Socialistische Partij

SP neemt initiatief tot een raadsbrede aanpak tekort aan jongerenhuisvestingDe SP fractie is serieus bezig om een aantal knelpunten in de stad op de agenda te krijgen. Hierbij voert de fractie een aanpak die uit twee sporen bestaat.
1. aantonen dat het dogma op drijfzand berust waarin wordt beweerd dat er in de stad behoefte zou zijn aan duurdere woningen. Door aan te tonen dat de redenering van de collegepartijen niet klopt, kunnen we een meerderheid ontwikkelen die daadwerkelijke aanpak mogelijk maakt om de woningnood voor de laagstbetaalden eindelijk eens op te heffen.
2. met praktische voorstellen komen en daarbij steeds een meerderheid in de raad betrekken, om vanuit de oppositie stap voor stap verbeteringen af te dwingen.

Aanstaande donderdag wordt in de commissie SOB een voorstel besproken dat op initiatief van de SP is ontstaan en mede onder verantwoordelijkheid van de vier collegepartijenwordt ingediend. Dit voorstel houdt een eerste stap in voor het op gang brengen de aanpak voor het bouwen van woningen voor jongeren/studenten. Als we deze toezegging binnen hebben en het college hierop kunnen vastpinnen, kunnen we de lat hoger leggen. Het ultieme doel is het opheffen van de woningnood. Hiervoor is het van belang dat andere partijen stap voor stap opschuiven richting het standpunt dat de SP al jaren uitdraagt. De SP is nog steeds tegenstandeer van sloop van betaalbare en redelijk goede tot goede woningen zolang er nog woningnood is. Door dit alleen maar te blijven roepen en tegen de bierkaai te blijven vechten, helpen we niemand aan een woning. Daarom dit twee sporenbeleid.

Hieronder staat de tekst die door vijf fracties wordt ondersteund

Commissievoorstel AKTIEPLAN JONGERENHUISVESTING incl. studenten. Aanleiding.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 14 januari j.l. is het voornemen afgesproken om tot een informele raadswerkgroep te komen die een aanzet geeft om studenten- en jongerenhuisvesting tot prioriteit te verheffen. Deze werkgroep is een aantal keren bij elkaar geweest en is tot deze notitie gekomen.

De woningmarkt is uiterst krap en dat raakt jongeren het meest. Dat was zo onder het oude systeem van woonruimteverdeling en er zijn sterke aanwijzingen dat ook in het nieuwe systeem jongeren nog steeds een achterstand hebben. De voorlopige rapportage over 2005 bevestigt dat: de slaagkans van jongeren lijkt weliswaar toegenomen, maar is nog steeds veel kleiner dan die van andere leeftijdscategorieën. Kortom voor deze grote groep is momenteel te weinig passende woonruimte. In de nota Wonen 2008-2013 wordt verwezen naar eerder uitgevoerd onderzoek en naar de ervaring van de corporaties. Hieruit lijkt de conclusie getrokken te worden dat er geen markt is voor goedkope specifieke woonvormen. Waardoor u misschien zal denken dat een initiatief als dit overbodig is. Zowel de werkgroep als de jongeren zijn van mening dat dit niet het geval is. Een actieplan voor jongeren huisvesting is wat ons betreft noodzakelijk. Mogelijk een prima aanvulling op het jongerenbeleid.

Voorstel.
De fracties SP, D66, CDA, GL en PvdA verzoeken het college binnen 4 maanden te komen met een actieplan voor kwalitatieve duurzame kleine woningen voor jongeren (onderin klasse 1 oppervlakte ongeveer 40-60 m2 ) voor de gemeente Alkmaar. Daarnaast moeten er voor de korte termijn oplossing gezocht worden naar locaties voor tijdelijke huisvesting. Wij laten de uitwerking van dit actieplan graag aan het college over maar willen hierbij toch al enige elementen nader belichten.

