Gemeente Beek


Bouwvergunning verplicht voor airco met buitenunit

De laatste jaren is een grote toename te merken in het gebruik van airco-installaties door zowel bedrijven als particulieren. Met de warme dagen kiezen steeds meer mensen voor de aanschaf van een airco. Naast airco's die met een slang de warme lucht via een open raam naar buiten blazen zijn er ook airco's met een buitenunit.

Daarbij is het goed om te weten dat er een bouwvergunning verplicht is voor het plaatsen of bevestigen van een buitenunit aan of op een gebouw, omdat het uiterlijk aanzien van het pand ermee wordt gewijzigd.

Criteria

Airco-units worden niet apart genoemd in het Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningsplichtige bouwwerken (Bblb). Daarom zijn airco-units regulier vergunningsplichtig. Aangezien er sprake is van een duidelijke 'impact' (zowel ruimtelijk, alsook vanuit oogpunt van welstand) op het bouwwerk of de omgeving dient een airco-unit te worden voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. Aan de hand van de criteria in de Lokale welstandsnota zal worden beoordeeld of de betreffende airco-unit voldoet aan redelijke eisen van welstand. Naar aanleiding van recente adviezen van genoemde commissie is er beleid opgesteld waarin de eis is opgenomen dat een airco-unit niet geplaatst mag worden zichtbaar vanaf de openbare ruimte, maar dat de voorkeur uitgaat naar plaatsing tegen de achtergevel. Uiteraard dient men verder te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

Voldoet de buitenunit niet aan de bovenstaande eisen en is deze unit geplaatst aan of op een in het oog springende plek van een gebouw, dan wordt daarmee het aanzicht van het gebouw ontsierd. Door deze ontsiering zal naar verwachting geen bouwvergunning worden afgegeven. Zonder vergunning geplaatste buitenunit zullen moeten worden weggehaald of verplaatst. Daarom raden wij u aan om dergelijke buitenunits niet te plaatsen alvorens er een vergunning is verleend.

Geluidsklachten

Er komen regelmatig geluidsklachten van airco's binnen bij de gemeente. Wij adviseren u dan ook de airco-unit dusdanig te plaatsen, zowel qua situering alsook qua bevestiging, dat er geen overlast ontstaat voor omwonende.

Bedrijven

Indien airco-units geplaatst worden op of aan een bedrijf dat valt onder de Wet milieubeheer, moet u dit bovendien bij de intergemeentelijke Milieudienst Beek/Nuth/Stein, Businesspark 108, te Elsloo, tel. 046 - 4363500 melden.

Wat betekent dit nu concreet voor de aanvrager?

De aanvrager van een bouwvergunning dient (in tweevoud) een situatietekening, een tekening en/of foto van de betreffende gevel met de aanduiding van de plaats en de afmetingen van de airco-unit. Het aanvraagformulier bouwvergunning kunt u afhalen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of downloaden via de website van de gemeente www.gemeentebeek.nl of via de website van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu www.vrom.nl.

Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de Publieksbalie tel. 046 - 4389222.of een mailtje sturen naar info@gemeentebeek.nl.