Provincie Groningen

houtsingels Provincie en gemeenten investeren in kwaliteit houtsingels 24 september 2008

Kenmerkend voor het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) zijn de vele kilometers houtsingels. Om dit waardevolle cultuurlandschap te behouden moet veel geld worden gestoken in herstel en onderhoud. De provincie Groningen en de gemeenten Leek, Marum en Grootegast stellen de komende drie jaar extra geld beschikbaar, nl. EUR 630.000. Met dit geld wordt 75 km extra houtsingels in het ZWK opgeknapt en beheerd. Landschapsbeheer Groningen doet de uitvoering. De overheden hopen dat nu ook bedrijven belangstelling krijgen en wellicht willen investeren in het beheren van houtsingels. Daarom gaan provincie en gemeenten onderzoeken of er bijvoorbeeld een fonds opgezet kan worden om het beheer ook voor de toekomst te garanderen.

Landschapsbeheer Groningen gaat samen met de Agrarische Natuurverenigingen Boer&Natuur ZWK en Natuur en Milieuvereniging De Eendracht eigenaren van houtsingels benaderen. De bezitters kunnen de singels tegen vergoeding laten herstellen of zelf opknappen. Voor de instandhouding van de singels is van belang dat niet alleen het herstel maar ook het onderhoud en beheer van de rasters en de houtsingels wordt geregeld. Daarvoor worden beheerovereenkomsten afgesloten. Het beheer wordt gefinancierd via de subsidieregeling Programma Beheer.

Extra geld voor houtsingels
De provincie draagt via het Programma Landelijk Gebied (PLG) EUR 378.000 bij, de drie gemeenten betalen gezamenlijk EUR 252.000 en Landschapsbeheer Groningen stelt EUR 75.000 beschikbaar. De provincie en gemeenten hopen dat in de toekomst ook particulieren bereid zijn om geld te steken in het behoud van het waardevolle landschap, waardoor extra financiën beschikbaar komen bovenop de financiering door de overheden.

Onderzocht wordt of samen met particulieren bijvoorbeeld een fonds opgezet kan worden in het ZWK. Met het geld dat overheden en bedrijven in dit fonds storten zouden dan extra houtsingels kunnen worden opgeknapt en onderhouden. Gedeputeerde Douwe Hollenga: "Een andere optie zou kunnen zijn, dat bedrijven het beheer van enkele kilometers houtsingel voor hun rekening nemen of via een veiling het beheer en onderhoud van een stuk houtsingel adopteren ('kopen'). Ik nodig particulieren graag uit om met ideeën te komen, hoe we ons landschap kunnen financieren".

Herstel houtsingels ZWK
Het Zuidelijk Westerkwartier is een van de laatst bewaard gebleven kleinschalige gebieden van Nederland. De houtsingels op de hoger gelegen delen van het ZWK bepalen sterk de identiteit van het landschap. Een eeuw geleden waren er nog enkele duizenden kilometers houtsingel in dit gebied. Waardevolle houtsingelgebieden zijn echter verloren gegaan door bijvoorbeeld schaalvergroting in de landbouw, de aanleg van nieuwe huizen, bedrijventerreinen en wegen of ze zijn sterk verwaarloosd. De tendens is dat steeds meer eigenaren bereid zijn de singels in stand te houden tegen vergoeding van onkosten. In de afgelopen 30 jaar is de achteruitgang van het singelbestand gestopt en de laatste jaren is zelfs weer een bescheiden toename gemeten. Inmiddels wordt 430 km houtsingel via een beheerscontract onderhouden. In het Landschappelijk Raamwerk Westerkwartier van 2003 is vastgelegd dat via het Provinciaal Omgevingsplan gestreefd zal worden naar een uitbreiding met 650 km te onderhouden houtsingels. De ambitie is om in de periode van het Programma Landelijk Gebied (2007-2013) 150 km singels in goede staat te brengen of nieuw aan te leggen. Voor deze 150 km houtsingel wordt een beheerovereenkomst afgesloten, zodat het onderhoud van deze singels ook voor de toekomst veilig is gesteld.

Houtsingels (Foto: Waterschap Noorderzijlvest)

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

24 september 2008