Eerste Kamer der Staten Generaal

Senaat stemt in met verbetering positie huurder

woensdag 24 september 2008

De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 september 2008 zonder stemming het wetsvoorstel aangenomen dat de positie en de zeggenschap van huurders en organisaties van huurders ten opzichte van verhuurders verbetert (EK 30.856). Senator Hofstra liet aantekenen dat de VVD-fractie om zowel principiële als praktische redenen tegen het wetsvoorstel is. Hij greep het debat over het wetsvoorstel over de verbetering van de positie van huurders aan om het besluit te hekelen de liberalisering van de woningmarkt te staken. Volgens Hofstra had dit 'geregel op de vierkante centimeter' in de huursector nu ook achterwege moeten blijven. Hij verweet de CDA-fractie dat zij de handen heeft afgetrokken van de liberalisering.
Mevrouw De Vries-Leggedoor van de CDA-fractie wees erop dat voor haar fractie de balans tussen huurder en verhuurder van groot belang is. Zij wilde van minister Vogelaar de verzekering dat wat betreft de inspraak van huurders over fusies en dergelijke de particuliere verhuurder het moment bepaalt waarop een voornemen tot fusie bekend wordt gemaakt. Minister Vogelaar was het hier mee eens, maar stipuleerde dat in de sociale huursector de situatie een andere is. Daar zouden huurders juist in een zo vroeg mogelijk stadium moeten kunnen meepraten.
Mevrouw Meindertsma van de PvdA-fractie kreeg van de minister de toezegging dat zij zich zal inzetten voor het ontwikkelen van andere vormen van participatie en zeggenschap naast de traditionele. Zeggenschap zonder participatie kan leiden tot machtsuitoefening van enkelen over velen, oordeelde mevrouw Meindertsma. Zij vond dat gemeenten en corporaties via bestuursakkoorden ertoe gezet moeten worden om de betrokkenheid van huurders bij hun leefomgeving te bevorderen. Zij prees het besluit van het kabinet om 25 miljoen euro te reserveren voor bewoners die zelf iets willen organiseren voor hun wijk.
Het door de Tweede Kamer per amendement in de wet gebrachte instemmingsrecht met betrekking tot de servicekosten (TK 30.856, nr. 10

Voor vragen over dit pdf-document kunt u contact opnemen met de redactie van deze website: telefoon 070-3129200; e-mail cip@eerstekamer.nl. U kunt ook via het reageerformulier een bericht sturen aan de Redactie.

) vond mevrouw Meindertsma 'interessant'. Zij vroeg de minister verslag te doen over de ontwikkeling van dit instemmingsrecht. Mevrouw Meulenbelt van de SP-fractie vroeg aandacht voor de sloop- en renovatieplannen waarmee huurders soms worden overvallen. Ook zag zij veel mensen en kleine bedrijven uit gerenoveerde wijken vertrekken, omdat de hogere huur niet is op te brengen.
Aan het slot van het debat voorspelde minister Vogelaar dat de discussie in de samenleving over de aftrek van hypotheekrente er wel eens toe zou kunnen leiden dat een volgend kabinet met ingrijpende voorstellen voor herstructurering van de woningmarkt kan komen. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.