Gemeente AmsterdamAmsterdam komt met Short Stay beleid

24 september 2008
-
Karlijn Dongen

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft een nieuw voorstel geformuleerd om in de hoofdstad een short stay beleid in te voeren. De inspraakprocedure die achter de rug is heeft tot enkele aanpassingen geleid. Het nieuwe voorstel betekent een verruiming van het aantal woningen dat voor short stay kan worden gebruikt. Daarnaast gaan de kosten voor een vergunning omlaag. Hiermee komt het voorstel beter tegemoet komt aan de praktijk en is de regeling beter juridisch verankerd. In totaal zijn er 30 inspraakreacties geweest.

Met het nieuwe beleid wordt het voor (buitenlandse) werknemers gemakkelijker woonruimte in de stad te vinden. Dat is van wezenlijk belang voor de economische positie van Amsterdam. Verantwoordelijk wethouder Herrema: "Als je als stad de ambitie hebt om in de top 5 van Europese vestigingssteden te staan, is een goede regeling voor short stay verblijf noodzakelijk. Met dit beleid kunnen we voldoen aan de vraag om huisvesting voor een kort verblijf, zonder de balans in de bestaande woningvoorraad te verstoren."

Het maximaal aantal woningen dat voor short stay in aanmerking komt is vastgesteld op 1350 (in het eerdere voorstel was dit 825). De vergoeding die de eigenaar moet betalen gaat naar aanleiding van de inspraak omlaag van 3% naar 1,2% van de WOZ-waarde van de woning. Op 15 oktober buigt de raadscommissie Volkshuisvesting zich nog over het voorstel. Het beleid wordt volgens planning op 19 november 2008 in de gemeenteraad vastgesteld en per 1 maart 2009 effectief.

Wanneer is short stay mogelijk?
Short stay wordt alleen mogelijk in woningen met een huur boven de huurliberalisatiegrens (142 punten; per 1 juli 2008 is dit EUR 631,73 per maand). Ook woonboten komen voor short stay in aanmerking. Het verblijf is minimaal één week en maximaal zes maanden. Maximaal 5% van de geliberaliseerde huurwoningen in elk stadsdeel mag voor short stay worden onttrokken aan de woningvoorraad. Alleen voor stadsdeel Centrum geldt een afwijkend percentage van 15%. Er komt een totaalquotum van 1350 woningen voor de gehele stad. Als er meer aanvragen zijn dan plekken binnen het quotum, wordt er geloot om zo de volgorde van de aanvragen te bepalen.

De eigenaar van de woning vraagt een short stay vergunning aan. Deze geldt voor vijf jaar. Na deze periode kan eenmalig een nieuwe vergunning worden verleend, zonder opnieuw te loten. Voor de woningonttrekking moet compensatie ten behoeve van het Fonds woningonttrekking worden betaald. Naar aanleiding van de inspraak is gekozen voor een compensatie van 1,2% van de WOZ-waarde per vergunningsperiode van 5 jaar. Woningen die vóór eind 2008 met concrete instemming van de gemeente al voor short stay werden gebruikt, vallen binnen het overgangsbeleid.

Alle overige relevante informatie over short stay vindt u op de website www.wonen.amsterdam.nl.