Vastned


Persbericht
eerste kwartaalcijfers 2008
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT
STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT
EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR
POSITIEVE WAARDEMUTATIES
VASTGOEDPORTEFEUILLE

(tussen haakjes eerste kwartaal 2007)
.. Direct beleggingsresultaat: ¤ 8,6 miljoen (¤ 8,1 miljoen); .. Indirect beleggingsresultaat: ¤ 8,9 miljoen (¤ 3,3 miljoen); .. Beleggingsresultaat: ¤ 17,5 miljoen (¤ 11,4 miljoen); .. Direct beleggingsresultaat per aandeel: ¤ 0,42 (¤ 0,41); .. Indirect beleggingsresultaat per aandeel: ¤ 0,43 (¤ 0,17); .. Beleggingsresultaat per aandeel: ¤ 0,85 (¤ 0,58); .. Eigen vermogen per aandeel op 31 maart 2008: ¤ 25,30 (31 maart 2007: ¤ 24,80); .. Direct beleggingsresultaat 2008 per aandeel naar verwachting ongeveer gelijk aan dat van 2007.
VastNed Offices/Industrial belegt in kantoren, bedrijfsruimten en logistieke centra gelegen op goede en toplocaties in haar kernlanden Nederland en België, alsmede in de groeimarkt Duitsland. Het belegd vermogen bedroeg per 31 maart 2008: ¤ 1.210 miljoen.

Beleggingsresultaat aandeelhouders
VastNed Offices/Industrial

Het beleggingsresultaat steeg ten
opzichte van het eerste kwartaal 2007
fors van ¤ 11,4 miljoen naar ¤ 17,5
miljoen. De stijging kwam vooral voort
uit een stijging van het indirect
beleggingsresultaat van ¤ 3,3 miljoen
naar ¤ 8,9 miljoen in het eerste kwartaal

2008. Dit verschil wordt grotendeels
verklaard door het feit dat het resultaat
over het eerste kwartaal 2007 negatief
werd beïnvloed door het boekverlies op
de verkoop van het slecht renderende
pijplijnobject TriNovium ad ¤ 5,1 miljoen.
Het direct beleggingsresultaat steeg
mede door laatstgenoemde verkoop met
ruim 6% naar ¤ 8,6 miljoen (¤ 8,1
miljoen).
Samenstelling beleggingsresultaat
eerste kwartaal 2008
Brutohuuropbrengsten
De brutohuuropbrengsten bedroegen in
het eerste kwartaal 2008 ¤ 22,4 miljoen
(¤ 21,4 miljoen). De stijging van de
brutohuuropbrengsten is met name het
gevolg van acquisities gedurende het
boekjaar 2007. De stijging van de
brutohuuropbrengsten als gevolg van

2
acquisities bedroeg ¤ 2,6 miljoen,
waartegenover een daling als gevolg
van onder andere verkopen ad ¤ 1,3
miljoen stond. De like for like groei van
brutohuuropbrengsten bedroeg ¤ 0,3
miljoen negatief, met name door
(weder)verhuringen die effectief onder
het oude huurniveau plaatsvonden als
gevolg van het feit dat een deel van de
vastgoedportefeuille nog is oververhuurd.
Daarnaast namen de verstrekte
huurvrije perioden, huurkortingen en
incentives toe tot 3,1% (2,4%).
Niet doorberekende servicekosten
Door de verbeterde gemiddelde
bezettingsgraad is een daling van het
bedrag aan niet doorberekende
servicekosten tot ¤ 0,3 miljoen (¤ 0,4
miljoen) gerealiseerd.
Exploitatiekosten
Als gevolg van de verkoop in 2007 van
slecht renderende objecten daalden de
exploitatiekosten relatief in het eerste
kwartaal 2008 tot 11,2% (11,7%) van de
brutohuuropbrengsten. In absolute
bedragen zijn de exploitatiekosten gelijk
gebleven ad ¤ 2,5 miljoen (¤ 2,5
miljoen).
Waardemutaties vastgoedbeleggingen
De waardemutaties vastgoedbeleggingen
bedroegen in het eerste
kwartaal 2008 ¤ 9,9 miljoen positief
(¤ 10,7 miljoen positief). Deze
waardemutaties zijn het gevolg van
positieve waardemutaties op basis van
externe taxaties van de vastgoedbeleggingen.
Nettoverkoopresultaat
vastgoedbeleggingen
Vanwege het ontbreken van
verkooptransacties in het eerste
kwartaal 2008 bedroeg het nettoverkoopresultaat
nihil ten opzichte van
¤ 5,2 miljoen negatief in het eerste
kwartaal 2007. Het negatieve
nettoverkoopresultaat in het eerste
kwartaal 2007 was vrijwel volledig toe te
rekenen aan de in die periode
gerealiseerde verkoop van TriNovium.
Lasten
Nettofinancieringskosten
De nettofinancieringskosten namen toe
met 7,3% tot ¤ 6,2 miljoen (¤ 5,8
miljoen). Deze stijging is vooral het
gevolg van de hogere schuldgraad als
gevolg van in 2007 en in het eerste
kwartaal 2008 gerealiseerde nettoaankopen.
Het gemiddelde
rentedragend vreemd vermogen is met

