Bijleveld zet in op betere samenwerking tussen overheidsorganisaties

Voortgangsrapportage regeldruk: 10 procent minder regels voor burgers Staatssecretaris Bijleveld zet in op beteresamenwerking tussen overheidsorganisaties Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat samen met de grote uitvoeringsinstanties en de VNG de samenwerking tussen overheidsorganisaties verbeteren. Uit onderzoek onder burgers is namelijk gebleken dat hier wat betreft dienstverlening een flinke verbeterslag is te maken. Burgers waarderen de dienstverlening van een individuele overheidsorganisatie met een rapportcijfer 7. Dienstverlening waarbij meerdere overheidsorganisaties zijn betrokken, scoort echter lager met een 6,7 . Deze resultaten staan vermeld in de Voortgangsrapportage vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden, die Bijleveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De overheid in zijn totaliteit krijgt van de burger het rapportcijfer 6,4. Burgers gaven deze cijfers op basis van zeer diverse concrete ervaringen die zij hadden met de overheid, zoals het aangeven van een pasgeboren kind, het aanvragen van een uitkering, het melden van een klacht of het krijgen van een boete. Staatssecretaris Bijleveld streeft in deze kabinetsperiode tenminste een 7 na voor dienstverlening van de overheid. Minder regelsDe regeldruk is ook in 2007 weer flink minder geworden zo blijkt uit de voortgangsrapportage. Voor burgers is 10 procent van de regels afgeschaft. Zo hoeven autobezitters hun auto niet langer één keer per jaar APK laten keuren, maar hoeft dit nog maar eens per twee jaar. De aanvraag van AOW is eenvoudiger en makkelijker geworden doordat de Sociale Verzekeringsbank het betreffende aanvraagformulier voorinvult voor de aanvrager. De bezitter van een gehandicapten-parkeerkaart zonder enige verandering in zijn/haar medische situatie, hoeft niet meer medisch te worden herkeurd. Dat scheelt op jaarbasis ca. 120.000 herindicaties. De ontwikkeling en introductie van het Digitaal Klantdossier (DKD) zorgt voor minder administratieve lasten voor burger én professional binnen de sociale zekerheid. Zowel het aanvragen als het verwerken van een ww- of bijstandsuitkering kan nu efficiënter. De professional heeft door deze methodiek ook meer tijd voor de cliënt. 65% van alle overheidsdiensten zijn inmiddels digitaal toegankelijk gemaakt. Deze kabinetsperiode wordt gerealiseerd dat iedereen die in het huwelijk wil treden, geen bewijsstukken meer hoeft te leveren die al in het bezit zijn van de overheid. En ook dat elektronisch aangifte kan worden gedaan van huwelijk, geboorte en overlijden Van de meldingen die burgers deden op www.lastvandeoverheid.nl is 60 procent opgelost. Resultaten die hier werden geboekt, zijn bijvoorbeeld de losse fietsverlichting die op kleding mag worden gedragen, het versneld verkrijgen van een vaarbewijs, een modelverordening leerlingvervoer waarmee is geregeld dat gemeenten voor langere perioden gehandicaptenvervoer verstrekken, een verbeterde dienstplichtbrief en 58 begrijpelijk gemaakte overheidsformulieren. Vergunningen Ook op gemeenteniveau zijn de administratieve lasten verminderd. Zo heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het aantal modelverordeningen teruggebracht van 147 naar 117. In totaal is 46 procent van de vergunningstelsels afgeschaft, verminderd dan wel vereenvoudigd. Voor burgers is dit een lastenreductie van circa 23% van de administratieve lasten en voor bedrijven ongeveer 26%. Een aantal verplichtingen is hierdoor vervallen. Zo is het voor bepaalde groepen niet meer nodig om ieder jaar opnieuw een vergunning aan te vragen voor de collecte; is het voor eigenaars van een monument niet meer nodig om voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden elke keer toestemming te vragen en kunnen formulieren makkelijker worden gedownload. Wat betreft administratieve lasten voor medeoverheden komen zo'n 100 specifieke uitkeringen te vervallen en hoeven gemeenten minder verantwoording af te leggen aan het Rijk. ProfessionalsHet project Administratieve Lastenvermindering voor Professionals in de Openbare Sector is half mei van start gegaan. Als eerste zijn de politieagent en de rechercheur aan de beurt. Een top-5 van administratieve knelpunten die deze professionals ervaren, wordt nog deze kabinetsperiode opgelost. Binnenkort worden ook de knelpunten van andere professionals in de domeinen zorg, onderwijs en sociale zekerheid geïnventariseerd zoals docenten primair onderwijs, huisartsen en medewerkers van de serviceteams van de Sociale Verzekeringsbank. Politieprofessionals kunnen al melding maken van administratieve zaken die zij als storend en/of overbodig ervaren op www.mijnechtewerk.nl. Andere professionals in de publieke sector kunnen hier binnenkort ook terecht. Naast de betere samenwerking tussen overheidsorganisaties zet staatssecretaris Bijleveld in 2008 in op het verder begrijpelijk maken van formulieren, het verkorten van wachttijden en de inzet van mediationvaardigheden. Dit zijn drie punten uit de top-10 van administratieve knelpunten voor burgers die Bijleveld deze kabinetsperiode wil wegnemen.

Het volledige rapport 'Onderzoek naar de kwaliteit van de overheidsdienstverlening' uitgevoerd door TNS-NIPO, mei 2008 vindt u op www.minbzk en op www.lastvandeoverheid.nl

Noot voor redacties (