Rechtbank 's-Gravenhage

Eerste verhoor in voorlopige getuigenverhoren Hirsi Ali op 24 september 2008

De Haag, 18 september 2008 - Op woensdag 24 september 2008 zal in de rechtbank 's-Gravenhage het eerste van vijf voorlopige getuigenverhoren op verzoek van mevrouw Ayaan Hirsi Ali plaatsvinden. De getuigen worden gehoord met het oog op een mogelijke civiele rechtszaak van Hirsi Ali tegen de Staat.

De rechtbank heeft bij beschikking van 22 juli 2008 (zie LJN: BD8670) het verzoek van Hirsi Ali tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor toegewezen. Door middel van het horen van getuigen wil Hirsi Ali bewijzen dat de Staat aan haar heeft toegezegd verantwoordelijk te zijn en te blijven voor haar beveiliging.

De getuige die woensdag 24 september wordt gehoord is mevrouw I. van den Berg, voormalig persoonlijk medewerker van Hirsi Ali.

Het verhoor vindt plaats ten overstaan van een rechter-commissaris uit de civiele sector van de rechtbank, mr. D.M. Thierry.

De advocaat van Hirsi Ali is mevr. mr. B. Böhler in Amsterdam.

Aanvang: 14.00 uur
Adres: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag Zittingszaal: H2 (tweede verdieping)

Hirsi Ali niet aanwezig
Mevrouw Hirsi Ali zal zelf niet aanwezig zijn bij het getuigenverhoor.

Getuigenverhoor openbaar
Het getuigenverhoor is openbaar en toegankelijk voor pers en publiek voor zover het aantal zitplaatsen dit toelaat.

Audio-visuele opnamen

- Er is geen geen toestemming om audio-visuele opnamen van het getuigenverhoor te maken.

- Er kunnen voor aanvang van het getuigenverhoor uitsluitend beelden opgenomen worden van de rechtbank.

Overige getuigenverhoren
Hirsi Ali had de rechtbank verzocht acht getuigen op te roepen. De rechtbank 's-Gravenhage wijst in de regel in eerste instantie bij een voorlopig getuigenverhoor maximaal vijf getuigen toe. De rechtbank heeft ook het aantal getuigen dat door Hirsi Ali is voorgedragen in eerste instantie beperkt tot vijf. Hirsi Ali heeft zelf bepaald welke vijf getuigen zij wil doen horen. Behalve mevr. I. van den Berg zijn dat:

de heer G. Zalm (voormalig minister van Financiën en tevens vice-premier)
de heer T. Joustra (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) de heer A. Jonge Vos (Coördinator Bewaking en Beveiliging van NCTb) de heer A. Visser (Coördinerend Senior Adviseur van de EBB van de NCTb)

De data waarop de verhoren van deze getuigen plaatsvinden, zijn nog niet bekend.

Toelichting voorlopig getuigenverhoor

Verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor
Een voorlopig getuigenverhoor is een middel om meer duidelijkheid te verkrijgen als men, alvorens een civiele procedure te beginnen, tevoren zijn kansen daarin wil inschatten. Men kan de rechtbank dan verzoeken over te gaan tot het horen van getuigen die kunnen verklaren over feiten en/of omstandigheden die voor de (eventuele) rechtszaak van belang zijn.

Voordat de rechtbank een beslissing neemt op een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor stelt de rechtbank de wederpartij in de gelegenheid verweer te voeren tegen dat verzoek. Doet de wederpartij dat, dan zal de rechtbank na een mondelinge behandeling een beslissing op het verzoek nemen.

Aantal getuigen en welke getuigen
De rechtbank 's-Gravenhage staat in de regel in eerste instantie bij een voorlopig getuigenverhoor maximaal vijf getuigen toe. Een verzoeker kan na het verhoor van die vijf getuigen een aanvullend verzoek doen tot het horen van nog meer getuigen. Als de rechtbank een verzoek tot het horen van getuigen inwilligt, is het in beginsel aan de verzoeker om te bepalen welke van de door hem in zijn verzoek genoemde getuigen hij wil doen horen. De verzoeker zal die getuigen moeten oproepen.

Voorlopig tegengetuigenverhoor
Nadat de getuigen die verzoeker heeft opgeroepen zijn verhoord krijgt de wederpartij de gelegenheid van haar kant getuigen op te roepen (het zogenaamde voorlopig tegengetuigenverhoor).

Rechter-commissaris uit civiele sector
De verhoren worden afgenomen door een rechter (-commissaris) uit de civiele sector van de rechtbank. De getuigen worden onder ede gehoord. De rechter stelt als eerste zijn vragen, daarna krijgen de advocaat van verzoeker en de advocaat van de wederpartij de gelegenheid vragen te stellen.

Processen-verbaal van de verhoren
Van elk verhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt. De processen-verbaal van de verhoren kunnen door partijen worden ingebracht in een bodemprocedure. Partijen kunnen hun feitelijke en juridische stellingen met die processen-verbaal, maar ook met bijvoorbeeld andere bewijsmiddelen, onderbouwen en de stellingen van de wederpartij daarmee betwisten. Het is in de eerste plaats aan partijen om conclusies te verbinden aan de verhoren en de overige stukken in het dossier.

Geen uitspraak van de rechtbank over de verhoren De rechtbank geeft in dit stadium geen oordeel over de verhoren en het overige bewijsmateriaal in het dossier. De rechtbank zal pas vonnis wijzen in een eventuele civiele bodemprocedure, als partijen de rechtbank daarom vragen na uitwisseling van hun schriftelijke conclusies.
De rechtbank zal pas dan een oordeel geven over de juridische en feitelijke stellingen van partijen.

Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting van de rechtbank 's-Gravenhage, tel. 070 381 1943.

LJ Nummer

BD8670


Bron: Rechtbank 's-Gravenhage Datum actualiteit: 18 september 2008