Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging Ingrepenbesluit i.v.m. het niet langer toestaan van knippen hoektanden bij varkens

24 september 2008 - kamerstuk

Kamerbrief over het knippen van hoektanden bij varkens. Het knippen geeft vaak verwondingen, het is pijnlijk en kan leiden tot splinteren. Knippen wordt daarom verboden. Vijlen is beter voor het dierenwelzijn.

Meer informatie

* Wijziging Ingrepenbesluit i.v.m. het niet langer toestaan van knippen hoektanden bij varkens
Kamerstuk | 24-09-2008 | PDF-Document, 79 kB
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel


Gelet op artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) doe ik u het besluit van 15 juli 2008 toekomen tot wijziging van het Ingrepenbesluit in verband met het niet langer toestaan van het knippen van hoektanden bij varkens (Stb. 337). Artikel 40, eerste lid, van de Gwwd verbiedt het verrichten van lichamelijke ingrepen waarbij lichaamsdelen van dieren worden beschadigd of verwijderd. Artikel 40, derde lid, van de Gwwd geeft aan dat bij AmvB bepaalde ingrepen kunnen worden toegestaan. Het Ingrepenbesluit geeft invulling aan deze bepaling. In de Nota dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, 28286, nr. 76) is aangekondigd dat het knippen van hoektanden bij varkens per 2009 verboden zal worden. Om beschadiging aan de uier en tepels van zeugen te voorkomen, worden nog regelmatig de hoektanden van biggen geknipt of gevijld. Het knippen van hoektanden geeft echter vaak verwondingen, is pijnlijk en kan leiden tot splinteren. Vijlen zorgt voor minder verwondingen dan knippen. Daarnaast is het vijlen van de hoektanden, mits goed uitgevoerd, pijnloos voor de dieren. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan bovengenoemde toezegging uit de Nota dierenwelzijn. Het besluit regelt hiertoe dat het knippen van hoektanden bij varkens als toegestane ingreep uit het Ingrepenbesluit vervalt. Het vijlen van hoektanden blijft wel toegestaan. Het verbod tot het knippen van hoektanden zal op 1 januari 2009 in werking treden. Het wijzigingsbesluit is inmiddels in het staatsblad gepubliceerd. Voordat het in werking kan treden, moet het besluit op grond van artikel 110 van de Gwwd aan beide kamers der Staten- Generaal worden overgelegd. Binnen 30 dagen heeft ten minste 1/5 deel van het grondwettelijk aantal leden van één van de kamers de mogelijkheid om de wens te kennen te geven dat de inwerkingtreding bij wet zal worden geregeld.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Wijziging Ingrepenbesluit i.v.m. het niet
langer toestaan van knippen hoektanden
bij varkens

1
WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,
ENZ. ENZ. ENZ.
Besluit van
houdende wijziging van het Ingrepenbesluit in
verband met het niet langer toestaan van het
knippen van hoektanden bij varkens
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 9 juni 2008, nr. TRCJZ/2008/1502, directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 40, tweede lid, onderdeel c en derde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
De Raad van State gehoord (advies van 26 juni 2008, nr. W11.08.0230/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 10 juli 2008 nr. TRCJZ/2008/1934, directie Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
In artikel 2, eerste lid, onderdeel q, van het Ingrepenbesluit vervalt de zinsnede "of knippen". Artikel II
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat 30 dagen zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overlegd aan beide kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijke aantal leden van een der kamers te kennen wordt gegeven dat de inwerkingtreding van dit besluit bij wet wordt geregeld. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Nota van toelichting
In de Nota dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, 28286, nr. 76) is aangegeven dat het knippen van hoektanden bij varkens per 2009 verboden zal worden. Het vijlen van de hoektanden blijft wel toegestaan.
Om beschadiging aan de uier en tepels van zeugen te voorkomen worden nog regelmatig de hoektanden van biggen geknipt of gevijld. Het knippen van de hoektanden geeft echter vaak verwondingen, is pijnlijk en kan leiden tot splinteren. Vijlen zorgt voor minder verwondingen dan knippen. Daarnaast is het vijlen van de hoektanden, mits goed uitgevoerd, pijnloos voor de dieren. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan bovengenoemde toezegging uit de Nota dierenwelzijn. Het besluit regelt hiertoe dat het knippen van hoektanden bij varkens als toegestane ingreep uit het Ingrepenbesluit vervalt. Het verbod tot het knippen van hoektanden zal op 1 januari 2009 in werking treden.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg