Gemeente Breda

Gemeente breidt mogelijkheden gesubsidieerd werk uit

P3230093.JPG

De Gemeente Breda wil door maatwerk zoveel mogelijk mensen activeren en begeleiden naar betaald werk. Voor degenen die een minder goede positie hebben op de arbeidsmarkt, worden de mogelijkheden van gesubsidieerd werk uitgebreid.

Vanaf 1 oktober kunnen mensen vanaf 55 jaar tot aan pensionering in een vangnetbaan werkzaam blijven. Vangnetbanen zijn bedoeld voor werkzoekenden die weinig perspectief op de huidige arbeidsmarkt hebben. Met behulp van een vangnetsubsidie kunnen deze mensen werkervaring opdoen, zichzelf verder ontwikkelen en uiteindelijk doorstromen naar een reguliere baan.

Bovenstaande uitgangspunten hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het uitvoeringsbesluit re-integratieverordening. Ook is de maatregelen- en handhavingsverordening aangepast. In het uitvoeringsbesluit re-integratieverordening zijn wijzigingen aangebracht die met ingang van 1 oktober van toepassing zijn. De wijzigingen in de maatregelen- en handhavingsverordening worden per 1 januari 2009 doorgevoerd.

Door deze aanpassingen is het onder andere mogelijk dat mensen die geboren zijn voor 1 januari 1954 en voorheen werkzaam waren in de ID regeling (in- en doorstroombanen) hun vangnetbaan behouden tot aan pensionering. Daarnaast is er een verruiming voor jongeren zonder startkwalificatie op het niveau 1 en 2. Voor deze jongeren is het vaak lastig om een werkgever te vinden. Werkgevers geven aan dat ze geen middelen hebben om deze jongeren te begeleiden. Door een subsidie beschikbaar te stellen aan werkgevers die jongeren zonder startkwalificatie een arbeidsovereenkomst aanbieden, wordt aan dit bezwaar tegemoet gekomen. Voor mensen die werkzaam zijn op een participatieplaats wordt de premie voor deelname verdubbeld tot maximaal EUR 2184,- per jaar.

Mensen die weigeren actief mee te werken aan een activeringstraject lopen de kans een maatregel opgelegd te krijgen, die kan bestaan uit een korting op de uitkering.

Visie op de arbeidsmarkt

Naast deze wijzigingen op de korte termijn gaat de gemeente voor de komende jaren tot 2012 een nieuwe visie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Hiervoor gaat de gemeente in gesprek met werkgevers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In een startnotitie wordt de visie op vraaggericht werken en participatie aangegeven. Belangrijk hierbij is de positie van Breda als voortrekker in de regio als het gaat om arbeidsmarktbeleid, de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers en de analyse van de vraagkant en de aanbodkant.

Inspraak en verdere procedure

De Maatregelen- en Handhavingsverordening WWB 2009 ligt van 24 september tot 4 november 2008 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10. Ook bestaat de mogelijkheid om de verordening te downloaden via www.breda.nl.

Breda, 24 september 2008