Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland doet onderzoek naar efficiëntere slibontwatering

Het Algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stemde vrijdag 19 september jl. tijdens zijn vergadering in met een voorstel tot verdere studie naar efficiëntere slibontwatering op
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Eerder onderzoek bracht al aan het licht dat het Waterschap kosten kan besparen door concentratie van de slibontwatering op een beperkt aantal plaatsen.

Verwachte voordelen

Jaarlijks produceren de 39 rioolwaterzuiveringinstallaties van Waterschap Rivierenland grote hoeveelheden zuiveringslib. Dit slib bevat heel veel water, dat zoveel mogelijk eruit gehaald moet worden, voordat het slib verder behandeld kan worden. Het waterschap staat de komende tijd voor grote renovatiekosten van bestaande slibontwateringsinstallaties. Zo is bijvoorbeeld de grote rioolwaterzuivering in Nijmegen toe aan een ingrijpende renovatie. Een goed moment om te bekijken of het ontwateren van slib niet efficiënter en duurzamer kan. Dat dit waarschijnlijk het geval is, bracht eerder onderzoek al aan het licht. Een beperkt aantal grote ontwateringinstallaties, strategisch verspreid over het beheersgebied, betekent minder kapitaallasten en lagere exploitatiekosten, minder benodigde menskracht en levert in totaliteit minder vervoerskosten van zuiveringsslib op. Uiteindelijk leidt dit tot lagere kosten voor de burgers. Het waterschap verwacht over ongeveer een half jaar de resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren.