesvol geopend. Beide objecten zijn
vrijwel volledig verhuurd.
Verkopen
In het eerste kwartaal 2008 hebben
geen verkopen plaatsgevonden
Solvabiliteit en financiering met
vreemd vermogen
Het eigen vermogen uitgedrukt in een
percentage van de vastgoedbeleggingen
bedroeg per 31 maart 2008
57,5% (31 maart 2007: 61,9%). De ratio
kort vreemd vermogen / lang vreemd
vermogen bedroeg per 31 maart 2008
35/65 (31 maart 2007: 34/66). Het totaal
aantal dividendgerechtigde gewone
aandelen bedroeg per ultimo
verslagperiode 16.362.097 stuks
(31 maart 2007: 16.876.183 stuks).
Na afloop van de verslagperiode heeft
uitkering van het dividend over 2007
plaatsgevonden.
In kader van het keuzedividend zijn
55.429 aandelen ten laste van de
agioreserve, waarmee het totale aantal
gewone aandelen per heden
16.417.526 bedraagt.
Biedingsproces
Zoals eerder aangegeven in het
persbericht van 28 april j.l. hebben
VastNed Retail en IEF Capital in het
kader van de door IEF Capital eerder
gedane indicatieve bieding een
exclusiviteitsovereenkomst getekend
voor een periode van zes weken
ingaande op 28 april 2008. Zodra
hiervoor aanleiding is, zal de directie
nadere mededelingen doen over de
voortgang van het proces.
Ontwikkelingen en vooruitzichten
Rekening houdend met de in 2007
verantwoorde eenmalige
belastingbaten, resulterend in een
positief effect op het direct
beleggingsresultaat van circa ¤ 0,10 per
aandeel, het positieve effect van de
verkoop van de factory outlet te
IFRS huurvrij / incentives in %
Land Eerste kwartaal
2008
Eerst kwartaal
2007
NL (0,5) (0,3)
E (3,2) (3,0)
F (1,1) (1,3)
B (1,0) (5,2)
Tr - -
P - -
T (1,4) (2,0)
5
Messancy van circa ¤ 0,08 per aandeel,
het feit dat als gevolg van het huidige
biedingsproces het acquisitievolume
sterk achterblijft bij de eerdere
doelstelling en de huidige
renteontwikkelingen, verwacht de
directie een geringe stijging van het
direct beleggingsresultaat vóór de
kosten van het biedingsproces (in het
eerste kwartaal ¤ 0,07 per aandeel).
Rotterdam, 19 mei 2008
Voor nadere inlichtingen: Reinier van Gerrevink of Arnaud du Pont, tel. 010 2424310 Om 10.00 uur vandaag zal een conference call plaatsvinden waarin nadere toelichting zal worden gegeven over de eerste kwartaalresultaten 2008. Deze bijeenkomst zal door middel van een audiowebcast via www.vastned.nl te volgen zijn. Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages en veranderingen in wet- en regelgevingen. Het management van VastNed Retail kan dan ook niet garanderen dat zijn verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt VastNed Retail geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren. KERNCIJFERS 31 maart 31 december 31 maart
2008 2007 2007
Resultaten (x ¤ 1.000,-)
Brutohuuropbrengsten 32.380 120.577 29.442
Direct beleggingsresultaat 14.675 64.367 15.660
Indirect beleggingsresultaat 28.677 180.173 32.704 Beleggingsresultaat 43.352 244.540 48.364
Balans (x ¤ 1.000,-)
Vastgoedbeleggingen 2.186.529 2.093.101 1.777.744
Eigen vermogen 1.256.337 1.214.942 1.099.454
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail 1.172.592 1.135.829 1.027.589 Langlopende schulden 637.432 617.314 476.297
Verhouding eigen vermogen/vastgoedbeleggingen (in %) 57,46 58,05 61,85 Bezettingsgraad (in %)
Financiële bezettingsgraad 97,53 96,90 96,85
Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen 16.362.097 16.706.552 16.876.183 Aantal geplaatste gewone aandelen (ultimo) 16.362.097 16.362.097 16.876.183 Per aandeel (x ¤ 1)
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail
primo (inclusief slotdividend) 69,42 57,93 57,93
Slotdividend vorig boekjaar - (2,60) -
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail
primo (excl. slotdividend) 69,42 55,33 57,93
Direct beleggingsresultaat (voor kosten biedingsproces) 0,97 3,85 0,93 Kosten biedingsproces (0,07) - -
Indirect beleggingsresultaat 1,75 10,79 1,94
Beleggingsresultaat 2,65 14,64 2,87
Waardemutaties financiële derivaten
rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (0,34) 0,32 0,09 Omrekeningsverschillen netto-investeringen (0,06) - - Overige mutaties - 0,25 -
Interim-dividend - (1,12) -
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail
ultimo (incl. slotdividend) 71,67 69,42 60,89
Beurskoers (ultimo) 67,36 65,70 76,30
Premium/(Discount) (in %) (6,02) (5,36) 25,31
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x ¤ 1.000,-)
01.01-31.03 01.01-31.03
2008 2007
Netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen
Brutohuuropbrengsten 32.380 29.442
Niet doorberekende servicekosten (664) (985)
Exploitatiekosten (3.087) (2.803)
Nettohuuropbrengsten 28.629 25.654
Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie 30.253 36.306 Waardemutaties vastgoedbeleggingen in renovatie (136) (105) Waardemutaties vastgoedbeleggingen in pijplijn 4.080 - Totaal waardemutaties vastgoedbeleggingen 34.197 36.201 Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen - (38)
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen 62.826 61.817 Lasten
Financiële opbrengsten 385 199
Financiële kosten (9.539) (6.897)
Nettofinancieringskosten (9.154) (6.698)
Algemene kosten * (3.209) (1.934)
Totaal lasten (12.363) (8.632)
Beleggingsresultaat voor belastingen 50.463 53.185 Over de verslagperiode verschuldigde belastingen
naar de winst (460) (407)
Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (1.993) (2.942) (2.453) (3.349)
Beleggingsresultaat na belastingen 48.010 49.836
Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (4.658) (1.472) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders
VastNed Retail 43.352 48.364
Per aandeel (x ¤ 1)
Beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Retail 2,65 2,87
Verwaterd beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Retail 2,65 2,87

