Gemeente Geertruidenberg


Toezicht Drank- en Horecawet

De gemeente Geertruidenberg neemt samen met de gemeente Drimmelen deel aan een landelijke proef "toezicht Drank- en Horecawet". De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben 15 gemeenten of clusters van gemeenten uitgekozen om deel te nemen aan deze proef.

Doel van deze proef is om ervaringen op te doen met het toezicht op de Drank- en Horecawet door gemeenten. Nu nog is de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze wet. De bedoeling is dat per 1 januari 2010 dit toezicht overgaat van de VWA naar de gemeenten.

De gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen hebben inmiddels één opgeleide en bevoegde toezichthouder die in beide gemeenten zal toezien op de Drank- en Horecawet. Deze persoon is ook bevoegd boeterapporten op te maken.

Uitgangspunt is dat in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 31 december 2009 alle horeca-inrichtingen in de beide gemeenten worden gecontroleerd. Naast de reguliere horeca betekent dit ook controles bij supermarkten, slijterijen, sportkantines en evenementen.

De nadruk van het toezicht zal liggen op de verstrekking van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen.

Gedurende de proefperiode vinden een nulmeting en een tussenevaluatie plaats. De opgedane ervaringen worden uiteindelijk opgenomen in een eindevaluatie die gebruikt wordt bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving. De kosten van de proef worden volledig gedragen door de beide genoemde ministeries.

Voor meer informatie kunt u contact met de heer R. van Beek, cluster Juridische en Bestuurszaken van de gemeente Geertruidenberg, telefoon 0162 - 579 514.