Actieplan woningen voor jongeren


1.Doelstelling;
Het zorgen voor betaalbare zelfstandige kwalitatieve huisvesting voor jongeren op woningmarkt dit om te voorkomen dat deze, financieel kwetsbare, doelgroep gedwongen wordt een zelfstandige woonruimte buiten de gemeente te zoeken of over te leveren aan de veelal duurdere particuliere markt. Het lijkt ons van belang om het aanbod van betaalbare woonruimte voor jongeren en studenten op de woningmarkt te vergroten. Jongeren incl. studenten zijn belangrijk voor de demografische opbouw van een gemeente. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan bijv. het verenigingsleven, de cultuur, de bestedingen, het vrijwilligerswerk, de dynamiek van de maatschappij. Uit opvoedkundig en emancipatorisch oogpunt is het van belang zelfstandige huisvesting van jongeren mogelijk te maken. Ook in Alkmaar. Een ander belangrijk punt is de behoefte van Alkmaar om een kennisstad te worden, opleidingsinstituten zullen de noodzaak van woonruimte voor hun studenten benadrukken en mogelijk als vestigingseis stellen.


2.Organisatie
Het is van belang dat de doelgroep mee kan praten over hun huisvestingssituatie. Daarvoor zou een jongeren platform opgericht kunnen worden met een brede vertegenwoordiging van de doelgroep. De Jongerenraad en de website JongAlkmaar.nl zouden hier een goede rol in kunnen betekenen zoals zij hebben aangegeven. Daarvoor kan een oproep geplaatst worden.


3.Informatie.

3.1 Het is van belang om permanent zicht te hebben op de situatie van de jongeren. Zowel naar vraag- als aanbodkant. 3.2 Gezien het summiere aanbod stellen wij voor dat de gemeente Alkmaar het initiatief neemt om in samenwerking met de woningbouwcoöperaties te komen tot een informatiesysteem dat het aanbod van zowel de particuliere aanbieders als dat van de woningbouwcoöperaties actueel in kaart brengt. 3.3 Mogelijk biedt tijdelijke huisvesting voor jongeren en specifiek voor studenten een oplossing. Tijdelijke huisvesting is namelijk geen doelstelling maar een middel. Tijdelijke huisvesting in woningen die op korte termijn gesloopt worden vergroot het aanbod voor jongeren in een gespannen woningmarkt Een andere vorm van tijdelijke huisvesting namelijk d.m.v. modulaire bouw wordt op vele plekken in Nederland toegepast. Grote voordeel van modulaire bouw is de factor tijd. Plannen kunnen snel gerealiseerd worden zelfs onder architectuur. Artikel 17 biedt ruimte voor tijdelijke woonruimte art. 17 uitleg. Zie bijlage 1 voor enkele voorbeelden. Specifiek voor jongeren kan meegenomen worden dat deze groep bereid is voor huisvesting te kiezen waar men zelf nog verbeteringen moet/kan aanbrengen. Met andere woorden: alles hoeft niet tiptop luxe opgeleverd te zijn. In dit kader moet er uiterst terughoudend omgegaan worden met het afgeven van sloopvergunningen. 3.4 In de nota Wonen 2008-2013 wordt naar diverse onderzoeken verwezen welke nog niet zijn afgerond. Maar uiteraard ook betrokken kunnen worden als informatiebron.


4. Concrete voorstellen
4.1 Bouw de komende 5 jaar 500 kwalitatieve duurzame kleine woningen voor jongeren (onderin klasse 1 oppervlakte ongeveer tot 40-60 m2 ) Deze woningen kunnen niet exclusief toegewezen worden aan jongeren, maar dit moet wel de voornaamste doelgroep zijn.

4.2 Subsidieer woningbouwverenigingen die bereid zijn de huurprijs van aan jongeren verhuurde woningen tot hun 23 te verlagen tot onder de ¤ 341. Dan heeft de jongere recht op huurtoeslag.

4.2 Permanent wonen op industrieterreinen is wettelijk niet toegestaan. Wij stellen voor een inventarisatie van woonruimten boven bedrijfsruimten die geschikt zijn tijdelijk te verhuren voor jongerenhuisvesting/kamerbewoning. Knelpunten hierbij moeten in beeld gebracht worden en zo mogelijk met hulp van de gemeente opgelost worden.
*Eventueel Industrieterrein Overdie

* Industrieterrein Oudorp direct tegen Schermereiland (in verlengde van geplande bebouwing in gebied Kraspolderweg / Schermerweg):
*Eventueel Beverkoog

*Eventueel Boekelermeer ten zuiden van vuilverwerking Groot (aan kanaal)