* inclusief ¤ 1.167 kosten biedingsproces
DIRECT EN INDIRECT BELEGGINGSRESULTAAT (x ¤ 1.000,-)
01.01-31.03 01.01-31.03
2008 2007
Direct beleggingsresultaat
Brutohuuropbrengsten 32.380 29.442
Niet doorberekende servicekosten (664) (985)
Exploitatiekosten (3.087) (2.803)
Nettohuuropbrengsten 28.629 25.654
Financiële opbrengsten 385 199
Financiële kosten (9.539) (6.897)
Nettofinancieringskosten (9.154) (6.698)
Algemene kosten * (3.209) (1.934)
Direct beleggingsresultaat voor belastingen 16.266 17.022 Over de verslagperiode verschuldigde
belastingen naar de winst (460) (407)
Direct beleggingsresultaat na belastingen 15.806 16.615 Direct beleggingsresultaat toekomend
aan minderheidsbelangen (1.131) (955)
Direct beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Retail 14.675 15.660
Indirect beleggingsresultaat
Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie 30.253 36.306 Waardemutaties vastgoedbeleggingen in renovatie (136) (105) Waardemutaties vastgoedbeleggingen in pijplijn 4.080 - Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen - (38)
Indirect beleggingsresultaat voor belastingen 34.197 36.163 Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (1.993) (2.942) Indirect beleggingsresultaat na belastingen 32.204 33.221 Indirect beleggingsresultaat toekomend
aan minderheidsbelangen (3.527) (517)
Indirect beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Retail 28.677 32.704
Per aandeel (x ¤ 1)
Direct beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Retail 0,90 0,93
Indirect beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Retail 1,75 1,94

* inclusief ¤ 1.167 kosten biedingsproces
GECONSOLIDEERDE BALANS (x ¤ 1.000,-)
31 maart 31 december 31 maart
2008 2007 2007
Activa
Vastgoedbeleggingen in exploitatie 2.151.494 2.062.078 1.753.491 Vastgoedbeleggingen in renovatie 3.054 3.054 3.054 Overlopende activa in verband met huurincentives 2.499 2 .395 3.039
2.157.047 2.067.527 1.759.584
Vastgoedbeleggingen in pijplijn 29.482 25.574 18.160 Totaal vastgoedbeleggingen 2.186.529 2.093.101 1.777.744 Materiële vaste activa 1.276 1.387 1.227
Financiële derivaten 5.441 1 1.591 6.539
Latente belastingvorderingen 2.422 2 .422 -
Totaal vaste activa 2.195.668 2.108.501 1.785.510
Debiteuren en overige vorderingen 28.199 29.429 27.086 Belastingen naar de winst 1.784 1 45 1.015
Liquide middelen 11.456 13.748 6.002
Totaal vlottende activa 41.439 43.322 34.103
Totaal activa 2.237.107 2.151.823 1.819.613
Passiva
Gestort en opgevraagd kapitaal 81.810 84.381 84.516 Agioreserve 407.752 405.181 435.706
Afdekkingsreserve uit hoofde van financiële derivaten 2.831 8.471 4.630 Reserve omrekeningsverschillen (883) 66 1
Overige reserves 393.190 393.190 281.500
Beleggingsresultaat vorig boekjaar toekomend aan
aandeelhouders VastNed Retail 2 44.540 - 172.872
Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders
VastNed Retail 43.352 244.540 48.364
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Retail 1.172.592 1.135.829 1.027.589 Eigen vermogen minderheidsbelangen 83.745 79.113 71.865 Totaal eigen vermogen 1.256.337 1.214.942 1.099.454 Latente belastingverplichtingen 57.349 57.669 47.103 Voorzieningen uit hoofde van personeelsbeloningen 1.441 1 .915 1.946 Langlopende rentedragende leningen o/g 558.313 538.092 413.825 Langlopende belastingschulden 10.263 9.690 3 .539
Waarborgsommen en overige langlopende schulden 10.066 9.948 9.884 Totaal langlopende schulden 637.432 617.314 476.297 Schulden aan kredietinstellingen 216.350 191.635 162.142 Aflossing langlopende leningen o/g 71.372 71.735 39.884 Financiële derivaten 1 .155 3 02 73
Belastingen naar de winst 10.373 9.656 6.079
Overige schulden en overlopende passiva 44.088 46.239 35.684 Totaal kortlopende schulden 343.338 319.567 243.862 Totaal passiva 2.237.107 2.151.823 1.819.613
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE
MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN (x ¤ 1.000,-)
Eigen vermogen per 1 januari 1.214.942 1.048.081
Waardemutaties financiële derivaten (5.666) 1.536
Direct beleggingsresultaat 15.806 16.615
Indirect beleggingsresultaat 32.204 33.221
Beleggingsresultaat 48.010 49.836
Omrekeningsverschillen netto-investeringen (949) 1 Eigen vermogen per 31 maart 1.256.337 1.099.454
Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (5.666) 1.536
Omrekeningsverschillen netto-investeringen (949) 1 Beleggingsresultaat 48.010 49.836
Totaal resultaat 41.395 51.373
Toekomend aan:
Aandeelhouders VastNed Retail 36.763 49.876
Minderheidsbelangen 4.632 1.497
41.395 51.373

