Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 24 september 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

Bouwvergunningen aangevraagd

(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij het Informatiecentrum telefoonnummer (010) 2848484.

Bouvigne 23, berging plaatsen.

Maasdal 109, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Van Beethovenlaan 131, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Valeriusrondeel, voetgangersbrug bouwen.

TER INZAGE

Onderstaande plannen liggen ter inzage in verband met een ontheffingsprocedure.


1.Bouvigne 23, berging plaatsen.


2.Paulus Potterlaan 44, dakopbouw bouwen.


3.Slotplein 16, supermarkt uitbreiden.

Aan deze bouwaanvragen kan worden meegewerkt door ontheffing te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening.

In verband daarmee liggen de aanvragen en de ontwerpbeschikkingen met ingang van 25 september 2008 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage bij het Informatiecentrum. Gedurende deze periode is iedereen bevoegd zienswijzen in te brengen tegen het bouwplan.

BOUWVERGUNNINGEN verleend

Verzenddatum12 september 2008:

Bermweg 256, woning achterzijde uitbreiden.

Vondellaan 55, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Dubbelspoor 21, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Verzenddatum 18 september 2008:

Moezeldal 12, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Jan van Kanrede 56, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Bachstraat 85, dakkapellen aanbrengen.

KAPVERGUNNINGEN

aangevraagd

Door de gemeente:

Pelikaanweg 3


1 lijsterbes (Sorbus aucuparia), 1 trompetboom (Catalpa bignonioides) en 1 laurierwilg (Salix pentandra) vanwege de bouw van een jongerencentrum. Herplant met 1 trompetboom en 3 iepen.

Voltairetuin ter hoogte van nr. 13 t/m 18

3 valse christusdoorns vanwege wortelopdruk van parkeervakken en voetpad. Herplant met 3 sierkersen.

Vuurdans ter hoogte van nr. 100


1 kronkelwilg. De boom staat te dicht op de erfafscheiding en de lichtmast. Daarbij geeft de boom overlast. Geen herplant. Het beplantingsvak is te klein voor herplant.

P.C. Hooftstraat ter hoogte van nr. 15


1 kerspruim de boom geeft schaduwoverlast. Geen herplant. De ruimte in het beplantingsvak is te beperkt.

Overzijde Bermweg nr. 40/44


1 hartbladige els (Alnus cordata). De boom is dood. Herplant met 1 els.

Achterzijde Bugel ter hoogte van nr. 52/56


1 lijsterbes vanwege schaduwoverlast. De boom staat op 1 meter van de gevel en geeft veel schaduwoverlast in de woningen. Geen herplant. Het beplantingsvak is te smal voor herplant.

KAPVERGUNNINGEN

verleend

Aan overigen:

Admiraal Helfrichweg 2


1 watercypres (Metasequoia glyptostroboides) vanwege overlast. Geen herplant.

De stukken die hier betrekking op hebben, te weten de kapaanvragen, de rooitekeningen en de

conceptbeschikkingen, liggen voor een ieder, gedurende zes weken ter inzage op kamer 6.4 van de unit Handhaving en Vergunningen. In de tijd dat de stukken ter inzage liggen kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen over de kapaanvragen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Aandachtspunt met betrekking tot de verleende kapvergunningen.

U wordt dringend verzocht om rekening te houden met nesten en broedende vogels, voor u tot vellen overgaat.

Voor wat betreft de verleende vergunningen geldt, dat binnen een termijn van zes weken beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Ingevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 MB een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie over kapaanvragen en/of kapvergunningen kunt u terecht bij

mw. H. Oranje, telefoonnummer (010) 2848637.

U kunt uw zienswijzen ook mondeling indienen of nader toelichten. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken meldt u dit dan uiterlijk 4 weken na publicatie van de conceptbeschikking bij de unit Handhaving en Vergunningen, mw. H. Oranje, telefoonnummer (010) 2848637. Er wordt dan in overleg een tijdstip voor een hoorzitting bepaald.

Evenementenvergunning

aangevraagd door


·St. Wijkbelangen 's Gravenland, voor het houden van een Halloweenfeest in 2 tenten op het grasveld in de Bellinistraat van 18.30 uur tot 23.00 uur op zaterdag 1 november 2008;


·St. Buurtgroep Capelle-West, voor de viering van de Sinterklaasintocht op zaterdag 22 november 2008.

Standplaatsvergunning

aangevraagd door


·Evangelische gemeente De Terp, Prayer Post, om met een kraampje te staan op het Stadsplein op zaterdag 11 oktober 2008 van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Reclamevergunning

verleend aan


·Hoffman Outdoor Media, voor het plaatsen van maximaal 30 borden ter aankondiging van Optreden Frank Boeijen van dinsdag 4 november tot en met donderdag 13 november 2008.

Ventvergunning

verleend aan


·De IJshoren n.v., voor het venten van consumptieijs in Capelle aan den IJssel voor het jaar 2009.

De stukken met betrekking tot de bouw en/of sloopvergunningen, liggen op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur ter inzage bij het Informatiecentrum. De overige aanvragen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage op kamer 6.4 van de unit Handhaving en Vergunningen. Gemotiveerde zienswijzen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.