5,5% gestegen tot ¤ 532,8 miljoen
(¤ 505,0 miljoen). Daarnaast nam als
gevolg van de gestegen marktrente de
gemiddelde rentevoet op de
leningenportefeuille toe tot 4,77%
(4,54%).
Algemene kosten
De algemene kosten stegen licht tot
¤ 1,4 miljoen (¤ 1,3 miljoen).
Over de verslagperiode verschuldigde
belastingen naar de winst
De over de verslagperiode
verschuldigde belastingen bedroegen
¤ 0,1 miljoen (nihil).
Mutatie latente belastingvorderingen en

-verplichtingen
Als gevolg van de positieve
waardemutaties van de Duitse
vastgoedbeleggingen bedroeg de
mutatie latente belastingvorderingen en

-verplichtingen in het eerste kwartaal

2008 ¤ 0,2 miljoen (nihil)

3
Beleggingsresultaat toekomend aan
minderheidsbelangen
Het deel van het beleggingsresultaat dat
toekomt aan minderheidsbelangen heeft
grotendeels betrekking op het 45,3%
minderheidsbelang in Intervest Offices
en bedroeg in het eerste kwartaal 2008
¤ 4,0 miljoen (¤ 5,5 miljoen). De daling
is voornamelijk het gevolg van een lager
indirect beleggingsresultaat van de
Belgische vastgoedportefeuille in het
eerste kwartaal ad ¤ 1,6 miljoen (¤ 4,5
miljoen).
Vastgoedportefeuille
De waarde van de vastgoedportefeuille
bedroeg op 31 maart 2008 ¤ 1.209,5
miljoen (31 maart 2007: ¤ 1.038,5
miljoen). Deze stijging is het gevolg van
aankopen, investeringen in bestaande
objecten, waardemutaties en
gerealiseerde verkopen.
De vastgoedportefeuille vertoonde in het
eerste kwartaal 2008 een positieve
ontwikkeling op het terrein van de
gemiddelde bezettingsgraad en
waardemutaties.
Bezettingsgraad
De gemiddelde bezettingsgraad in het
eerste kwartaal 2008 verbeterde ten
opzichte van de gemiddelde
bezettingsgraad in het eerste kwartaal

2007 met 6,5 procentpunt naar 91,3%.
De bezettingsgraad per ultimo maart

2008 bedroeg 92,2% (90,3%).
De bezettingsgraad uitgesplitst naar
land kan als volgt worden weergegeven:
Huurvrije perioden, huurkortingen en
incentives
De huurkortingen, huurvrije perioden en
huurincentives zijn in het eerste kwartaal

2008 toegenomen tot 3,1% (2,4%).
Deze stijging is toe te rekenen aan de
toegenomen verhuurinspanningen en

