Gemeente Venray


24 september 2008

College stelt Wijkontwikkelingsplan Landweert vast

Het proces van intensieve samenwerking met de
kernpartners wijkplatform Landweert, Wonen Venray, Politie en Synthese heeft vandaag een door het college vastgesteld wijkontwikkelingsplan opgeleverd. Medio juni had het college het concept wijkontwikkelingsplan Landweert al vrijgegeven voor presentatie aan de bewoners van de wijk Landweert.

Op 27 augustus is het conceptplan gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. Tijdens deze presentatie werd door veel bewoners bijzondere aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in de wijk. De vertegenwoordiger van de Stichting Primair Onderwijs Venray stelde het teruglopend aantal leerlingen als aandachtspunt aan de orde. Beide onderwerpen hebben vervolgens nog een plaats gekregen in het wijkontwikkelingsplan.

Nu het college van B en W het wijkontwikkelingsplan heeft vastgesteld wordt dit plan op 4 november ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het wijkontwikkelingsplan Landweert is de vierde in rij van op te stellen wijk- en dorpsontwikkelingsplannen.

Wanneer de raad op 4 november het wijkontwikkelingsplan vaststelt kunnen de kernpartners in samenwerking met bewoners van de wijk het uitvoeringsprogramma realiseren. In de reeks van projecten zijn drie projecten geprioriteerd, namelijk: 1. het betrekken van de bewoners bij de wijk, 2. zwerfvuil en 3. het actief betrekken van de jongeren bij de wijk. Projecten als groenonderhoud, verkeer en woningbouw worden in het kader van regulier werk of als project van particuliere initiatieven uitgevoerd.

Klik hier om het WOP Landweert te openen.