Ministerie van Financiën

Connexxion

Brief | 19-05-2008 | nr FIN08-447

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Ons kenmerk: Fin 2008-00447

Onderwerp: Connexxion

Geachte voorzitter,

Tijdens het vragenuur in uw Kamer op 13 mei jl. is verzocht om de brief aan Connexxion waarin de minister van Financiën toelichting vraagt op de wijzigingen in vertrekregelingen van de leden van de Raad van Bestuur in kopie te ontvangen. Hierbij stuur ik u ter vertrouwelijke kennisname een afschrift van deze brief zoals deze aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen is verstuurd. De vertrouwelijkheid hangt samen met het feit dat de brief ook inhoudelijke informatie Bevat over de arbeidsverhouding tussen Connexxion en leden van de Raad van Bestuur. Zodra ik antwoord heb ontvangen van Connexxion en ik mij beraden heb op eventuele vervolgstappen, zal ik uw Kamer hierover inlichten.

Hoogachtend,

De Minister van Financiën

Wouter Bos

Meer informatie


* Brief aan de Tweede Kamer
* Bijlage | 19-05-2008 | PDF bestand, 15.0 kb