-resultaten in de Nederlandse en
Belgische kantoorportefeuilles.
Verhuuractiviteit
In het eerste kwartaal 2008 hebben
verschillende verhuurtransacties
plaatsgevonden. Deze, door ons als
leasing activity aangeduide,
verhuuractiviteiten zijn te onderscheiden
in new leases en lease renewals. De
eerste categorie behelst de verhuur van
leeggekomen ruimten aan nieuwe
huurders en de tweede categorie
behelst het afsluiten van nieuwe
contracten of huurvernieuwingen met
zittende huurders. Bij het afsluiten van
contracten werd in de kernlanden
Nederland en België van VastNed
Offices/Industrial een gemiddeld 0,6%
hogere brutohuur ten opzichte van het
oude huurniveau gerealiseerd. Bij
verhuringen was over het geheel
genomen sprake van effectief lagere
huren als gevolg van het feit dat er bij de
verhuringen huurincentives/kortingen in
aanmerking genomen moesten worden.
Het overzicht is als volgt:
New leases Lease renewals Leasing
activity
Land Mutatie in
brutohuur
%
Volume in
% theor.
brutohuur
Mutatie in
brutohuur
%
Volume in
% theor.
brutohuur
Volume in
% theor.
brutohuur
NL 1,4 3,6 (0,8) 2,8 6,3
B 1,5 1,4 0,6 3,6 4,9
D - - - - -
T 1,4 2,5 0,0 3,2 5,6
Bezettingsgraad in %
Land Ultimo
maart

2008
Eerste
kwartaal

2008
Eerste
kwartaal

2007
NL 90,6 89,6 86,9
B 93,1 92,1 82,7
D 98,6 98,6 99,8
T 92,2 91,3 84,8
IFRS huurvrij / incentives in %
Land Eerste kwartaal

2008
Eerste kwartaal

2007
NL (3.5) (2,6)
B (2,8) (2,4)
D (1,9) -
T (3.1) (2,4)

4
De leasing activity heeft betrekking op
de in het eerste kwartaal 2008
afgesloten huurcontracten.
Waardemutaties
De waardemutaties bedroegen in het
eerste kwartaal 2008 ¤ 9,9 miljoen
positief (¤ 10,7 miljoen positief). Deze
waardestijging in aanmerking nemend
kwam het nettorendement per 31 maart

2008 uit op 7,4% (31 december 2007:

7,4%). Dit nettorendement is berekend
door de theoretische nettohuuropbrengsten
per 31 maart 2008 te delen
door de waarde (kosten koper) van de
vastgoedbeleggingen per die datum.
De waardemutaties kunnen als volgt
naar land worden uitgesplitst:
Waardemutaties (* ¤ 1 miljoen)
Land Eerste
kwartaal

2008
Eerste
kwartaal

2007
NL 6,7 7,3
B 1,6 4,5
D 1,6 (1,0)
F - (0,1)
T 9,9 10,7
Investeringen
Medio januari 2008 is het object
Neuhuyskade 92-94 in Den Haag
aangekocht voor een bedrag van ¤ 7,4
miljoen met een nettoaanvangsrendement
van 4,8%. Het object is
grotendeels verhuurd aan de Orde van
Advocaten. Naar verwachting kan bij
wederverhuur het huurniveau aanzienlijk
verbeterd worden.
Verkopen
In het eerste kwartaal van 2008 hebben
geen verkopen plaatsgevonden.
Solvabiliteit en financiering met
vreemd vermogen
Het eigen vermogen uitgedrukt in een
percentage van de vastgoedbeleggingen
bedroeg per 31 maart 2008

55,4% (31 maart 2007: 64,7%). De ratio
kort vreemd vermogen lang vreemd
vermogen bedroeg per 31 maart 2008

25/75 (31 maart 2007: 31/69). Per 31
maart 2008 bedroeg het aantal
dividendgerechtigde gewone aandelen

20.697.219 stuks (31 maart 2007:

20.664.761 stuks).
Na afloop van de verslagperiode heeft
uitkering van het slotdividend over 2007
plaatsgevonden. In dit kader zijn 37.834
aandelen ten laste van de agioreserve
uitgegeven, waarmee het totale aantal
uitstaande gewone aandelen per heden

20.735.053 bedraagt.
Ontwikkelingen en vooruitzichten

2008
In de resterende periode van 2008 zal
verder gegaan worden met de
verbetering van het risicorendementsprofiel
van de vastgoedportefeuille door
verkoop van minder liquide objecten en
verwerving van objecten in meer liquide
kantoormarkten.