4.2 Denk ook bij het eventueel vrijkomen van schoolgebouwen, impopulaire seniorenwoningen of kantoren, ook buiten het directe centrum, aan tijdelijke verhuur aan jongeren. Geschikte locaties zijn wellicht:
*Voormalige Keuringsdienst van Waren Broedplaatsen (wonen en werken)
*Vegro terrein

*Muiderwaard boven nieuw te realiseren winkelcentrum
*Nuon kantoor Helderseweg

4.3 In het kader van nieuwbouwplannen, inbreidings- en uitleglocaties zou met de Woningcorporaties of een ontwikkelaar de haalbaarheid van een apart jongeren project bekeken kunnen worden. Door meerdere personen te huisvesten en de stichtingskosten zo laag mogelijk te houden, kan hier een zeer acceptabele huur ontstaan. Vanuit dit financiële oogpunt kan voor een specifieke groep als studenten wederom aan modulaire bouw gedacht worden. Deze vorm van bouw heeft behoorlijke sprongen gemaakt. 4.4 Ontwikkelaars van winkellocaties zouden gestimuleerd moeten worden de te bouwen wooneenheden op de bovenverdiepingen zodanig te bouwen dat ze betaalbaar zijn voor jongeren en starters. 4.5 Het overgrote deel van de voor jongeren bestemde en aan hen toegewezen woningen heeft een betrekkelijk geringe kwaliteit: ze zijn klein (één- of tweekamerwoningen) of sober (oudere portieketagewoningen). Wij stellen voor: Laat jongeren onder de 23 jaar die een woning krijgen toegewezen hun inschrijfduur te laten behouden. Zij zullen dan eerder bereid zijn met een minder goede woning genoegen te nemen. Maar zij houden perspectief op een betere woning. Het is een betrekkelijk eenvoudige en haalbare maatregel om de positie van jongeren op de woningmarkt te verbeteren. Graag deze maatregel uitwerken en opnemen in het systeem van woningruimteverdeling. Het idee komt van de woningcorporaties. Maar zij hebben het gekoppeld aan woningen van lage kwaliteit, die moeilijk verhuurbaar zijn. Dit blijkt echter moeilijk uit te voeren. De hele woningvoorraad moet worden ingedeeld in wel of niet van lage kwaliteit.


5. Financiën en tijdsplanning.
Uiteraard moet in het actieplan een financiële paragraaf worden opgenomen en een tijdsplanning. Wellicht kan een deel van het budget ISV hiervoor dienen.


6.Procedure.
De werkgroep dit voorstel rechtstreeks aanbieden aan de commissie SOB met het verzoek de raad te adviseren het College opdracht te geven om een actieplan te ontwikkelen.

Bijlage 1

Hieronder een paar voorbeelden van permanente- en tijdelijke jongeren huisvesting. De extra gegevens hebben betrekking op de desbetreffende voorbeelden.

Tijdelijke Huisvesting

Zaanstad 296 woonstudio's

In Zaanstad heeft men er voor gekozen de woonbehoefte onder de Zaanse jeugd te onderzoeken, zowel kwantitatief als kwalitatief. De uitkomsten zijn gebruikt om het ingezette jongerenhuisvestingsbeleid te toetsen en te optimaliseren. Dit onderzoek heeft geleidt tot de visie:
De corporatie wil de komende jaren tenminste 500 wooneenheden voor jongeren en studenten realiseren. Op korte termijn zijn dat vooral creatieve oplossingen, vaak met een tijdelijk karakter. Op de wat langere termijn ligt het accent op meer permanente projecten. Voorbeelden van actuele creatieve oplossingen zijn kamers in verzorgingshuis de Uitwijk en woonstudio's voor starters. En voor de lange termijn een nieuwbouwcomplex (permanente bouw) voor jongeren en studenten. Zie voor meer info IKTC-terrein

Studiocity Zaandan

Woonstudio's
De woonstudio: een snelle oplossing
Omdat de jongeren van nu niet willen wachten op nieuwbouw die pas over een aantal jaar klaar is, heeft de woningcorporatie in Zaanstad gezocht naar manieren om snel en ceatief woonruimte te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de woonstudio: een compleet, kant-en-klaar eenkamerappartement van 30 m2 dat in korte tijd op een braakliggend terrein kan worden geplaatst. De studio's worden 4 hoog gestapeld.

