De Nederlandse Bank


DNB publiceert Statistisch Bulletin september 2008

Persbericht

Datum 24 september 2008

In dit nummer: Huishoudens verkopen bijna een tiende van hun beleggingsportefeuille, - De pensioensector moderniseert, - Nederland nog steeds aantrekkelijk voor bfi's, - De balans en resultatenrekening van het Nederlandse bankwezen: nieuwe rapportages

Huishoudens verkopen bijna een tiende van hun beleggingsportefeuille

Het afgelopen jaar (medio 2007 - medio 2008) was een turbulent jaar voor beleggers, ook voor Nederlandse huishoudens met eigen beleggingen. Het effectenbezit van huishoudens nam behalve door verkopen vooral ook door koersdalingen af, met in totaal EUR 20 miljard, tot circa EUR 100 miljard. Toegenomen onzekerheid bij huishoudens leidde tot een verschuiving van aandelen naar obligaties. Ook binnen de rest van hun financiële activa - zo'n EUR 300 miljard - verhuisde een aanzienlijk bedrag van eenvoudig opneembare deposito's naar hoogrentende deposito's met een vaste looptijd. Die namen toe van EUR 25 miljard naar EUR 80 miljard, deels ook ten koste van de eenvoudig opneembare deposito's.

De pensioensector moderniseert

Pensioenfondsen gaan met hun tijd mee. Er is meer aandacht voor efficiëntie en het bestuur wordt geprofessionaliseerd. Als gevolg hiervan besteden pensioenfondsen steeds vaker taken, zoals pensioenadministratie en vermogensbeheer, uit. Via deelnemersraden is de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden bij pensioenfondsen verbeterd. Daarnaast versterkt de sector haar bestuurlijke organisatie met intern toezicht en verantwoordingsorganen, hetgeen leidt tot een betere interne controle en meer transparantie. Daarmee voldoen pensioenfondsen aan de eisen die de Pensioenwet met ingang van 2008 stelt. Deze hogere eisen hebben ertoe bijgedragen dat de afgelopen jaren veel kleine pensioenfondsen hun activiteiten hebben gestaakt. Vijftien jaar geleden telde Nederland meer dan 1000 pensioenfondsen; inmiddels is dit aantal gedaald tot iets meer dan 600. Verwacht wordt dat de komende jaren het aantal pensioenfondsen nog verder zal dalen.

Nederland nog steeds aantrekkelijk voor bfi's

Nederland is van oudsher een belangrijke vestigingsplaats voor een groot aantal bijzondere financiële instellingen (bfi's), vanwege het gunstige fiscale klimaat en de gunstige infrastructuur van ons land. Medio 2008 stonden er bij de Nederlandsche Bank ruim 11.500 geregistreerd.
Bfi's zijn door buitenlandse multinationale ondernemingen opgericht om financiële middelen door te sluizen van het ene land naar het andere. Dat doen ze voor grote bedragen.

De balans en resultatenrekening van het Nederlandse bankwezen: nieuwe rapportages

Sinds 1 januari 2008 bestaat er een nieuw rapportagekader voor Europese banken. Dit zogenoemde 'Consolidated financial reporting framework' staat bekend onder het acroniem FINREP en is ontwikkeld voor de rapportage van de balans en resultatenrekening van Europese banken aan hun nationale toezichthouder. In Nederland zijn de banken aan dit kader onderworpen op basis van de Wet financieel toezicht. Al voor de komst van FINREP waren de banken op grond van de Wet toezicht kredietwezen verplicht elk kwartaal geconsolideerde bedrijfseconomische gegevens aan DNB te rapporteren. DNB publiceert deze gegevens elk kwartaal in getotaliseerde vorm in de tabellen 5.6 en 5.7 van het Statistisch Bulletin en op haar website. Door de komst van FINREP is de opstelling van deze tabellen op een aantal punten gewijzigd

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-52496961) en Herman Lutke Schipholt (tel. 020-5242712, 06-52496900).