Gemeente Enschede

Planvorming nieuwe haven Enschedese woonarken gestaakt

Realisatie op de beoogde locatie is niet mogelijk.

De gemeente Enschede stopt met de planontwikkeling voor een woonarkhaven in het Twentekanaal. Dat heeft het College van B&W gistermiddag besloten.
Met name de nog steeds geldende geluidscontour van Vliegveld Twente maakt dat de beoogde locatie planologisch onhaalbaar is.

Na uitgebreid locatieonderzoek, waarbij meerdere varianten de revue passeerden, besloot het College in 2005 dat de enige mogelijke ligplaats voor woonarken de zuidelijke oever van het Twentekanaal was. Direct ten westen van de fietsbrug, schuin tegenover de nieuwe IJsbaan Twente, zou mogelijk een nieuwe haven kunnen worden aangelegd. Vervolgonderzoek wijst nu echter uit, dat ook deze locatie op onoverkomelijke problemen stuit. Afgezien van het belangrijkste obstakel, de geldende geluidscontour, leiden ook de ligging nabij de ecozone Twekkelo-Driene, de ontwerpeisen van Rijkswaterstaat en de noodzakelijke investeringen er toe dat de realisatie van een nieuwe haven voor woonarken onhaalbaar is.

De nieuwe haven was bedoeld als alternatieve ligplaats voor de woonarken die nu nog in de Enschedese haven liggen, maar die daar vanwege het bestemmingsplan uiterlijk eind 2012 weg moeten zijn.

24 september 2008