Cursus Vruchtbaarheid en voortplanting van het varken

Wageningen, 24 en 25 september 2008

Cursusleiding
Prof.dr.ir. B. Kemp en Dr.ir. N.M. Soede, Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Departement Dierwetenschappen, leerstoelgroep Adaptatiefysiologie, Wageningen

Inleiding
In de varkenshouderij is het aantal biggen per zeug per jaar een belangrijk kengetal. Het wordt niet alleen bepaald door de vruchtbaarheid van de zeug en de beer, maar ook door de bedrijfsvoering. In de cursus zullen beide aspecten uitgebreid aan de orde komen. Hierbij zal de nadruk steeds liggen op zowel onderzoeksresultaten als praktische consequenties. Aangezien reproductieprocessen grotendeels worden gestuurd door hormonen start de cursus met een verhaal waarin de hormonale regulatie van de ovariële activiteit gedurende de cyclus en de dracht wordt besproken. Daarna volgt een aantal verhalen, waarin reproductieprocessen centraal staan: bronst en bevruchting, embryonale ontwikkeling en embryonale sterfte, geboorte en perinatale sterfte en consequenties van lactatie voor de daaropvolgende reproductie. In deze verhalen wordt - naast van belang zijnde fysiologische processen - aandacht besteed aan de praktische aspecten van deze reproductiefasen. Bijvoorbeeld:
* wanneer moet ik een zeug insemineren?

* welke invloed heeft stress op embryonale sterfte?
* hoe voorkom ik het 2e worp syndroom?

* hoe beïnvloedt zeugenvoeding de vitaliteit van biggen?

Daarnaast is een bijdrage opgenomen over genetische aspecten van vruchtbaarheid. De enorme selectie op worpgrootte van de afgelopen jaren heeft bijvoorbeeld geleid tot kleinere biggen en daarmee biggensterfte. Hoe gaan fokkerij groeperingen daarmee om? Ook is er een bijdrage over mogelijkheden van echografie: naast de baarmoeder (dracht) kan ook diagnose van de eierstokken veel informatie opleveren over de reproductiestatus van zeugen. Aan het eind van de cursus is er een bijdrage waarin - aan de hand van voorbeelden -wordt aangegeven hoe informatie uit zeugenmanagementsystemen inzicht kan geven in oorzaken van reproductieproblemen.

Registratie bij het VAK
Deze cursus is aangemeld bij het Veterinair Administratie Kantoor te Houten. Voor geregistreerde deelnemers aan deze cursus wordt het aantal gevolgde cursusuren op naam geregistreerd door het VAK, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt.

Deze cursus wordt gehouden in samenwerking met Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Animal Sciences Group, Departement Dierwetenschappen, leerstoelgroep Adaptatiefysiologie, Wageningen

Wageningen Universiteit & Researchcentrum
heeft als missie "To explore the potential of nature to improve the quality of life". Met onze kennis van de natuur en van natuurlijke processen werken wij wereldwijd binnen ons domein van gezonde voeding en leefomgeving aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Wageningen UR zet zich in om een concrete en fundamentele bijdrage te leveren aan de grote vraagstukken van deze tijd, zoals de beschikbaarheid van voldoende en gezonde voeding, het omgaan met klimaatverandering en het ontwikkelen van duurzame energievoorziening. Om die rol te kunnen spelen is een open instelling nodig ten opzichte van mondiale ontwikkelingen.

Leerstoelgroep Adaptatiefysiologie, Wageningen Universiteit & Researchcentrum richt zich in haar onderzoek op het verkrijgen van meer inzicht in de factoren die het aanpassings- vermogen van dieren bepalen en beïnvloeden. Dieren met een beter aanpassingsvermogen hebben meer kans om goed te functioneren in een variabele omgeving (t.a.v. huisvesting, klimaat, voeding, pathogenen, sociale stress enz.). Het onderzoek richt zich op de energiehuishouding, de gezondheid, het gedrag en de reproductie. Er wordt daarbij veel aandacht besteed aan het jonge dier, omdat ervaringen in het jonge leven van grote invloed zijn op het aanpassingsvermogen. Omgevingsfactoren bepalen in welke mate dieren zich moeten aanpassen om goed te kunnen functioneren. Daarom is een tweede onderzoeks-benadering gericht op de mate waarin en de wijze waarop omgevingsfactoren het aanpassings-vermogen tot expressie laten komen.

Contact
Informatie
Wageningen Business School
Postbus 226

6700 AE Wageningen

Telefoon en Fax
T +31 (0) 317 484093
F +31 (0) 317 426547

Email
info.wbs@wur.nl