Gemeente 's-Hertogenbosch

24-09-2008
Begroting 2009

De begroting 2009 is aangeboden aan de gemeenteraad. Belangstellenden kunnen de begroting volledig inzien via deze website

Niet méér, maar beter
"Het gaat goed met de stad. We hebben het tij nog steeds mee en de ruimte voor initiatieven draagt daar toe bij. Dat maakt het mogelijk ruimte te geven aan een extra kwaliteit in onze eigen en ambities van derden. We kiezen daarbij nadrukkelijk voor een kwaliteitsimpuls op het beleid dat we hebben ingezet. We leggen in deze begroting duurzame verbindingen in het huidige bestuursakkoord. Niet méér, maar beter. Dat is waar wij de komende twee jaar voor gaan," aldus het college in de toelichting.

Hoofdlijnen nieuw beleid
In de begroting is een bedrag van EUR 3,3 miljoen structureel opgenomen voor nieuw beleid. Daarnaast wordt extra structureel een bedrag van EUR 2,3 miljoen gereserveerd voor onderwijshuisvesting om het oude meerjaren tekort van EUR 2,3 miljoen op te lossen..Verder is voor incidenteel nieuw beleid in de exploitatie een bedrag beschikbaar van EUR 3,1 miljoen en wordt EUR 22,9 miljoen besteed aan nieuwe investeringen. In het structuurfonds wordt een bedrag opgenomen van EUR 6,7 miljoen voor de realisatie van een cultureel jongerencentrum op de Kop van 't Zand. De belangrijkste nieuwe impulsen zijn:
- sport en jeugdcluster Engelen;

- onderwijshuisvesting;

- tijdelijke huisvesting SM's;

- invulling van de sportvisie;

- toerisme;

- armoede en participatiebeleid;

- voortzetting van het klimaat- en luchtbeleid;
- fietsenplan;

- resultaat gerichte veiligheidsaanpak;

- centra voor jeugd en gezin;

- Wmo informatie- en adviespunten;

- nieuwe brandweerkazerne in Rosmalen.

Ontwikkeling woonlasten
De woonlastenstijging voor eigenaar/gebruiker ligt volgend jaar tussen de 6,3% en 6,7%. Voor bedrijven is de toename 5,3%.De stijging is hoger dan de inflatiecorrectie van 4,9%. Oorzaak is de verhoging van de afvalstoffenheffing met EUR 7,- in verband met het terugdringen van de illegale stort in de openbare ruimte. Eerder was aangegeven dat de kosten van het terugdringen van de illegale stort een verhoging van het tarief noodzakelijk is van EUR 26,-. Op grond van een motie uit de raad wordt nu de verhoging in drie stappen de komende jaren doorgevoerd. Overigens worden de storttarieven voor huishoudelijk afval en grofvuil zoals bekend, verlaagd van EUR 0,20 naar EUR 0,05 per kg.

Bespreking van de begroting 2009
De gemeenteraad bespreekt de nieuwe begroting in de raadsvergadering van 11 november aanstaande om 15.00 uur. De verschillende commissies behandelen de begroting in de laatste week van oktober. In de commissievergaderingen kunnen belanghebbenden ook gebruikmaken van het inspreekrecht.