5
Gegeven de, ten opzichte van de
verkopen, te verwachten lagere
aanvangsrendementen, zullen deze
nieuwe investeringen op korte termijn
slechts in beperkte mate bijdragen aan
de verbetering van het direct
beleggingsresultaat.
Hiervan uitgaande en gegeven de
huidige renteontwikkelingen, verwacht
de directie dat het direct
beleggingsresultaat per aandeel
ongeveer gelijk zal zijn aan dat van

2007.
Rotterdam, 19 mei 2008
Voor nadere inlichtingen: Reinier van Gerrevink of Arnaud du Pont, tel. 010 2424310 Om 10.00 uur vandaag zal een conference call plaatsvinden waarin nadere toelichting zal worden gegeven op de eerste kwartaalresultaten 2008. Deze bijeenkomst zal door middel van een audiowebcast via www.vastned.nl te volgen zijn. Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages en veranderingen in wet- en regelgevingen. Het management van VastNed Offices/Industrial kan dan ook niet garanderen dat zijn verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt VastNed Offices/Industrial geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren. KERNCIJFERS

31 maart 31 december 31 maart

2008 2007 2007
Resultaten (x ¤ 1.000,-)
Brutohuuropbrengsten 22.372 85.433 21.389
Direct beleggingsresultaat 8.630 35.046 8.115
Indirect beleggingsresultaat 8.893 5.615 3.314
Beleggingsresultaat 17.523 40.661 11.429
Balans (x ¤ 1.000,-)
Vastgoedbeleggingen 1.209.509 1.189.949 1.038.471
Eigen vermogen 669.487 652.057 672.012
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 523.691 509.438 512.543 Langlopende schulden 423.170 411.670 360.191
Verhouding eigen vermogen/vastgoedbeleggingen (in %) 55,35 54,80 64,71 Bezettingsgraad (in %)
Financiële bezettingsgraad 91,26 88,53 84,81
Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen 20.697.219 20.525.027 20.010.066 Aantal geplaatste gewone aandelen (ultimo) 20.697.219 20.697.219 20.664.761 Per aandeel (x ¤ 1)
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial primo (incl. slotdividend) 2 4,61 23,75 23,75
Slotdividend vorig boekjaar - (1,20) -
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial primo (excl. slotdividend) 24,61 22,55 23,75
Direct beleggingsresultaat 0,42 1,71 0,41
Indirect beleggingsresultaat 0,43 0,27 0,17
Beleggingsresultaat 0,85 1,98 0,58
Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (0,16) 0,14 0,06
Overige mutaties - 0,45 0,41
Interim-dividend - (0,51) -
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial ultimo (incl. slotdividend) 25,30 24,61 24,80
Beurskoers (ultimo) 22,47 22,77 31,04
Premium / (Discount) (in %) (11,19) (7,48) 25,16
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x ¤ 1.000,-)
01.01-31.03 01.01-31.03

2008 2007
Netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen
Brutohuuropbrengsten 22.372 21.389
Niet doorberekende servicekosten (297) (391)
Exploitatiekosten (2.509) (2.506)
Nettohuuropbrengsten 19.566 18.492
Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie 9.867 10.741 Totaal waardemutaties vastgoedbeleggingen 9.867 10.741 Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen 37 (5.238) Totaal netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen 29.470 23.995 Lasten
Financiële opbrengsten 120 35
Financiële kosten (6.316) (5.810)
Nettofinancieringskosten (6.196) (5.775)
Algemene kosten (1.448) (1.328)
Totaal lasten (7.644) (7.103)
Beleggingsresultaat voor belastingen 21.826 16.892 Over de verslagperiode verschuldigde belastingen
naar de winst (57) (2)
Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (200) - (257) (2)
Beleggingsresultaat na belastingen 21.569 16.890
Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (4.046) (5.461) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders
VastNed Offices/Industrial 17.523 11.429
Per aandeel (x ¤ 1)
Beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 0,85 0,58 Verwaterd beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 0,85 0,58 DIRECT EN INDIRECT BELEGGINGSRESULTAAT (x ¤ 1.000,-)
01.01-31.03 01.01-31.03

