Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden* Verkiezingen 2008

Nieuwe kostentoedelingsverordening 2009

Bestuur stemt in met wijziging waterschapsbelasting

24 september 2008 - Het waterschap gaat vanaf 2009 de belastingen op een andere manier verdelen over de inwoners. Dat heeft het algemeen bestuur op 17 september besloten. Het bestuur geeft hiermee gehoor aan de voorschriften van de nieuwe Waterschapswet die in 2009 in werking treedt. De tarieven van de waterschapsbelasting worden in november vastgesteld.

Belangrijke wijzigingen

Als gevolg van de nieuwe Waterschapswet 2009 worden een nieuwe financieringsstructuur en nieuwe belastingen geïntroduceerd. De totale kosten van het werk van het waterschap gaan hierdoor niet omhoog, maar door de nieuwe wet verandert wel de wijze waarop die kosten worden verdeeld over inwoners. Het gaat om drie belangrijke wijzigingen in taken, categorieën van inwoners en eigenaren en gebieden.

Nieuwe namen van belastingen

De belastingen worden anders verdeeld over de taken van het waterschap en de belastingen krijgen ook nieuwe namen. Dit zijn de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

Andere verdeling van kosten over inwoners en eigenaren

De verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën inwoners en eigenaren verandert. De groep eigenaren van natuurterreinen krijgt minder kosten toebedeeld en de groep agrariërs krijgt ook een geringer kostenaandeel. De groep inwoners en eigenaren van woningen krijgen een groter kostenaandeel toebedeeld.

Omslagklassen verdwijnen

De verdeling van de kosten over de gebieden verandert. Op dit moment is De Stichtse Rijnlanden voor de belastingheffing verdeeld in drie verschillende gebieden (omslagklassen A, B en C). In deze gebieden gelden verschillende tarieven, omdat het waterschap rekening houdt met verschillen in gebiedskenmerken en ligging van gronden en gebouwen. Door de wetswijziging verdwijnen deze omslagklassen. Voortaan betaalt iedereen in het gehele beheergebied in dezelfde mate mee aan de kosten van het watersysteem. Daardoor gaan onder andere eigenaren van gebouwen en gronden op de Utrechtse Heuvelrug en in buitendijkse gebieden uiteindelijk meer belasting betalen.

Meer informatie en de meest gestelde vragen

Op www.destichtserijnlanden.nl/kostentoedelingsverordening kunt u het volledige besluit lezen. Daar vindt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Voor telefonische informatie kunt u terecht bij de afdeling Belastingen, Bart Boersma, telefoon (030) 634 58 87.