Gemeente Binnenmaas

Gemeentebelangen Binnenmaas, CDA en PvdA bereiken akkoord over college

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op dinsdagavond 23 september is bekend gemaakt dat de fracties van GBBM, CDA en PvdA een akkoord hebben bereikt over deelname aan de coalitie. Ook is een kandidaat-wethouder voorgedragen. De fracties van GBBM, CDA en PvdA hebben gezamenlijk een persbericht uitgegeven. Het persbericht is hieronder te lezen:

"Voor en na de zomer hebben de fracties van GBBM en PvdA een informatieve gespreksronde gevoerd met alle partijen uit de gemeenteraad van Binnenmaas.

Uitgangspunt bij die gesprekken was het Collegeprogramma 2007-2010, zoals dit in 2007 door de Raad is vastgesteld. Alle partijen hebben positief gereageerd op de uitnodiging.

Eind augustus hebben GBBM en PvdA gemeend een beroep te moeten doen op de CDA fractie om het Collegeprogramma verder uit te voeren. Het beroep op de CDA fractie werd mede ingegeven door het feit dat enkele partijen uit de raad hebben geadviseerd de coalitie te herstellen, het Collegeprogramma niet de oorzaak van de coalitiebreuk was, het streven naar een breed draagvlak en met het oog op de bestuurbaarheid van de Gemeente.

De CDA fractie heeft besloten in te gaan op het verzoek van beide partijen en vervolgens zijn enkele gesprekken gevoerd. Aan de orde kwamen onder meer het overleg binnen het coalitieverband, loyaliteit bij besluitvorming en de voortgang van speerpunten uit het coalitieprogramma. De standpunten over onder meer het speerpunt Vitale Kernen (inclusief een beslissing over het pilotproject accommodaties Mijnsheerenland/Westmaas) en de structuurvisie Hoeksche Waard (waarbij de coalitiepartijen zich sterk maken voor het clusteren van de glastuinbouw op meerdere locaties in de Hoeksche Waard in plaats van op één locatie in de Noordrand) werden verder verduidelijkt.

In de gesprekken van afgelopen weken is gebleken dat de drie fracties het nog steeds eens zijn over coalitieprogramma. Alles overwegende heeft het CDA, na uitvoerig overleg met het bestuur en mede op verzoek van burgers en andere betrokkenen, besloten weer toe te treden tot de coalitie. Alle drie partijen spreken hun vertrouwen uit in een constructieve samenwerking.

De CDA fractie heeft de heer L.H.J. Westerop voorgedragen als kandidaat-wethouder. Zodra de gemeenteraad hiermee instemt, komt er een eind aan de periode dat Burgemeester Borgdorff en de wethouders Kooijman en Lafeber gedrieën het College van B&W hebben gevormd. Een woord van dank aan hen voor de extra inspanningen is hier zeker op zijn plaats.

Gezien het feit dat de onderhandelaars in de openbare raadsvergadering van 23 september verantwoording over de gang van zaken afleggen, is afgezien van een persconferentie."

Namens de fracties van GBBM, CDA en PvdA,
Mr. J.A.M. Nieland
Dr. P.D. van Loo
Drs. B.H. de Rave

gemeentehuis
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam

postadres
Postbus 5455
3299 ZH Maasdam

telefoon
078 - 676 44 33

fax
078 - 676 19 58

e-mail
gemeente@binnenmaas.nl