Gemeente Ede

nummer 168/ Ede, 16 september 2008

Platform houdt zich bezig met arbeidsmarkt

De laatste 2 jaar is er op het terrein van arbeidsmarktzaken geen centraal gestuurd samenwerkingsorgaan meer actief in de Valleiregio. Op 24 september wordt daarom het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt De Vallei opgericht. De deelnemende partijen gaan binnen het platform samenwerken op het gebied van scholing, scholingsaanbod en vacatureaanbod.

Het Platform gaat de problemen op de arbeidsmarkt aanpakken. Zo is er sprake van dat er te weinig afstemming is tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten: de mismatch.
Werkgevers hebben vacatures die niet voldoende aansluiten bij de huidige mogelijkheden van de werkzoekenden uit de bestanden van Gemeenten, Uwv en CWI.
De verschillende organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt: gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties, CWI, KvK hebben samen een nieuw voorstel voor samenwerking uitgewerkt. Op 24 september ondertekenen de deelnemende partijen de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee erkennen zij dat een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van essentieel belang is voor zowel de werkzoekende als voor de economische vitaliteit van de regio.

Vraag en aanbod
Het Platform Onderwijs- Arbeidsmarkt Valleiregio stelt zich als doel vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen. Het Platform gaat niet zelf activiteiten organiseren: dat is en blijft de taak van de deelnemende partijen zelf. Wel gaat het Platform de initiatieven op dit terrein verder ontwikkelen, ondersteunen en met elkaar verbinden. De initiatieven houden hun een eigen projectorganisatie, projectverantwoordelijke en projectbegroting en blijven daarmee autonoom.
Het Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) wil de effectiviteit en efficiency van deze initiatieven verder vergroten door samenwerking te zoeken en ondersteuning te bieden. Ook kan beleidsmatige coördinatie van nieuwe ontwikkelingen via het POA worden gerealiseerd, evenals communicatie over initiatieven op het terrein van de arbeidsmarkt en scholing.

---