Ministerie van Verkeer en Waterstaat

de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n) 24 september 2008 - Ons kenmerk Uw kenmerk RWS/SDG/NW2008/1134/69603 - Onderwerp
Overdracht haven Maasbracht

Geachte voorzitter,

In het algemeen overleg met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op 3 juni 2008 over Zand- en Grensmaas heb ik u toegezegd u nader te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de overdracht van de haven van Maasbracht aan de gemeente Maasgouw. Aangezien deze kwestie geen onderdeel is van het dossier Zand- en Grensmaas, informeer ik u over de Haven Maasbracht door middel van deze separate brief.

De gemeente Maasbracht ­ thans de gemeente Maasgouw ­ heeft in 2004 kenbaar gemaakt de haven van Maasbracht voor nieuwe doeleinden te willen gebruiken (o.a. voor een scheepvaartmuseum). Daarbij is een eventuele overdracht van de haven van Rijkswaterstaat aan de gemeente ter sprake gekomen. Destijds is aangegeven dat er geen principiële bezwaren tegen de overdracht van de haven bestaan. Rijkswaterstaat heeft een inventarisatie naar de onderhoudstoestand van de haven uitgevoerd. Na afronding van dit onderzoek heeft de gemeente aangegeven dat overdracht pas interessant zou zijn, als het havengebied als totaal zou kunnen worden ontwikkeld.

In 2007 is in opdracht van de gemeente Maasgouw een visie opgesteld over de gewenste ontwikkeling van de haven. De gemeenteraad van Maasgouw heeft inmiddels ingestemd met die visie en de gemeente heeft een aannemer de opdracht gegeven de technische toestand van de haven in kaart te brengen teneinde een eigen, onafhankelijk getoetst beeld te verkrijgen. Naar verwachting zal het onderzoek in het najaar van 2008 worden afgerond.
Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71 Bezoekadres Plesmanweg 1, Den Haag Fax 070 351 78 95 Internet www.minvenw.nl

Bereikbaar met tramlijn 9 vanaf station Den Haag Centraal en Den Haag HS

RWS/SDG/NW2008/1134/69603

Mijnerzijds is de overdracht van de haven nog steeds bespreekbaar, maar niet noodzakelijk. Indien de gemeente Maasgouw het overleg over de eventuele overdracht van de haven Maasbracht wil voortzetten, dan is Rijkswaterstaat hiertoe uiteraard bereid.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa


---