Provincie Noord-Brabant


|19 mei 2008   |
Plan naar Verkeer en Waterstaat Terpenplan Overdiepse Polder gereed

De Overdiepse Polder kan op een veilige en duurzame manier worden ingericht om in de toekomst beschermd te blijven tegen hoog water. De uitwerking hiervan staat in het projectplan voor de Overdiepse Polder. De Provincie heeft het ontwerp vastgesteld en verzoekt de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om dit vóór de zomer goed te keuren. Het projectplan krijgt brede steun van overheden, bewoners en ondernemers in de regio en vergt een investering van het Rijk van E125 miljoen.

Het projectontwerp is een uitwerking van het voorkeursalternatief van de regio, waar de staatssecretaris in 2007 mee instemde. In het ontwerp wordt een nieuwe dijk aan de zuidkant van de polder aangelegd en de huidige dijk verlaagd. Negen agrarische bedrijven worden verplaatst naar hoogwatervrije terpen in de polder. In de nieuwe situatie blijft de polder in agrarisch gebruik en kan het water uit de Bergsche Maas bij hoogwater door de polder stromen. Dit zal naar verwachting eens in de 25 jaar gebeuren, waarbij het water in de rivier daalt met ongeveer 30 centimeter. Naast de rivierverruiming, voorziet het ontwerp in circa 8 ha nieuwe natuur.

De Provincie verzoekt de staatssecretaris om voor de zomer in te stemmen met het projectontwerp en bijhorende financiering. Als het vereiste Rijksbudget beschikbaar is gesteld, kunnen de wettelijke procedures in het najaar van 2008 starten. De Provincie wil samen met het waterschap Brabantse Delta begin 2010 met de uitvoering te starten.

Rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de 40 projecten van het landelijke Programma Ruimte voor de Rivier. De Provincie is verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan. Zij werkt daarbij nauw samen met de overheden in de regio (de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk en het waterschap Brabantse Delta), de betrokken ministeries, Habiforum én met de belangenvereniging van de bewoners en ondernemers in de polder. Ruimte voor de Rivier gaat op vernieuwende wijze om met hoog water, door in plaats van dijkversterking de rivier meer ruimte te geven. Noord-Brabant is de eerste initiatiefnemer die een uitgewerkt plan bij het Rijk indient.Provincie Noord-Brabant