Ingezonden persbericht


Groot deel industrieterreinen op slot Woningbouw bedreigt geluidsruimte bedrijventerreinen

Bijna de helft van de 38 onderzochte bedrijventerreinen in het werkgebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam, waar zware industrie is gehuisvest (de zogenaamde gezoneerde bedrijventerreinen), zit wat geluidsruimte betreft op slot. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat de Kamer heeft laten uitvoeren om de gevolgen voor het bedrijfsleven van de wijziging in de wet- en regelgeving rondom geluid in kaart te brengen.

Ruimtegebrek Uit een eerder verschenen rapport (KvK / ECORYS -- mei 2006) blijkt dat steeds vaker bedrijventerreinen worden getransformeerd tot woningbouwlocatie. Aanleiding is de woningopgaaf van het Rijk in combinatie met de gemeentelijke ambities op dit punt. Ook worden nieuwe woningbouwlocaties vaak op (te) korte afstand van bedrijventerreinen ontwikkeld waardoor conflictsituaties (kunnen) ontstaan waarvoor het bedrijfsleven de rekening betaalt. Met name in de werkgebieden van de Milieudienst Midden-Holland (65% op slot) en de Milieudienst Zuid-Holland Zuid (80% op slot) worden de geluidszones overschreden. Het resultaat is dat kavels onbenut blijven. Bedrijven kunnen voor activiteiten die geluidsruimte eisen namelijk niet uitbreiden of starten als de normen uit de Wet geluidhinder worden overschreden. Dit remt de economische ontwikkeling in deze gebieden.

Gemeenten aan zet Het onderzoek toont aan dat het hard nodig is dat gemeenten en milieudiensten aan oplossingen gaan werken. Een goede organisatie van het zonebeheer en het maken van breed gedragen keuzes over het realiseren van een goed woon-, werk-, en leefklimaat is noodzakelijk. Om ondernemers in hun contacten met de overheid op weg te helpen is een handreiking geluidszones bij milieuvergunningen en zonebeheer opgesteld. Oprukkende woningbouw richting bedrijventerreinen een halt toe roepen, is een essentieel begin.

Belang en actie KvK De Kamer heeft het onderzoek naar de gevolgen wijziging wet- en regelgeving geluid voor bedrijfsleven uitgevoerd omdat zij het economisch ontwikkelingspotentieel van bedrijventerreinen hoog in het vaandel heeft staan. De KvK gaat dan ook stevig inzetten op overleg over de problematiek rond dit onderwerp met gemeentebesturen en milieudiensten.

Onderzoekresultaten De onderzoeksresultaten en de handreiking zijn te downloaden via: www.kvk.nl/geluidsatlas -

Noot voor de redactie,