Gemeente Brummen


Gemeenten werken aan 'Brandweer IJsselstreek'

(Oorspronkelijke publicatie datum: 24-09-2008)

Eén brandweerorganisatie voor de brandweerkorpsen uit de gemeente Lochem, Zutphen én Brummen. Dat is het doel waar deze drie gemeenten de komende periode hard aan gaan werken. Dit zou uiterlijk 1 januari 2010 moeten uitmonden in één brandweerorganisatie: Brandweer IJsselstreek. De colleges van B&W van de drie gemeenten hebben afgelopen week groen licht gegeven voor het projectplan om te komen tot deze nieuwe organisatie. Ook hebben zij het projectplan voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordiging van de vrijwillige brandweer van de drie gemeenten. Vooruitlopend op de mogelijke samenvoeging gaan de korpsen waar mogelijk nu al intensiever samenwerken.

Met de instemming met het projectplan kiezen de drie gemeenten voor een brandweerorganisatie die onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Met de vorming van Brandweer IJsselstreek lopen de drie gemeenten vooruit op de komst van de Wet op de Veiligheidsregios. Deze wet voorziet in een vergaande regionalisering van de brandweer in Nederland.

Vrijwilligers blijven op eigen post
Als het doel van de drie gemeentebesturen om één brandweerorganisatie te realiseren wordt gehaald, ontstaat er een organisatie met acht posten en ruim 200 medewerkers, waarvan het grootste deel vrijwilliger is. De acht posten blijven de basis vormen voor de brandweerzorg in de drie gemeenten. Elke post heeft een eigen postcommandant. De verwachting is dat het (beroeps)personeel in dienst komt van de VNOG, maar de vele vrijwilligers blijven verbonden aan hun eigen gemeente en blijven hun werk doen vanuit hun eigen post.Het is de bedoeling dat de organisatie één commandant krijgt, die als gemeentelijk commandant voor drie gemeenten fungeert. Hoewel in het toekomstige plaatje het beheer van Brandweer IJsselstreek de verantwoordelijkheid is van de VNOG, blijft de directe aansturing van de organisatie vanuit de afzonderlijke gemeenten plaatsvinden. Hiervoor wordt een bestuurscommissie ingesteld, bestaande uit de burgemeesters van de drie gemeenten.

Zorgvuldigheid voor snelheid
Binnen het project Vorming Brandweer IJsselstreek gaan medewerkers van de drie gemeenten de komende periode kijken hoe de organisaties in elkaar geschoven kunnen worden. Voor activiteiten waar de drie korpsen al grote overeenkomsten vertonen, kan al vóór de beoogde samenvoeging gewerkt worden als één organisatie. Andere zaken zullen meer tijd in beslag nemen, zoals de financiën, wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Voor alle projectactiviteiten geldt echter dat draagvlak binnen de organisaties en de betrokkenheid van beroepskrachten en vrijwilligers een belangrijke voorwaarde is. Zorgvuldigheid gaat in dat geval voor snelheid.

Schaalvergroting
Het verzorgingsgebied van de te vormen Brandweer IJsselstreek heeft ruim 100.000 inwoners. Deze schaalver-groting biedt mogelijkheden om de kwaliteit van de brandweerzorg in het gebied beter te borgen. Met toenemende risicos in de samenleving en de steeds hogere eisen die de overheid en burgers stellen aan de brandweer, wordt de druk op de gemeentelijke organisaties steeds groter. Brandweer IJsselstreek is beter in staat om de (specialistische) taken effectiever en efficiënter te verdelen en uit te voeren. Zo ontstaat er ook op het gebied van brandpreventie meer ruimte om de specialistische kennis en vaardigheden binnen het verzorgingsgebied te vergroten en in te zetten.

Meer voor minder
Hoewel kostenbesparing geen aanleiding is voor de vorming van Brandweer IJsselstreek, is de verwachting dat de samenvoeging op termijn tot financieel voordeel leidt, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkopen van oefeningen en materieel en een efficiënter gebruik van bedrijfsmiddelen. De extra kosten die naar verwachting voortkomen uit de vaststelling van het (landelijk) Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel zullen voor Brandweer IJsselstreek lager uitvallen dan wanneer de drie gemeenten dit allemaal zelf moeten realiseren.