Gemeente Brunssum

Openbare bekendmaking deze week (24 - 30 september 2008)

De wettelijk verplichte mededelingen die de gemeente elk week publiceert op de gemeentepagina's in Parelnieuws.

Wilt u oudere bekendmakingen raadplegen, ga dan naar het archief.
---

bouwvergunningen

Aanvraag vergunningen

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat de navolgende aanvragen zijn ontvangen om:


- reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van een keerwand op het perceel Eindstraat 33 (datum indiening: 16-09-2008);


- reguliere bouwvergunning voor het geheel oprichten van een rokersruimte gekoppeld aan de lunchroom op het perceel Kerkstraat 27 (datum indiening: 17-09-2008);


- lichte bouwvergunning voor het geheel oprichten van een overkapping op het perceel Schutterstraat 18 (datum indiening: 17-09-2008);


- sloopvergunning voor het slopen van het pand op het perceel Kerkstraat 93 en de bijbehorende 5 garages op het perceel achter achter Koutenveld 22 (datum indiening: 11-09-2008);


- sloopvergunning voor het slopen van de panden op de percelen Kerkstraat 95 t/m 107 (datum indiening: 11-09-2008);

U kunt de aanvragen wel al inzien, maar u kunt er op dit moment nog niet op reageren.

Voor het inzien dient u een afspraak te maken met de gemeente Brunssum, loket Vergunningen, tel 045 527 86 60.

Brunssum, 24 september 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum
---

bouwvergunningen

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat de navolgende vergunningen zijn verleend:


- lichte bouwvergunning voor het geheel oprichten van een overkapping op het perceel Sluiterdstraat 29 (verzonden 09-01-2008);


- reguliere bouwvergunning voor het geheel oprichten van 2 woningen en 8 appartementen op de percelen Kerkstraat 111 en 111a (verzonden 05-09-2008).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Hoe u verder bezwaar kunt maken, leest u in `Hoe maakt u bezwaar?'.

Let op: de aanvang van de bezwaartermijn is niet de datum waarop deze openbare bekendmaking plaatsvindt, maar de datum waarop de verleende vergunning bekend is gemaakt aan de aanvrager (verzonden datum).

De stukken liggen vanaf de verzonden datum zes weken ter inzage in de gemeentewinkel, loket Vergunningen (Lindeplein 1). U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. Voor informatie: loket Vergunningen, telefoon (045) 527 86 60.

Brunssum, 24 september 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum
---

bouwvergunningen

Verleende bouwvergunningen met vrijstelling

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat de navolgende vergunningen zijn verleend:


- lichte bouwvergunning met vrijstelling volgens artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het geheel vergroten van een woonhuis op het perceel Ridder Thibaldstraat 20 (verzonden 11-09-2008);


- reguliere bouwvergunning met vrijstelling volgens artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van een woonhuis op het perceel Emmaterrein (kavel 8 woonvlek E 11) (verzonden 05-09-2008).

De vrijstellingen zijn met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure verleend. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van deze beslissing hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank te Maastricht, sector Bestuursrecht (Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht). Let op: Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld;

d. de gronden van het beroep.

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Hoe u precies beroep kunt instellen tegen deze beslissing kunt u lezen in de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid, die u kunt aanvragen bij het onderdeel Voorlichting, tel. 045 527 86 33.

De stukken liggen vanaf de dag na publicatie gedurende zes weken tijdens openingsuren in de gemeentewinkel, loket Vergunningen, Lindeplein 1 (Loket vergunningen). Voor informatie: loket Vergunningen, telefoon (045) 527 86 60.

Brunssum, 24 september 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum.
---

milieubeheer

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken ingevolge het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer bekend dat zij een melding hebben ontvangen zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van:


- Gemeente Brunssum ten behoeve van een inrichting gelegen aan het Lindeplein 1, alhier;


- J.A. Lommen ten behoeve van een inrichting gelegen aan de Haefland 30a, alhier.

In het Activiteitenbesluit zijn per verschillende activiteit, algemene landelijk geldende regels gesteld. Tegen de publicatie van voornoemde melding staat geen bezwaar open.

Brunssum, 24 september 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum,

krachtens ondermandaat,

Clusterhoofd vergunningen,

ing. W.H.J. Delahaye

---

milieubeheer

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat ter inzage ligt het besluit waarbij op de aanvraag van Total Nederland N.V., onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend voor een inrichting voor de opslag en verkoop van motorbrandstoffen, onder welke autogas ten behoeve van het wegverkeer, en verkoop van shopartikelen, gelegen aan de Emmaweg 1, alhier.

Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 25 september 2008 tot en met 5 november 2008 in het Bestuurscentrum, Lindeplein 1 (Loket vergunningen), alhier, tijdens de werkuren. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. Desgewenst kan bij het loket bouwen een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. De stukken kunnen gedurende de periode van inzage desgevraagd ten minste drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien.

Beroep staat open voor:

a. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

c. belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen tegen het ontwerp van het besluit.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, welke een schorsing kan inhouden. Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet ingevolge artikel 20.3, lid 1, van de Wet milieubeheer worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Brunssum, 24 september 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum,

krachtens ondermandaat,

Clusterhoofd vergunningen,

ing. W.H.J. Delahaye

---

besluiten awb

Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat zij d.d. 29 juli 2008 hebben vastgesteld het "Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang gemeenten Zuid-Limburg".

