Gemeente Capelle a/d IJssel

Nieuws uit de raadscommissies

De raadscommissies hebben half september vergaderd. U leest een verslag van de belangrijkste punten.

Raadscommissie Algemene Zaken en Veiligheid: maandag 15 september 2008

Veiligheidsrapportage 2008

De commissie heeft kennis gemaakt met het nieuwe hoofd Wijkpolitie Capelle- en Krimpen aan den IJssel, de heer Topcu. Tijdens de commissie is gesproken over de Veiligheidsrapportage Rotterdam Rijnmond 2008 van de politie. De rapportage geeft, op basis van de bij de politie bekende gegevens, inzicht in hoe het in een gemeente staat met geweldsdelicten, inbraken uit woningen, diefstal, vandalisme, drugs- en andere overlast en bedrijfscriminaliteit. Uit deze rapportage blijkt dat Capelle het gemiddeld genomen ten opzichte van de gemeenten in de regio Rijnmond goed doet.

Discussie ontstond in de commissie over het verschil tussen de feitelijke cijfers van de politie - gebaseerd op zaken als aangiften - en de beleving van mensen. Geconcludeerd werd dat de rol van de media op dit punt niet moet worden onderschat. Ook waren een aantal leden van de commissie van mening, dat de gemeente door het nemen van maatregelen als bijvoorbeeld meer of andere verlichting, veiligheidsgevoelens kan beïnvloeden.

Notitie De Raad in de Klas

De Capelse gemeenteraad gaat de klas in. De commissie heeft besloten de groepen 7 en 8 van de basisscholen te gaan bezoeken. Aan de hand van een lespakket zal hieraan uitwerking worden gegeven. Het is de bedoeling nog dit jaar een aantal scholen te bezoeken en hiermee volgend jaar verder te gaan.

Andere onderwerpen die door de raadscommissie besproken zijn:
* Aanpassing van de "Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden" en de "Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning";

* Conceptbeleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2008-2012;
* Programmabegroting 2009 Stadsregio Rotterdam;
* Resultaten van de thema-avond van de "Werkgroep Visie", gehouden op 23 juni 2008;

* Verzoek van Krimpen aan den IJssel tot deelname aan bestuurskrachtmeting.

Raadscommissie Dienstverlening: dinsdag 16 september

Kadernotitie Muziekeducatie

Opnieuw zat de raadszaal vol met tientallen ouders, leerlingen en docenten van de Capelse Muziekschool. Op de agenda stond immers als punt 13: Kadernotitie Muziekeducatie. Door de problemen rond de huidige muziekschool dreigt muziekeducatie weg te vallen. Volgens het college is het noodzakelijk om de missie en visie van muziekeducatie opnieuw te formuleren. Daarmee wordt een voorschot genomen op allerlei ontwikkelingen op het brede terrein van kunsteducatie en het Capelse kunst- en cultuurbeleid. De missie van de kadernotitie is geformuleerd: alle Capelse kinderen en Jongeren tot 18 jaar kennis laten maken met muziek met als doel hen een basis te geven voor actieve en passieve muziekbeleving.

Concreet betekent dit:

* het realiseren van een aanbod algemene muzikale vorming en muzikale kennismakingscursussen voor alle kinderen tot 12 jaar;
* de mogelijkheid tot individuele verdieping op een (beperkt) aantal instrumenten;

* het volgen van samenspeellessen tot maximaal 3 leerjaren voor jeugd tot en met 18 jaar;

* een vraaggericht aanbod van muziekeducatie gericht op binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Tegelijk behandelde de commissie ook het document Visie op het muziekonderwijs in Capelle aan den IJssel, opgesteld door het Actiecomité In Capelle hoort de muziekschool.

De commissie had vooral veel vragen en opmerkingen over de notitie van het college. Zo ontbrak volgens meerdere fracties een analyse van de problematiek, waarmee de huidige Muziekschool te maken heeft, op basis waarvan naar een goede oplossing gezocht kan worden. Anderen waren verbaasd over de missie, maar vooral over de uitwerking daarvan. De onderbouwing voor die keuzes ontbreekt, zo zeiden diverse fracties. Ook werd de wethouder gevraagd naar de korte termijn oplossing vanaf 1 januari 2009: met welke aanbieder van muziekonderwijs gaat de gemeente vanaf die datum in zee? En hoe reëel is zijn toezegging, dat alle leerlingen, die vanaf 1 september 2008 bij de huidige Muziekschool les volgen, dit gedurende het cursusjaar 2008-2009 kunnen blijven doen? Na een uitvoerig debat zegde de wethouder toe zijn kadernotitie gedeeltelijk te herschrijven, waarna die opnieuw in deze commissie kan worden besproken en definitief door de raad zal worden vastgesteld.

Notitie Stedelijk Jongerencentrum - Beheer en exploitatie op hoofdlijnen

Ook hierover werden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, maar men was tevreden over inhoud en strekking van de notitie. Wethouder Moerkerke zegde toe, dat de commissie komend voorjaar een meer gedetailleerde exploitatieopzet kan bespreken.

