Gemeente Oldenzaal


Oldenzaal en Losser trekken samen op tegen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters

gepubliceerd op : 24-9-2008

Om het verzuim en het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen, gaan de gemeenten Oldenzaal en Losser nog intensiever met elkaar samenwerken. De leerplichtambtenaar, tevens RMC-coördinator, van de gemeente Losser wordt daarom fysiek bij de gemeente Oldenzaal geplaatst.

Door samen te werken zijn de beide gemeenten nog beter in staat om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen en een sluitende aanpak te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bovendien strookt de samenwerking op dit gebied geheel met de afspraken die zijn gemaakt omtrent de Regionale Educatieve Agenda (REA).

De aanpak rondom voortijdig schoolverlaters staat hoog op de agenda van het Oldenzaalse en Losserse college van burgemeester en wethouders. Ook landelijk wordt er veel aandacht aan besteed. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het plan `Aanval op de uitval' een pakket aan maatregelen opgenomen die moeten bijdragen aan het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters en, daaraan gerelateerd, de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Daarnaast heeft het ministerie middelen beschikbaar gesteld om in 2012 het aantal voortijdig schoolverlaters met 50% terug te dringen ten opzichte van 2002.

Die doelstelling werd door de gemeente Oldenzaal vorig schooljaar al gehaald, dankzij onder meer het lokale jongerenproject (een project om de jeugdwerkloosheid in Oldenzaal aan te pakken) en de intensieve samenwerking tussen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC).

Aanval op schooluitval
Met deze gezamenlijk aanpak kunnen beide gemeenten ervoor zorgen dat verzuimende jongeren zoveel mogelijk terugkeren richting het reguliere onderwijs en de mogelijkheid krijgen om een startkwalificatie te behalen. Daardoor stromen zij beter gekwalificeerd de arbeidsmarkt op, waarmee de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt eveneens verbeterd wordt.

Volgens wethouder van onderwijs Frits Rorink is de samenwerking met Losser een logische stap. "Onlangs hebben we met elkaar om tafel gezeten om te bekijken hoe we de schoolloopbaan van leerlingen van 0 tot 23 jaar kunnen verbeteren. Dat heeft geresulteerd in de REA. Daarin hebben wij, Losser en Dinkelland afspraken laten vastleggen over gezamenlijke educatieve activiteiten. Tijdens die overleggen hebben we ook afgesproken dat we elkaar zoveel mogelijk moeten ondersteunen als het gaat om zaken die aan de REA gerelateerd zijn. Het gezamenlijk terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters is daar een heel mooi voorbeeld van", aldus de wethouder.