Ingevolge hoofdstuk 4 van de Wet kinderopvang is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Wet kinderopvang gestelde regels, aanwijzingen, bevelen en verboden. Het college van Burgemeester en Wethouders wijst ambtenaren van de GGD aan als toezichthouder, die in naam van het college, jaarlijks dan wel naar aanleiding van een melding inspecties verricht bij een kindercentrum of gastouderbureau. Als leidraad voor die inspecties door de GGD toezichthouder geldt het door de gemeente(en) vastgestelde handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang.

Eind januari zijn een aantal nieuwe beleidsregels ten aanzien van toezicht en handhaving definitief geworden. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat aanpassing van het gemeentelijk handhavingsbeleid noodzakelijk was. In nauw overleg met de GGD is door de gemeenten in Zuid-Limburg daarom een gewijzigd handhavingsprotocol opgesteld, dat is gebaseerd op het door de VNG ontwikkelde model.

Het resultaat daarvan vormt het door het college van Burgemeester en Wethouders in zijn vergadering van 29 juli jl. vastgestelde "Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang gemeenten Zuid-Limburg". Het handhavingsprotocol ligt voor eenieder ter inzage aan de centrale balie van de gemeentewinkel, Lindeplein 1. De documenten kunnen tevens ingezien worden op de gemeentelijke internetsite www.brunssum.nl

Brunssum, 24 september 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum
---

besluiten awb

Vestiging Wet voorkeursrecht

Voorlopige aanwijzing van gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maken bekend dat zij, op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg, op 19 september 2008 hebben besloten diverse gronden voorlopig aan te wijzen en de raad van de gemeente Brunssum voor te stellen deze gronden op grond van artikel 5 Wvg aan te wijzen,waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn.

De betreffende gronden zijn gelegen in het Masterplan Brunssum Centrum en specifiek in de omgeving het Ei Winkelhart: Kerkstraat 61B t/m 85, Koutenveld 6 en 16 en Schiffelerstraat 8 (gebied 1) en omgeving Lindeplein: Lindeplein 7, 8 en 11, Lindestraat 1 en Mozartstraat 1 (gebied 2).

Gebied 1 is aangeduid als herontwikkelingsgebied/moderniseringsgebied waarin een gewijzigde stedenbouwkundige structuur wordt beoogd met een andere bebouwingssituering en -oriëntatie,gewijzigde gebruiksindelingen en nieuwe infrastructuur, bestemd voor detailhandel, woondoeleinden op bovenverdiepingen, en verkeersvoorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader uit te werken.

Gebied 2 is eveneens aangeduid als
herontwikkelingsgebied/moderniseringsgebied waarin een gewijzigde stedenbouwkundige structuur wordt beoogd met een andere bebouwingssituering en -oriëntatie,gewijzigde gebruiksindelingen en nieuwe infrastructuur, bestemd voor horecafuncties, woondoeleinden op bovenverdiepingen, verkeersvoorzieningen (plein en ondergronds parkeren), alle niet-agrarisch en alle nader uit te werken.

De gronden zijn nader aangegeven op de bij het voorlopig aanwijzingsbesluit behorende kadastrale tekeningen met nummers Wvg 08/101 en Wvg 08/102 met de daarbij behorende percelenlijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 17 september 2008.

Om te voldoen aan artikel 7 Wvg ligt met ingang van 25 september 2008 het voorlopig aanwijzingsbesluit, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, voor een ieder gedurende de openingstijden kosteloos ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen van de Gemeentewinkel, op de begane grond van het Bestuurscentrum (Lindeplein 1) alsmede in de openbare bibliotheek (Rumpenerstraat 147).

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze gronden ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Het voorlopig aanwijzingsbesluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en geldt voor een termijn van ten hoogste drie maanden na dagtekening van het besluit. Het voorlopig aanwijzingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 september 2008. Het gemeentelijk voorkeursrecht treedt daarmee in werking met ingang van 25 september 2008. Nadat het voorlopig aanwijzingsbesluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen gronden, wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Brunssum te koop aanbieden.

Bezwaar en beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Hoe u verder bezwaar kunt maken, leest u in `Hoe maakt u bezwaar?'.

Tegen het voorlopig aanwijzingsbesluit staat bezwaar en beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (verder 'Awb').

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op de dag na dagtekening van deze bekendmaking, ofwel met ingang van 25 september 2008, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Brunssum, postbus 250, 6440 AG Brunssum.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van gronden te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 Awb, in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van vier weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, ofwel met ingang van 25 september tot en met 22 oktober 2008, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Brunssum, postbus 250, 6440 AG Brunssum.

Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken danwel nadere informatie wensen, dient dit te geschieden via de Balie Bouwen en Wonen, bereikbaar via telefoonnummer (045) 5278 660

Brunssum, 24 september 2008.

Burgemeester en wethouders van Brunssum

---

kapvergunning

Verleende kapvergunning

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat de navolgende kapvergunningen zijn verleend aan:


- J. van Erp, Adenauerstraat 21, voor 5 coniferen


- Bas bouw bv, Kerkstraat 93 t/m 107, voor alle bomen binnen het bouwplan "Central".

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Hoe u verder bezwaar kunt maken, leest u in `Hoe maakt u bezwaar?'.

Brunssum, 24 september 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum,

krachtens mandaat,

Teamleider Civiele Techniek / Dienst Projecten,

ing. P.H. Bartels

---

De bovenstaande bekendmakingen zijn oorspronkelijk gepubliceerd in weekblad Parelnieuws.

Parelnieuws wordt huis-aan-huis bezorgd in heel Brunssum. Heeft u Parelnieuws niet ontvangen? Bezorgklachten kunt u melden bij Driessen Verspreidingen, telefoon (045) 525 79 74.

---

DigiD
Mijn Gemeente

---