Andere onderwerpen die door de raadscommissie besproken zijn:
* Begroting 2009 en Jaarverslag 2007 Promen;
* Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening;
* Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de Subsidieverordening Welzijn 2004;

* Concept-jaarverslag 2007 Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond;

* Jaarrekening 2007 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle-Krimpen;

* Rol en werkprocedure van de Capelse Jeugdraad.

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling: woensdag 17 september 2008

Notitie Toelichting Plandocument Reviustoren

De raadszaal zat vol met belangstellenden voor het belangrijkste onderwerp van de avond: een notitie met meer toelichting op en informatie over het Plandocument voor de Reviustoren (op de hoek van de Algeraweg en de Van Rijckevorselweg). Drie insprekers uitten - opnieuw, net zoals tijdens de commissievergadering van 18 juni jl. - hun zorg over de gevolgen van de bouw van deze woontoren: zoals nog meer verkeershinder, geluidsoverlast, verlies aan groen, verlies aan uitzicht. De meeste fracties deelden op 18 juni nog deze zorgen en waren kritisch over de omvang, de locatie en de omgevingsvoorwaarden van dit gebouw. Aan het eind van de uitvoerige discussie tijdens de vergadering van woensdag 17 september leek een kleine meerderheid overtuigd van het nut en de noodzaak van de bouw van vooral starterswoningen. De wethouder werd verzocht de inhoud van de notitie te verwerken in het voorstel aan de raad, dat op 6 oktober as. wordt besproken.

Presentatie van/discussie over het ontwerp-visiedocument SLIM REIZEN en discussie over de Fietsbalans
Ook sprak de commissie uitgebreid over onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer: het ontwerp-visiedocument SLIM REIZEN, de Fietsbalans (een uitgebreid rapport van de Landelijke Fietsersbond over hoe fietsverkeer kan bijdragen aan de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van deze gemeente) en het 10-punten fietsplan van de Capelse GroenLinks-fractie. Door meerdere commissieleden werden over deze 3 onderwerpen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die al dan niet volledig verwerkt zullen worden in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, dat voorjaar 2009 in deze commissie wordt behandeld en vervolgens door de raad wordt vastgesteld.

Andere onderwerpen die door de raadscommissie besproken zijn:
* Concept Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Schenkel-Noord;
* Voorbereidingsbesluit voor een zorgboerderij op het perceel s-Gravenweg 355;

* Principeverzoek opstarten (postzegel)bestemmingsplan voor de realisatie van 2 woningen aan de 's-Gravenweg 211;
* Plandocument Evertsenstraat 1, 3 en 5;

* Ontwerpbegroting 2009 DCMR Milieudienst Rijnmond;
* Jaarverslag 2007 Welstandscommissie;

* Welstandsadviezen 2007 c.a.;

* Binnenplanse vrijstelling Stevast B.V., Cornusbaan (artikel 15 WRO); ontwerpbesluit.

Raadscommissie Middelen en Buitenruimte: donderdag 18 september 2008

Groenvisie van de Capelse GroenLinks-fractie

Tijdens deze commissievergadering is gesproken over het groen. Door de fractie van GroenLinks was een visie onder de titel Capelle kan zoveel groener opgesteld. De fractie wilde een discussie over dit onderwerp binnen de commissie op gang krijgen en heeft het op de agenda van de commissie gezet. De uitkomsten van de discussie kunnen dan gebruikt worden voor een samenhangend groenplan, dat het college gaat opstellen en in december aan de raad wordt voorgelegd.

GroenLinks meent dat het belang van groen in de praktijk teveel botst met dat van bijvoorbeeld woningbouw en vervanging van riolering en dan soms het onderspit delft. Dit zou moeten veranderen. Diverse fracties
- waaronder de VVD - gaven aan dat men ten opzichte van het visiedocument van Groen Links meer detaillering en fundamentele afwegingen verwacht in het plan van het college. Het CDA hoopt dat keuzes open aan de raad worden voorgelegd en dat in deze keuzes rekening gehouden wordt met hoe de inwoners het groen ervaren. De SGP-fractie wil in het plan ook de keuzes voor het onderhoudsniveau van het openbaar groen betrokken zien. Capels Belang is van mening dat zaken complexer liggen, dan de benadering dat groen moet, omdat het groen moet zijn. Leefbaar Capelle kiest voor hoogwaardig groen boven hoeveelheid groen. De PvdA meent dat er al veel gedaan is op het gebied van groen, maar ziet het samenhangende groenplan met vertrouwen tegemoet.

Wethouder Ponte wil graag gebruik maken van bovenstaande elementen bij de opstelling van het plan. Hij vindt het belangrijk dat een antwoord gegeven wordt op de vraag hoe de belevingswaarde bij de burgers verbeterd kan worden van het vele groen dat Capelle al kent. Goed onderhoud en gebruik van het openbare groen zullen ook in het plan verwerkt worden.

Andere onderwerpen die door de raadscommissie besproken zijn:
* Vaststellen van de eerste wijziging van de Legesverordening 2008;
* Vaststellen van de Verordening tot (3e) wijziging van de Verordening Programmaraad Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle;
* Controleplan Jaarrekening 2008 voor de Accountant (ingebracht door de Auditcommissie).

De agenda en de stukken van deze commissievergaderingen zijn op internet te vinden in het BestuursInformatieSysteem (BIS)