Raad van State


vrijdag 11 juli 2008
10.45 uur
Zitting over de vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 die het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum van de gemeente Amsterdam heeft verleend voor de sloop van een pand aan de Rozenstraat in Amsterdam. De sloop vindt plaats in het kader van het project Schievink. Dit voorziet in de restauratie en renovatie van meerdere panden aan de Rozengracht en de sloop van een deel van de panden aan de Rozenstraat, waarna nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Het betreffende pand is een zogenoemd Van Houtenmonument. Dit soort panden bezitten geveldelen die afkomstig zijn van gesloopte panden uit de 17e en 18e eeuw. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad verzet zich tegen de sloop en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vreest dat de monumentale waarde van het pand wordt aangetast. Een eerder beroep is door de rechtbank in Amsterdam ongegrond verklaard. (zaaknummer 200708573/1)
Zitting over de dwangsom die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland heeft opgelegd aan varkenshouder De Heensehoeve in Reusel. Het college wil dat de varkenshouder de activiteiten van zijn bedrijf met bijna 7000 varkens beëindigt en de dieren afvoert. De dwangsom is opgelegd, nadat een aanvraag door de varkenshouder van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet buiten behandeling is gesteld. De Heenshoeve is het niet eens met de dwangsom en komt in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De varkenshouder vindt dat zijn aanvraag ten onrechte buiten behandeling is gelaten. (zaaknummer 200707325/1)

13.00 uur

Zitting over de vaststelling door het college van gedeputeerde staten van Overijssel van het inrichtingsplan 'De Doorbraak'. De Doorbraak is een nieuwe waterloop van 75 meter breed die de Loolee en de Azelerbeek koppelen aan de Exosche Aa en de Midden Regge. Het water doorkruist gronden in de gemeenten Wierden, Almelo en Tubbergen. De nieuwe waterloop moet voorkomen dat er bij zware neerslag in het gebied overstromingen ontstaan. Onder andere meerdere agrariërs uit Bornerbroek zijn het niet eens met het plan. Zij vrezen dat de aanleg van het water hun bedrijfsvoering en mogelijke toekomstige uitbreiding ernstig zal belemmeren. Ook zijn zij bang voor een verhoging van de grondwaterstand. Een eerder beroep is door de rechtbank in Zwolle-Lelystad gegrond verklaard. Volgens de rechtbank had het college moeten motiveren waarom de waterloop ter hoogte van de agrarische bedrijven niet versmald kan worden. Het college en het Waterschap Regge en Dinkel zijn het niet eens met deze uitspraak en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de inwoners en de agrariërs komen in hoger beroep. Zij vinden dat de rechtbank hun overige bezwaren ook gegrond had moeten verklaren. (200708001/1)
Zitting over de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet die het college van gedeputeerde staten van Friesland heeft verleend aan de Stichting Zeppelin Waddenvluchten in Grou voor het houden van een proefproject met een zeppelin in september en oktober 2007. Het gaat om proefvluchten boven de Waddenzee, de duinen van Ameland en de Noordzeekustzone. Onder meer de Waddenvereniging komt tegen de vergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vreest dat de vluchten nadelige effecten hebben op de natuur in de betreffende gebieden. Daarom had volgens de vereniging uitgebreider onderzoek naar die effecten uitgevoerd moeten worden. (zaaknummer 200707777/1)

15.30 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem heeft verleend aan Brand Bierbrouwerij B.V. aan de Brouwerijstraat in Wijlre. De vergunning maakt mogelijk dat ook in de avond- en nachtperiode transporten van en naar de brouwerij kunnen plaatsvinden. Meerdere omwonenden verzetten zich tegen de vergunning en komen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor geluidsoverlast. (zaaknummer 200708425/1)