2008 2007
Direct beleggingsresultaat
Brutohuuropbrengsten 22.372 21.389
Niet doorberekende servicekosten (297) (391)
Exploitatiekosten (2.509) (2.506)
Nettohuuropbrengsten 19.566 18.492
Financiële opbrengsten 120 35
Financiële kosten (6.316) (5.810)
Nettofinancieringskosten (6.196) (5.775)
Algemene kosten (1.448) (1.328)
Direct beleggingsresultaat voor belastingen 11.922 11.389 Over de verslagperiode verschuldigde belastingen
naar de winst (57) (2)
Direct beleggingsresultaat na belastingen 11.865 11.387 Direct beleggingsresultaat toekomend
aan minderheidsbelangen (3.235) (3.272)
Direct beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 8.630 8.115 Indirect beleggingsresultaat
Waardemutaties vastgoedbeleggingen 9.867 10.741
Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen 37 (5.238) Indirect beleggingsresultaat voor belastingen 9.904 5.503 Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (200) - Indirect beleggingsresultaat na belastingen 9.704 5.503 Indirect beleggingsresultaat toekomend
aan minderheidsbelangen (811) (2.189)
Indirect beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 8.893 3.314 Beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 17.523 11.429 Per aandeel (x ¤1)
Direct beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 0,42 0,41 Indirect beleggingsresultaat toekomend aan
aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 0,43 0,17 GECONSOLIDEERDE BALANS (x ¤ 1.000,-)

31 maart 31 december 31 maart

2008 2007 2007
Activa
Vastgoedbeleggingen in exploitatie 1.188.633 1.169.820 1.027.588 Overlopende activa in verband met huurincentives 6.490 5.805 5.232
1.195.123 1.175.625 1.032.820
Vastgoedbeleggingen in pijplijn 14.386 14.324 5.651 Totaal vastgoedbeleggingen 1.209.509 1.189.949 1.038.471 Materiële vaste activa 439 437 493
Financiële derivaten 4.389 8 .297 5 .961
Latente belastingvorderingen 63 1 21 -
Totaal vaste activa 1.214.400 1.198.804 1.044.925
Debiteuren en overige vorderingen 12.446 14.912 149.582 Belastingen naar de winst 2 .695 8 4 -
Liquide middelen 2.921 3.352 1.383
Totaal vlottende activa 18.062 18.348 150.965
Totaal activa 1.232.462 1.217.152 1.195.890
Passiva
Gestort en opgevraagd kapitaal 103.487 103.487 105.356 Agioreserve 330.386 330.386 328.530
Afdekkingsreserve uit hoofde van financiële derivaten 3.167 6.331 4.307 Overige reserves 28.467 28.573 13.098
Beleggingsresultaat vorig boekjaar toekomend aan
aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 40.661 - 49.823 Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders
VastNed Offices/Industrial 17.523 40.661 11.429
Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 523.691 509.438 512.543 Eigen vermogen minderheidsbelangen 145.796 142.619 159.469 Totaal eigen vermogen 669.487 652.057 672.012
Latente belastingverplichtingen 1.069 9 27 -
Langlopende rentedragende leningen o/g 420.792 409.429 358.635 Waarborgsommen 1.309 1.314 1.556
Totaal langlopende schulden 423.170 411.670 360.191 Schulden aan kredietinstellingen 101.075 104.482 81.497 Aflossing langlopende leningen o/g 14.971 15.290 61.067 Financiële derivaten 2 31 - -
Belastingen naar de winst 4.180 4.266 682
Overige schulden en overlopende passiva 19.348 29.387 20.441 Totaal kortlopende schulden 139.805 153.425 163.687 Totaal passiva 1.232.462 1.217.152 1.195.890
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE
MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN (x ¤ 1.000,-)
Eigen vermogen per 1 januari 652.057 604.525
Waardemutaties financiële derivaten (4.139) 1.141
Direct beleggingsresultaat 11.865 11.387
Indirect beleggingsresultaat 9.704 5.503
Beleggingsresultaat 21.569 16.890
Opbrengst emissie - 50.000
Kosten emissie - (544)