01.01-31.03
2008

01.01-31.03
2007
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x ¤ 1.000,-)

01.01-31.03 01.01-31.03
2008 2007
Kasstroom uit operationele activiteiten
Beleggingsresultaat 48.010 49.836
Aanpassing voor:
Waardemutaties vastgoedbeleggingen (34.197) (36.201) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen - 38
Nettofinancieringskosten 9.154 6.698
Belastingen naar de winst 2.453 3.349
Kasstroom uit operationele resultaten voor veranderingen in werkkapitaal en voorzieningen 25.420 23.720
Mutatie vlottende activa (10.263) (4.687)
Mutatie kortlopende schulden 1.140 (5.496)
Mutatie voorzieningen (474) 371
15.823 13.908
Betaalde interest (per saldo) (8.367) (5.871)
Betaalde belastingen naar de winst (1.739) 1.303
Kasstroom uit operationele activiteiten 5.717 9.340 Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankoop vastgoedbeleggingen en
investeringen in bestaande objecten (62.074) (46.456) Verkoop vastgoedbeleggingen 11.449 -
Kasstroom vastgoed (50.625) (46.456)
Mutatie materiële vaste activa 111 (108)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (50.514) (46.564) Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgekeerd dividend (11) (20)
Opgenomen rentedragende schulden 55.032 37.054
Aflossing rentedragende schulden (12.516) (815)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 42.505 36.219 Netto toename/(afname) liquide middelen (2.292) (1.005) Liquide middelen per 1 januari 13.748 7.007
Liquide middelen ultimo 11.456 6.002
GESEGMENTEERDE INFORMATIE (x ¤ 1.000,-)
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Nederland 795.195 637.715 11.937 11.325 1.520 1.426 10.417 9.899 Spanje 578.479 526.595 8.348 8.236 1.013 773 7.335 7.463 Frankrijk 475.401 331.983 6.604 5.080 661 583 5.943 4.497 België 301.609 258.098 4.944 4.380 484 982 4.460 3.398 Turkije 20.334 9.201 272 153 60 11 212 142
Portugal 15.511 14.152 275 268 13 13 262 255
Totaal 2.186.529 1.777.744 32.380 29.442 3.751 3.788 28.629 25.654 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Nederland 12.891 11.248 - - - - 12.891 11.248
Spanje 3.249 12.030 - - (1.103) (2.957) 2.146 9.073 Frankrijk 4.397 11.370 - - (572) - 3.825 11.370
België 12.085 1.764 - (38) - - 12.085 1.726
Turkije 1.482 (295) - - (299) - 1.183 (295)
Portugal 93 84 - - (19) 15 74 99
34.197 36.201 - (38) (1.993) (2.942) 32.204 33.221 Waarvan toekomend aan derden (3.527) (528) - 11 - - (3.527) (517) 30.670 35.673 - (27) (1.993) (2.942) 28.677 32.704 Dit tussentijdse bericht is opgesteld overeenkomstig IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving'. Voor de grondslagen voor de consolidatie, de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 2007. Bij het opstellen van dit tussentijdse bericht zijn de door de directie gebruikte essentiële beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van VastNed Retail N.V. en de toegepaste belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de gebruikte essentiële beoordelingen en belangrijke schattingen in de jaarrekening 2007. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. De cijfers over de eerste drie maanden zijn niet door een externe accountant gecontroleerd. Mutatie latente

01.01 - 31.03 01.01 - 31.03
Nettohuuropbrengsten
Exploitatiekosten incl.
niet doorberekende
servicekoVastgoedbeleggingen sten
31 maart
Brutohuuropbrengsten

01.01 - 31.03
Waardemutaties Nettoverkoopresultaat

01.01 - 31.03
vastgoedbeleggingen belastingen Totaal

01.01 - 31.03
vastgoedbeleggingen

01.01 - 31.03 01.01 - 31.03