Woning

*Eenkamerwoning van 30 m2, voorzien van:
o Keukenblok inclusief kookplaat en koelkast
o Internet- en kabeltelevisieaansluiting
o badkamer met douche, toilet en wastafel.

*Er is een centrale wasserette op het terrein (wasmachines en drogers)
*Aparte berging (± 5m2) kan extra gehuurd worden
* Er is een beheerder aanwezig die dagelijks toezicht houdt op de orde en leefbaarheid op het terrein. Hij is ook aanspreekpunt voor technische problemen. Jongerenwerkers van Stichting Welsaen houden in Studiocity regelmatig inloopspreekuren voor jongeren en organiseren activiteiten met en voor de bewoners. Er zijn verschillende typen studio's. Naast de standaard-studio zijn er een aantal studio's die ruim een meter langer zijn. De studio's die hierboven zijn gesitueerd hebben een balkon.

Locatie

De eerste 104 studio's zijn eind februari 2005 opgeleverd. De locatie waar de woonstudio's staan is het voormalige Slachthuisterrein aan de Dr. Scholtenstraat in Zaandam, nabij station Zaandam Kogerveld. De studio's blijven voor een periode van 5 jaar op deze locatie staan, daarna verhuizen ze naar een nieuwe locatie. Op het voormalige Slachthuisterrein komt dan ruimte voor nieuwbouw. Het plein waarop Studiocity is gebouwd heeft de naam Boere Jonkerplein gekregen. Voorwaarden

De woonstudio's worden met voorrang verhuurd aan jongeren van 18 t/m 25 jaar die wonen, werken en/of studeren in Zaanstad met een maximum jaarinkomen van ¤ 20.000,-. Ook als je een hoger inkomen hebt of niet woont, werkt of studeert in Zaanstad heb je de mogelijkheid om voor een woonstudio in aanmerking te komen. De huurprijzen variëren van ¤ 258,06 tot ¤ 291,73 per maand. Huurtoeslag is mogelijk mits je aan de voorwaarden voldoet .

Naast de huur wordt een bedrag van ¤ 89,30 aan servicekosten in rekening gebracht voor zaken als water, elektriciteit, stookkosten, glasbewassing, onderhoud- en beheerkosten. Naast een woonstudio kun je ook een aparte berging huren. De huurprijs van een berging varieert van ¤ 16,61 (op verdieping) tot ¤ 20,75 (begane grond) per maand. Naast de huur voor een berging wordt een bedrag van ¤ 5 per maand aan servicekosten in rekening gebracht voor verlichting en stroomverbruik in de berging.

Omdat Studiocity een tijdelijk project is, behoud je je inschrijfduur bij Woningnet als je een studio gaat huren. Je kunt dus toch al op jezelf wonen, zonder dat je opgebouwde rechten op een permanente of grotere woning verloren gaan!

Amsterdam 1100 studentenwonigen

Totdat de nieuwe woonwijk gebouwd wordt, zijn er in de Houthaven tijdelijke voorzieningen gerealiseerd. In een razend tempo zijn er in het voorjaar en de zomer van 2004 in de Houthaven 1.100 studenteneenheden gebouwd. De bewoners van deze tijdelijke woningen kunnen hier blijven wonen tot de bouw van de nieuwe woonwijk start.

De Houthavens Amsterdam

In de voormalige asielzoekerswoningen wonen 192 studenten Keuken en sanitair worden dus door vier bewoners gedeeld, net als de 'huiskamer'. Het complex is ruim opgezet met veel groen en gras tussen de woningen, ideaal om zomers te relaxen of te barbecuen, onder voorwaarden en toeziend oog van de bewaking op de boot. Tegen betaling (waskaart) kan van de gemeenschappelijke wasruimte bij de boot gebruik gemaakt worden. De keuken is voorzien van een grote koelkast met vriezer en gasfornuis. De kale huurprijs is ongeveer 150 euro en de servicekosten bedragen zo'n 130 euro. In de containerwoningen kunnen 715 studenten terecht. De cabines hebben een oppervlakte van 24 m2 en worden driehoog gestapeld. Het zijn zelfstandige eenheden (huursubsidie is mogelijk!) met eigen voorzieningen als keuken, badkamer, toilet, tv-aansluiting en internet. De cabines zijn bestemd voor reguliere studenten en de kale huurprijs bedraagt 245 euro. Omgeving
In de omgeving zijn uiteenlopende en voor studenten aantrekkelijke voorzieningen: een studentenkroeg, een strandpaviljoen dat 's zomers leuke activiteiten organiseert, drijvende atelierwoningen en een tot restaurant omgebouwde voormalige pont van het Gemeente Vervoer Bedrijf. Op loopafstand, in de Spaarndammerstraat, vind je een supermarkt, veel nuttige en leuke winkels en kleine, betaalbare restaurantjes. Naar het prachtige park rond de Westergasfabriek is het slechts tien minuten fietsen, even ver als naar het centrum of naar het Centraal Station. Permanente studentenhuisvesting