- 49.456
Eigen vermogen per 31 maart 669.487 672.012
Waardemutaties financiële derivaten
rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (4.139) 1.141 Beleggingsresultaat 21.569 16.890
Totaal resultaat 17.430 18.031
Toekomend aan:
Aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 14.253 12.335 Minderheidsbelangen 3.177 5.696

17.430 18.031

01.01-31.03 01.01-31.03

2008 2007
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x ¤ 1.000,-)

01.01-31.03 01.01-31.03

2008 2007
Kasstroom uit operationele activiteiten
Beleggingsresultaat 21.569 16.890
Aanpassing voor:
Waardemutaties vastgoedbeleggingen (9.867) (10.741) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (37) 5.238 Nettofinancieringskosten 6.196 5.775
Belastingen naar de winst 257 2
Kasstroom uit operationele activiteiten voor veranderingen in werkkapitaal en voorzieningen 18.118 17.164
Mutatie vlottende activa 1.375 (3.277)
Mutatie kortlopende schulden (1.871) 2.499

17.622 16.386
Betaalde interest (per saldo) (5.332) (4.650)
Betaalde belastingen naar de winst (2.754) (5)
Kasstroom uit operationele activiteiten 9.536 11.731 Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankoop vastgoedbeleggingen en
investeringen in bestaande objecten (17.531) (60.195) Verkoop vastgoedbeleggingen - -
Kasstroom vastgoed (17.531) (60.195)
Mutatie materiële vaste activa (2) 9
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (17.533) (60.186) Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Emissies - 49.456
Uitgekeerd dividend (66) (83)
Opgenomen rentedragende schulden 20.000 6 .694
Aflossing rentedragende schulden (12.368) (7.164)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 7.566 48.903 Netto toename/(afname) liquide middelen (431) 448
Liquide middelen per 1 januari 3.352 935
Liquide middelen ultimo 2.921 1.383
GESEGMENTEERDE INFORMATIE (x ¤ 1.000,-)

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Nederland 574.135 503.285 10.391 10.110 1.905 1.803 8.486 8.307 België 536.369 481.586 1 0.690 10.698 794 1.027 9.896 9.671 Duitsland 9 9.005 51.600 1 .291 5 81 1 07 31 1.184 5 50 Frankrijk - 2.000 - - - 36 - (36)

1 .209.509 1.038.471 2 2.372 21.389 2 .806 2.897 19.566 18.492
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Nederland 6.669 7.309 (9) (5.181) - - 6.660 2.128
België 1.609 4.492 46 (57) (35) - 1.620 4.435
Duitsland 1.589 (947) - - (165) - 1.424 (947)
Frankrijk - (113) - - - - - (113)

9.867 10.741 37 (5.238) (200) - 9.704 5.503
waarvan toekomend aan derden (806) (2.217) (21) 28 1 6 - (811) (2.189)
9.061 8.524 16 (5.210) (184) - 8.893 3.314
Dit tussentijdse bericht is opgesteld overeenkomstig IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving'. Voor de grondslagen voor de consolidatie, de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 2007.
Bij het opstellen van dit tussentijdse bericht zijn de door de directie gebruikte essentiële beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van VastNed Offices/Industrial N.V. en de toegepaste belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de gebruikte essentiële beoordelingen en belangrijke schattingen in de jaarrekening 2007. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. De cijfers over de eerste drie maanden zijn niet door een externe accountant gecontroleerd. vastgoedbeleggingen vastgoedbeleggingen Totaal

01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.03 31 maart
belastingverplichtingen
Nettohuuropbrengsten

01.01-31.03
Waardemutaties Nettoverkoopresultaat
Vastgoedbeleggingen

31 maart
Brutohuuropbrengsten

01.01-31.03
Mutatie latente
inclusief niet door-

01.01-31.03
Exploitatiekosten
berekende servicekosten