Gemeente Smallingerland


* | 2008

* | September

* | Shared Space Instituut in Drachten

Shared Space Instituut in Drachten

Verkeersoplossingen zoals Laweiplein onderwerp van studie en uitwisseling.

De gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân willen samen komen tot de oprichting van een Shared Space Instituut in Drachten. Shared space is de verzamelnaam voor oplossingen in de openbare ruimte, waar contact tussen verkeersdeelnemers centraal staat. Voorbeelden zijn het Laweiplein en de kruising Kaden, Torenstraat en Drift. In het op te richten instituut wordt de kennis over en de ervaringen met dit soort oplossingen gebundeld. In de afgelopen jaren is gebleken, dat er een grote behoefte bestaat aan kennis over het Shared Space principe bij nationale en internationale overheden.

Drachten heeft het Shared Space gedachtegoed inmiddels op verschillende plaatsen in de stad toegepast. Vestiging van het instituut in Drachten ligt daarom voor de hand. De komst van het instituut betekent een versterking van de hoogwaardige werkgelegenheid in Drachten. In eerste instantie gaat het daarbij om elf volledige formatieplaatsen. Dit aantal breidt zich uit in 2011 tot totaal ca. twintig.

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland stelt de raad voor in 2009 en 2010 in totaal EUR 250.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de aanloopkosten van dit instituut. De provincie Fryslân is bereid EUR 325.000 bij te dragen. Na twee jaar zal het initiatief worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten daarvan zijn zowel gemeente als provincie bereid in 2011 en 2012 ieder nog eens EUR 100.000 per jaar bij te dragen in de exploitatie van het instituut.

Het instituut richt zich nadrukkelijk op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Zelf onderwijs geven, is niet aan de orde. Wel zal samenwerking worden gezocht met de verschillende instellingen voor hoger onderwijs in het Noorden.