Raad van State


7 uitspraken gevonden

1. 200701820/1
datum van uitspraak: woensdag 21 mei 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Noord-Holland inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan "Amsterdamse Bos" van de gemeente Amstelveen) Uitspraak over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van het bestemmingsplan "Amsterdamse Bos" van de gemeente Amstelveen. Dit plan voorziet niet meer in ligplaatsen voor woonboten aan de Ringvaart ter hoogte van het Amsterdamse Bos. Volgens het provinciebestuur belemmeren de woonboten aan de Ringvaart de ontwikkeling van de zogenoemde Groene AS. Dit is een ecologische verbinding tussen Amstelland en Spaarnwoude die deel uitmaakt van de zogenoemde 'provinciale ecologische hoofdstructuur'. Een aantal woonbootbewoners is tegen het goedkeuringsbesluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is tweemaal, op 29 januari en 22 april van dit jaar, op zitting behandeld.

2. 200703194/1
datum van uitspraak: woensdag 21 mei 2008
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Wet geluidhinder (Vaststelling geluidswaarden rondom spoorlijn De Zeeuwse Lijn) Uitspraak over de vaststelling door de minister van VROM van de hoogst toelaatbare geluidswaarden rondom de spoorlijn De Zeeuwse Lijn, die loopt van Roosendaal tot Vlissingen. De geluidswaarden zijn aangepast vanwege de toename van het gebruik van de spoorlijn door goederenvervoer. Het gaat om het gedeelte tussen Roosendaal en iets na Goes. De minister heeft dit traject in 19 verschillende stukken verdeeld en daarvoor in afzonderlijke besluiten de geluidswaarden vastgesteld. Bij die vaststelling heeft de minister eveneens bepaalde maatregelen getroffen om de geluidsoverlast te beperken. De 19 stukken liggen in Bergen op Zoom, Reimerswaal, Goes, Kapelle, Woensdrecht en Roosendaal. Verschillende groepen omwonenden zijn tegen de vaststelling van de geluidswaarden voor hun woningen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de minister er ten onrechte van is uitgegaan dat er slechts met stil goederenvervoer wordt gereden. Daardoor zijn volgens hen de geluidswaarden te laag vastgesteld en vinden zij dat te weinig maatregelen zijn genomen om de geluidsoverlast te beperken. Ook de goederenvervoerders Railion Nederland B.V. en Cobelfret Rail N.V. en de Zeelandse havenautoriteit Zeeland Seaports zijn in beroep gekomen tegen de besluiten. Zij zijn het niet eens met de beperking van het aantal goederentreinen dat over het spoor kan rijden als gevolg van de vaststelling van de geluidswaarden. Zij stellen daardoor economische schade te lijden. De Raad van State doet op woensdag 21 mei 2008 19 afzonderlijke uitspraken over de vaststellingen van de geluidswaarden. De overige 18 uitspraken zijn onder de zaaknummers 200703513/1, 200703535/1, 200703639/1 tot en met 200703649/1 en 200703651/1 tot en met 200703655/1 dan te raadplegen op deze site. Verder doet de Raad van State op woensdag 21 mei 2008 twee uitspraken over het verzoek van de Vereniging Bewoners Belanghebbenden Bergen op Zoom om bestuurlijke maatregelen te treffen tegen de geluidsoverlast van het spoorwegemplacement en de doorgaande sporen van de Zeeuwse lijn in Bergen op Zoom. Deze zijn onder de zaaknummers 200703920/1 en 200703921/1 te vinden op deze site. Al deze zaken zijn op 31 maart 2008 op zitting behandeld.

3. 200703920/1
datum van uitspraak: woensdag 21 mei 2008
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / Dwangsom (Verzoek om maatregelen vanwege geluidsoverlast spoorwegemplacement Bergen op Zoom)
Uitspraak over het verzoek van de Vereniging Bewoners Belanghebbenden Bergen op Zoom aan het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom om maatregelen te treffen tegen de geluidsoverlast van het spoorwegemplacement aan de Stationsweg in Bergen op Zoom. Volgens de vereniging is sprake van strijd met de geldende milieuvergunning. Het college heeft nog geen besluit genomen over het verzoek. De vereniging vindt dit ten onrechte en is tegen het uitblijven van het besluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is op 31 maart van dit jaar op zitting behandeld. Zie eveneens de uitspraak van 21 mei 2008 met zaaknummer 200703921/1. Die gaat over het verzoek van de vereniging om maatregelen te treffen tegen de geluidsoverlast van de doorgaande sporen van de Zeeuwse lijn bij Bergen op Zoom. Zie verder de uitspraken van 21 mei 2008 met de zaaknummers 200703194/1, 200703513/1, 200703535/1, 200703639/1 t/m 200703649/1 en 200703651/1 t/m 200703655/1. Deze gaan over de vaststelling door de minister van VROM van de hoogst toelaatbare geluidswaarden rondom de gehele spoorlijn De Zeeuwse Lijn.

