Provincie Zuid-Holland

GS bieden begroting 2009 aan

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben Provinciale Staten de begroting 2009 aangeboden. GS trekken het komend jaar miljoenen euro's extra uit voor de verbetering van de luchtkwaliteit, nieuwe reserveringen voor infrastructurele projecten, het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de aankoop van gronden om nieuwe natuur- en recreatiegebieden te kunnen aanleggen.

Een groot aantal projecten doorloopt de normale financieringscyclus die eerder al was vastgesteld. Voor 2009 zijn daarnaast middelen beschikbaar om een aantal nieuwe infrastructurele) projecten te kunnen financieren. Het gaat om onder meer:


- een bijdrage aan de spoortunnel Delft: zeven miljoen euro;


- een reservering voor de aansluiting A20-Moordrecht: 4,1 miljoen euro;


- een bijdrage aan de verkeersstudie "Ruit Rotterdam" en MIRT-verkenning Haaglanden: 2,5 miljoen euro.

De provincie is betrokken bij de ontwikkeling van zes grote ruimtelijke projecten in Zuid-Holland (zoals de Zuidplaspolder, As Leiden-Katwijk, IODS) dan wel te herstructureren (de Oude Rijnzone). Vanaf 2012 is bij de uitvoering van vier van deze projecten geld nodig voor natuurontwikkeling, het opknappen van bedrijfsterrein en infrastructuur. In de begroting wordt voorgesteld nu al vast middelen hiervoor te reserveren. In 2009 wordt begonnen met een bedrag van 2,9 miljoen euro.

De financiële ruimte wordt verder aangewend om de ICT-systemen bij de provincie te optimaliseren (1,2 miljoen euro) en een reservering te maken voor de zogeheten één-procentsregeling voor kunstaankopen bij de oplevering van infrastructurele werken of provinciale bouwwerken (3,5 miljoen euro).

De provincie verdeelt volgend jaar 16,4 miljoen euro aan rijksgeld onder Zuid-Hollandse gemeenten om de luchtkwaliteit in de provincie te verbeteren. Om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken trekt de provincie volgend jaar 1,4 miljoen euro extra uit, bovenop de bestaande budgetten.

Daadkrachtig en slagvaardig bestuur

Het eerder vastgestelde programma Provincie Nieuwe Stijl krijgt in 2009 nadere uitwerking met de versterking van provinciale hoofdtaken en de herijking, overdracht of beëindiging van overige taken. De provinciale hoofdtaken zullen zich vooral richten op de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van Zuid-Holland, de cultuurtaken (het zogenoemde integrale omgevingsbeleid) en de wettelijke taken ten aanzien van sociaal-maatschappelijke vraagstukken (jeugdzorg en tweedelijnondersteuning van gemeenten). Voor het programma Provincie Nieuwe Stijl is deze collegeperiode één miljoen euro gereserveerd.

Daarnaast gaat op 1 januari 2009 de Organisatie van de Toekomst daadwerkelijk van start. Door introductie van de begrippen flexibel, efficiënt, effectief en digitaal wil de provincie zich ontwikkelen tot een resultaatgerichte organisatie. De taakstellingen die samenhangen met OvT en PNS liggen op schema.

De uitvoering van de voorgenomen ambities leidt in 2009 niet tot extra verhoging van de belastingtarieven. De verhoging is beperkt gebleven tot het inflatiepercentage van 3,5%.

De begroting wordt vanaf 15 oktober in de verschillende Statencommissies besproken. In de plenaire Statenvergadering van 12 november zal de begroting 2009 worden vastgesteld.

Contactinformatie:
André Lammerse, telefoon 070 - 441 7159 of
de afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 6622. Het persbericht heeft als kenmerk 208169