Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal
Postbus 20018

2500 EA Den Haag

n Haag
De Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 23 september 2008 HO&S/CBV/53106 4 september 2008 OCW-2008Z01692

Onderwerp
Lijst van vragen van het lid Jasper van Dijk over

hoge beloningen in het hoger onderwijs

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer inzake hoge beloningen in het hoger onderwijs.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk OCW-2008Z01692.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

6
144
W 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OC Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag, T +31-70-4123457 F +31-70-4123456 www.minocw.nl

blad 2/3

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ingezonden d.d. 4 september met kenmerk OCW-2008Z01692).


1 Vraag: Wat is uw oordeel over de uitzending van EenVandaag, waaruit blijkt dat bestuurders in het hoger onderwijs in één jaar tot 614.000 euro verdienen met behulp van bonussen en andere beloningselementen? 1)

Antwoord: Ik ben van mening dat een bezoldiging boven de zogenaamde `Balkenende-norm' buitenproportioneel is. Daarnaast ben ik van mening dat een dergelijke beloning een te groot beslag legt op publieke middelen.

Ik heb de Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden verzocht zo snel mogelijk de gang van zaken rondom de bezoldiging toe te lichten en de overwegingen en beweegredenen daarbij aan te geven. Ik zal de Raden van Toezicht blijven aanspreken bij buitensporige beloningen.

In brief d.d. 27 juni 2008 Kamerstuk 28479 nr. 36 aan de Tweede Kamer heeft het kabinet de kabinetslijn uitgezet over het topinkomensbeleid voor de semipublieke sector; voor de sector hoger onderwijs gaat het beloningsregime "salarismaximum" gelden. Dit is gebaseerd op het (verhoogde) ministerssalaris. Bonussen en andere beloningselementen zullen bij de nadere uitwerking binnen dit "maximum" vallen en in regelgeving worden omgezet. Over ontslagregelingen is inmiddels door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de commissie Dijkstal om een nader advies gevraagd.


2 Vraag: Deelt u de mening dat hiermee via een omweg het salarismaximum van de minister- president wordt overschreden? Zo neen, wat gaat u doen aan de grote ergernis onder personeel en studenten over de beloningen van 239.000 tot 614.000 euro voor bestuurders in het hoger onderwijs die uit publieke middelen worden betaald?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.


3 Vraag: Vindt u het aanvaardbaar dat de Raad van Toezicht van een hogeschool een vergoeding van 614.000 voorstelt en goedkeurt? Zo ja, op grond waarvan? Zo neen, wat gaat u hiertegen ondernemen?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.


4 Vraag: Wat is de visie van het kabinet op de extreem hoge vergoedingen van publieke bestuurders via bonussen, vertrekpremies en andere beloningselementen, waarmee het afgesproken salarismaximum alsnog wordt overschreden? Bent u bereid hiertegen maatregelen te nemen?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag, T +31-70 - 4123457 F +31-70-4123456 www.minocw.nl

blad 3/3

Antwoord: De top 10 van grootverdieners zoals door de Aob opgesteld heeft betrekking op het jaar 2007, en pas tijdens dit jaar ben ik aangetreden als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Al deze aanstellingen zijn voordien tot stand gebracht. Aan bestaande contracten kan de regering zich niet eenzijdig onttrekken. Van deze top tien is inmiddels de helft niet meer in dienst. In één geval heb ik de Raad van Toezicht om opheldering gevraagd over een mogelijke overschrijding van de norm. Sinds mijn aanstelling heb ik onder meer de Raad van Toezicht van de Universiteit Groningen en Delft verzocht om bestuurders binnen de norm te benoemen, met als gevolg dat de aanstellingen binnen de norm zijn gebleven. Hier bleek het mogelijk top mensen aan te stellen binnen deze kaders. Ik zal zo doorgaan.


5 Vraag: Deelt u de mening van de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, dat bestuurders onder de CAO van de instelling moeten worden gebracht? Zo nee, hoe voorkomt u de buitensporige vergoedingen die - zonder overleg met het personeel - door een Raad van Toezicht kunnen worden vastgesteld?

Antwoord: Nee, zie antwoord op vraag 1.


1) EenVandaag, 2 september 2008

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag, T +31-70 - 4123457 F +31-70-4123456 www.minocw.nl