Forum


24 september 2008
bijeenkomst

Meedoen is meebepalen

Burgerparticipatie van migranten in de Wmo

Vooraankondiging

FORUM heeft in het afgelopen jaar `good practices' geïnventariseerd waarbij sprake is van betrokkenheid van migranten. Een aantal van deze "good practices" zijn beschreven in een wegwijzer voor gemeenten en opgenomen in een dvd. De wegwijzer en dvd worden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Bussemaker, overhandigd.

Waar voorheen de gemeente verantwoording schuldig was aan het Rijk voor het gevoerde beleid, is binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld dat gemeenten verantwoording af moeten leggen aan de burgers. Burgers moeten dus betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Burgerparticipatie heeft binnen de Wmo tot doel de moeilijk bereikbare en ongeorganiseerde burgers te betrekken. Hoewel vanuit de landelijke en lokale overheden de (burger)participatie van bijvoorbeeld migrantensenioren, migranten met een functiebeperking en migrantenvrouwen binnen de Wmo wordt gestimuleerd, lijkt het proces van werkelijke participatie maar moeilijk tot stand te komen. "Wij willen wel, maar zij komen niet" is een van de argumenten die je vaak hoort als blijkt dat er nauwelijks migranten betrokken zijn bij de burgerparticipatie. Daarnaast lijken migranten geen aansluiting te vinden bij de bestaande overlegstructuren en plaatselijke initiatieven ten behoeve van de Wmo.

De tijd is rijp om de huidige stand van zaken met betrekking tot de burgerparticipatie van migranten eens kritisch onder de loep te nemen. Deze bijeenkomst staat in het teken van kennisuitwisseling en het ontvangen van suggesties en aanbevelingen om de betrokkenheid van migranten in de burgerparticipatie te stimuleren en te bevorderen.

Aan deze bijeenkomst werken in ieder geval mee:
* De staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Bussemaker.

* De heer Sadik Harchaoui, voorzitter Raad van Bestuur van FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling

* Een wetenschapper die zich bezighoudt met het werkterrein Actief Burgerschap

Voorlopig programma
13.00 - 13.30 uur Ontvangst
13.30 - 13.35 Opening en welkomstwoord dagvoorzitter 13.35 - 13.55 Burgerparticipatie binnen de Wmo, Inleiding door Sadik Harchaoui, voorzitter RvB FORUM 13.55 - 14.05 Vertonen van trailer DVD "Meedoen is meebepalen: burgerparticipatie van migranten in de Wmo"
14.05 - 14.30 Lezing door een wetenschapper
14.30 - 14.45 Reactie op de lezing van de wetenschapper door staatssecretaris Bussemaker
14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 15.45 Paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter 15.45 - 15.50 Overhandiging wegwijzer en dvd aan staatssecretaris Bussemaker door Sadik Harchaoui
15.50 - 16.00 Slotwoord staatssecretaris
16.00 - 17.00 Napraten onder genot van een drankje en hapje

Datum en plaats
24 september 2008
13.00 uur (inloop) tot 16.00 uur
Museon
Stadhouderslaan 37
Den Haag

Aanmelding
Inschrijving: tot 10 september 2008
U kunt online aanmelden >

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Groenestein of de heer T. Papilaja:
tel.: 030 2974 321
e-mail: p.groenestein@forum.nl
t.papilaja@forum.nl

De bijeenkomst is bedoeld voor:


- Bestuurders en projectleiders Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij gemeenten

- (Voorzitters) WMO raden, platforms en cliëntenraden
- Professionals op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen
- Allochtone Vrijwilligers Organisatie (zelforganisaties)
- Steunfuncties minderheden en/of Centra's Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO''s)

Extra
Deelnemers aan deze bijeenkomst mogen kosteloos vanaf 12.00 uur en na 16.00 uur de tentoonstelling Al Arab (1001 nachten) bezoeken die momenteel bij het Museon te bezichtigen is. Het Museon is geopend tot 17.00 uur.