Haarlem 120 studentenwoningen

Nieuwbouw studentenhuisvesting (of jongeren) Spoorwegstraat

De 120 studentenwoningen zijn verdeeld over 4 verdiepingen, ze hebben een eigen keukenblok en delen per 2 woningen een badkamer en berging. Per verdieping is er een gemeenschappelijke ruimte. Aan de achterkant van het complex op het parkeerdek is er plek voor ongeveer 20 auto's. In de parkeerkelder is er plaats voor ongeveer 62 auto's. Op de begane grond heeft Albert Heijn een nieuwe winkel geopend, deze ruimte heeft een vloeroppervlak van circa 1500 m².
Algemeen
Het bouwen over 4 lagen van 120 stuks onzelfstandige studentenappartementen met een gbo van circa 22 m2.; Het bouwen van een inpandige fietsenstalling geschikt voor 120 fietsen en 15 scooters op begane grond van circa 200 m2: Aanpassen van de noodzakelijke infrastructuur
Locatie Spoorwegstraat 1 en 3 te Haarlem

Doelstelling
Doelstellingen van het project zijn:
> het invullen van de huisvestingbehoefte voor studenten; > een invulling van het rijksverzoek om als corporatie hieraan actief mee te werken; > verbetering van de relaties met het College van gemeente Haarlem; > mogelijkheid tot ombouwen naar ruime zelfstandige 2 kamer starterswoningen.

Projectresultaat
Na realisatie is het projectresultaat is qua aantallen en m2 conform wat vermeld is onder algemeen, qua indeling is er sprake van een zodanig planopzet dat bij afname van de vraag om studentenhuisvesting er overgegaan kan worden naar het samenvoegen van een drietal appartementen tot één zelfstandig 2 kamer-startersappartement. Per verdieping kunnen totaal 30 éénheden van 22 m2 gbo omgezet worden naar 10 zelfstandige éénheden van ca. 65 m2 gbo. Verder is er sprake van afsluitbare parkeervoorzieningen, zowel in de parkeerkelder als op een parkeerdek. De bedrijfsruimte en de parkeerkelder zijn constructief voorbereid om op eenvoudige wijze extra m2 toe te voegen om uitbouw naar achteren mogelijk te maken.

Beheer
Vooral is de aandacht erop gericht het ontwerp zodanig aan te passen dat er sprake is van een goed sociaal en technisch beheer; er is o.a. een ruimte opgenomen voor de beheerder en een fietsenstalling. Het betreft hier een nieuw gebouw volledig in eigendom bij Pré Wonen. Het technische beheer, sociale beheer en de verhuur zal worden verzorgd door de vestiging Woondiensten.

Verhuur
De toewijzing en mutatie zullen plaatsvinden in samenwerking met het kamerbureau/de woningwinkel in Haarlem. Het aangegeven huurniveau van de éénheden is ¤ 227,- per maand exclusief servicekosten (geraamd ¤ 68 ) bij oplevering van de nieuwbouw. De huurstelling voor de parkeerplaatsen in de parkeerkelder is ¤ 56,- per maand per parkeerplaats en voor het parkeerdek ¤ 25,- per maand. De parkeerplaatsen zullen apart worden verhuurd waarbij het parkeerdek is bestemd voor de studenten; in eerste instantie voor het gereduceerde tarief van ¤ 25 per maand.

Bronvermelding:

Zaanstad 296 woonstudio's: woningcorporatie ZVH
Amsterdam 1100 studentenwoningen: Ursem bouwgroep, woningcorporatie de Key Haarlem 120 studentenwoningen: woningcorporatie Pré Wonen