Gemeente Drechterland

24-9-2008
Programmabegroting 2009

Drechterland ligt op koers

âOp koersâ is het thema van de programmabegroting voor 2009. Een jaar waarin het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een sluitende begroting 2009 presenteert en tegelijkertijd aan de nodige ambities werkt.
In 2009 zet het college vooral in op het verbeteren van de dienstverlening, het handhaven van de goede aanwezige voorzieningen en tegelijkertijd het zo mogelijk beperken van de lastendruk.

De begroting 2009 is ingedeeld in programmaâs, producten en paragrafen en kent maar liefst een totaal van 37 miljoen euro aan baten en lasten. Met het ontwikkelen van zogenaamde prestatiegegevens is een goede start gemaakt. Aan de hand hiervan kan de raad achteraf vaststellen of we bereikt hebben wat we bij de begroting voornemens waren uit te voeren.

Dienstverlening
âDe Burger Centraalâ: een geïntegreerd loket waar burgers en bedrijven terecht kunnen met al hun vragen. Centrale huisvesting is een belangrijke voorwaarde voor het optimaal functioneren van zoân loket. De voorbereidingen voor een dienstverleningsconcept zijn in volle gang; het streven is om de inwoners vanuit de nieuwe huisvesting optimaal van dienst te zijn onder het motto Drechterland @ntwoordt! In 2009 is er een toename van het aantal digitaal beschikbare producten en wordt een uitgewerkt realisatieplan dienstverlening ontwikkeld. Dit alles met het oogmerk in 2015 de vraagbaak te kunnen zijn voor alle vragen op het terrein van het rijk, de provincie en natuurlijk onze eigen lokale gemeente.

Voorzieningen
Zonder volledig te zijn een aantal belangrijke speerpunten voor 2009 in een notendop:

* een verdere uitwerking van het Centrumplan met daaraan gekoppeld een nieuw gemeentehuis

* specifieke aandacht voor een aanpak alcohol en drugs onder de jeugd: enerzijds door de uitvoering van het convenant Jeugd en Alcohol en anderzijds door de ontwikkeling van een lokaal gezondheidsbeleid

* het uitvoeren van de cultuurnota

* concretisering dorpssteunpunt Hoogkarspel
* voortzetting project Breedtesport en opzetten speelruimtebeleidsnotitie

* uitvoering Drachterveldproject, herontwikkeling historische vaarroute Hoorn-Enkhuizen met een recreatieve verbinding met Oosterblokker en wandelroute tussen Hoogkarspel en golfbaan Westwoud in het kader van het Landschapsplan
* opstelling beeldkwaliteitsplan voor de gemeente als uitwerking van de Toekomstvisie

* ook staan er volgende fases van reeds bestaande woningbouwprojecten op stapel: plan Reigersborg in Hoogkarspel, plan Kadijk in Venhuizen en diverse inbreilocaties; gestart wordt volgend jaar met de realisering van 97 woningen
* een voortzetting van de uitvoering van de onderhoudsplannen aan de openbare ruimte, waarbij met name de investeringen ten bedrage van 7,5 ton voor het Gemeentelijk Rioleringsplan opvallen, de herinrichting van de Markerwaardweg in Venhuizen en uitbreiding parkeervoorzieningen NS station Hoogkarspel en het opstellen van een waterplan voor de gehele gemeente

* voorbereidende werkzaamheden voor een beoogde start van de opwaardering van de Westfrisiaweg in 2010

Lastendruk
Het college stelt de Raad voor de OZB, de rioolheffing, de toeristenbelasting, de leges en de marktgelden alleen te verhogen met het inflatiepercentage van 2. De lijkbezorgingsrechten blijven de komende twee jaren op hetzelfde niveau en worden dus niet verhoogd. Dit in afwachting van een nader onderzoek naar de kostendekkendheid van de begraafplaatsen.
De tarieven van de afvalstoffenheffing worden aangepast. Deze heffing stijgt de komende drie jaar, wegens de doorberekening van de volledige kosten voor het ophalen en het verwerken. Gedurende een periode van twee jaar wordt een voorziening aangewend om deze tariefaanpassingen te matigen.

De opwaardering van de Westfrisiaweg wordt gefinancierd uit een opslag op de uit te geven grond en uit een extra verhoging van de OZB op niet-woningen gedurende een periode van vijf jaren.

De lokale lastendruk voor een woningeigenaar (met een OZB-woningwaarde van ⬠200.000) bedraagt komend jaar:

- ozb â eigenarendeel ⬠136,80

- rioolrechten

- 127,50

- afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden - 301,00 Totaal: ⬠565,30

Ten opzichte van 2008 betekent dit een stijging van ⬠20,00.

Bestuurlijke behandeling
Op maandag 13 oktober zijn in het gemeentehuis in Venhuizen de rondetafelgesprekken (aanvang 20.00 uur), waarin de raadsleden de begroting 2009 bespreken. De gemeenteraad debatteert en besluit op 27 oktober over de begroting in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoogkarspel (aanvang 20.00 uur).