Partij van de Arbeid

Den Haag, 16 mei 2008

Vragen van de leden Vermeij en Samsom (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Financiën

over de voorgenomen bouw van een schakel- en transformatorstation naast Wateringseveld (vervolgvragen)

In vervolg op uw antwoorden op onze vragen d.d. 25 maart 2008 stellen wij de volgende vragen:


1.

Bent u, met ons, van mening dat naast risico s voor de gezondheid, waarvan TenneT (heeft) aangegeven dat de inpassing van het station Wateringen heel goed mogelijk is zonder dat sprake is van risico's voor de gezondheid , ook de leefbaarheid in de Haagse woonwijk Wateringseveld een belangrijke rol moet spelen? Zo nee, waarom niet?


2

Bent u, met ons, van mening, dat de enorme bovengrondse energiecentrale zoals die nu aan de rand van deze wijk dreigt te verrijzen de leefbaarheid in de wijk in ernstige mate zal aantasten? Zo nee, waarom niet?


3.

Is onze informatie juist dat alleen de realisatie van Randstad 380 kV tijdkritisch is en de realisatie van een schakel- en transformatorstation voor het 150 kV netwerk ten bate van het Westland, dat op dezelfde locatie wordt gerealiseerd, dit niet, of in veel mindere mate is? Wat is de kritische tijdsplanning om het 150 kV schakel- en transformatorstation te realiseren? Biedt deze planning de ruimte om althans voor dit gedeelte een alternatieve locatie te zoeken? Zo ja, bent u dan, met ons, van mening dat dit schakel- en transformatorstation niet naast Wateringseveld gerealiseerd zou moeten worden, maar elders, bijvoorbeeld in de Harnaschpolder? Zo ja, draagt u TenneT op om als zodanig te handelen? Zo nee, waarom niet?


4.

Bent u op de hoogte van de bouwvariant voor het een schakel- en transformatorstation waarbij de 380-kv installatie als een zeer compacte gebouwde voorziening gerealiseerd kan worden op deze locatie?


5.

Bent u ervan op de hoogte dat TenneT deze variant nog in 2008 bespreekbaar heeft gevonden?


6.

Deelt u onze zienswijze dat, indien verplaatsing van het schakel- en transformatorstation naar de Harnaschpolder lastig uitvoerbaar is, deze compacte variant een maatschappelijk en planologisch aanvaardbare invulling is van deze inrichting? Zo nee, waarom niet?


7.

Bent u bereid om TenneT op te dragen 380 kV-installatie van het schakel- en transformatorstation in deze compacte variant te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Leo van der Helm

PvdA persvoorlichting

telefoon 070-318 2704