4. 200703921/1
datum van uitspraak: woensdag 21 mei 2008
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / Dwangsom inhoudsindicatie:

(Verzoek om maatregelen vanwege geluidsoverlast doorgaande sporen De Zeeuwse Lijn bij Bergen op Zoom)
Uitspraak over het verzoek van de Vereniging Bewoners Belanghebbenden Bergen op Zoom aan het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom om maatregelen te treffen tegen de geluidsoverlast van de doorgaande sporen van de Zeeuwse lijn bij Bergen op Zoom. Volgens de vereniging is sprake van strijd met het Besluit geluidhinder spoorwegen. Het college heeft nog geen besluit genomen over het verzoek. De vereniging vindt dit ten onrechte en is tegen het uitblijven van het besluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is op 31 maart van dit jaar op zitting behandeld. Zie eveneens de uitspraak van 21 mei 2008 met zaaknummer 200703920/1. Die gaat over het verzoek van de vereniging om maatregelen te treffen tegen de geluidsoverlast van het spoorwegemplacement aan de Stationsweg in Bergen op Zoom. Zie verder de uitspraken van 21 mei 2008 met de zaaknummers 200703194/1, 200703513/1, 200703535/1, 200703639/1 t/m 200703649/1 en 200703651/1 t/m 200703655/1. Deze gaan over de vaststelling door de minister van VROM van de hoogst toelaatbare geluidswaarden rondom de gehele spoorlijn De Zeeuwse Lijn.

5. 200706217/1
datum van uitspraak: woensdag 21 mei 2008
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bouwzaken inhoudsindicatie:

(Weigering verlenging bouwvergunning voor bungyjumpinstallatie in Amsterdam)
Uitspraak over de weigering door het college van burgemeester en wethouders om een tijdelijke bouwvergunning voor een bungyjumpinstallatie aan de Westerdoksdijk ("Het Stenen Hoofd") in Amsterdam te verlengen. De eigenaar van de installatie, Bungy Jump Holland, is het er niet mee eens dat de tijdelijke bouwvergunning niet verlengd wordt. Volgens hem heeft de gemeente Amsterdam eerder toegezegd hem een permanente vergunning te geven. De rechtbank in Amsterdam verklaarde een eerder beroep van Bungy Jump Holland tegen de weigering ongegrond. Tegen die uitspraak is het bedrijf in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is op 18 maart van dit jaar op zitting behandeld.
6. 200706809/1
datum van uitspraak: woensdag 21 mei 2008
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom (Bestuursdwang voor kerkdiensten op bedrijventerrein in Ouder-Amstel) Uitspraak over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel waarbij aan de stichting Triumphant Faith Chapel te kennen is gegeven dat bestuursdwang zal worden toegepast ten aanzien van haar pand aan de Spaklerweg in Duivendrecht. Het pand ligt op een bedrijventerrein. In het pand worden kerkdiensten gehouden en activiteiten georganiseerd. Verder exploiteert de stichting daar een opleidingscentrum. Volgens het college zijn deze activiteiten in strijd met het bestemmingsplan. De stichting is het niet met het besluit eens, omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst. De rechtbank in Amsterdam verklaarde een eerder beroep van de stichting tegen de bestuursdwang ongegrond. Tegen die uitspraak is de stichting in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is op 14 april van dit jaar op zitting behandeld.

7. 200706968/1
datum van uitspraak: woensdag 21 mei 2008
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bouwzaken (Intrekking bouwvergunning voor zendmast Orange in Tilburg) Uitspraak over de intrekking door het college van burgemeester en wethouders van Tilburg van de vrijstelling en bouwvergunning voor een zendmast met gsm-antenne aan het Reuselpad in Tilburg. De vrijstelling en de vergunning zijn in 2004 aan Orange verleend. Volgens het college is gebleken dat Orange toen al van plan was om ook een umts-antenne in de mast te plaatsen. Dit had Orange volgens het gemeentebestuur destijds moeten opgeven. Als het college dit namelijk toen had geweten, had hij de vergunningen niet verleend. Orange vindt dat de plannen voor de umts-antenne in 2004 nog niet voldoende concreet waren en dat hij daarom die antenne niet hoefde te melden. De rechtbank in Breda verklaarde eerder het beroep van Orange ongegrond. Tegen die uitspraak is Orange in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is op 15 april van dit jaar op zitting behandeld.