Provincie Zuid-Holland

Ruim ¤ 800 miljoen voor investeringen provinciale infrastructuur

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur

2009 t/m 2023 vastgesteld

De provincie Zuid-Holland zet de komende vier jaar ruim ¤ 800 miljoen euro in voor infrasstructurele projecten. Dat blijkt uit het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI), dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het geld wordt besteed aan 300 projecten op het gebied van wegen, vaarwegen en fietspaden, openbaar vervoervoorzieningen en verkeersveiligheid. Naast investeringen voor de komende vier jaar geeft het MPI een doorkijk naar de mogelijkheden voor financiële dekking van projecten tot 15 jaar na nu.

Het gaat om projecten zoals de verbetering van N 210 Krimpernerwaard, de aanpassing van diverse trajecten op de N 209 tussen Rotterdam en de A12 en het 3-in1-project in het Westland, waaronder N 223 als verbinding tussen de A 20 en de N 220 en de N 222 Verlengde Veilingroute. Ook de N 207 Zuidwestelijke Randweg Gouda en de RijnlandRoute zijn in het MPI opgenomen. Wat openbaar vervoer betreft het om projecten als de RijnGouwelijn, de Merwede-Lingelijn, HOV Drechtsteden en de ontwikkeling van buscorridors.

Met de voorgenomen investeringen wil de provincie Zuid-Holland de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de provincie Zuid-Holland vergroten. Zo is een extra investeringsbudget opgenomen voor beperking van de geluidsoverlast op 27 plaatsen op provinciale wegen en langs de RijnGouwelijn-Oost. Ook is er geld in de begroting opgenomen voor schone bussen, meer maatregelen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement en een kwaliteitsimpuls voor het goederenvervoer.

Wijzigingen

Ten opzichte van het vorige MPI zijn de belangrijkste wijzigingen:


* extra investeringen van in totaal ¤ 15,9 miljoen voor het project 3-inn-1, waaronder uitbreiding van het fietspakket, de provinciale bijdrage aan de Gebiedsontsluiting Boskoop Oost, de MerwedeLingelijn en de RijnGouwelijn-West;


* de overgang van de RijnGouwelijn Oost van voorlopig naar definitieve ontwerp leidt tot een totaal bedrag van ¤ 307,6 miljoen;


* dekking van ¤ 10 miljoen voor dee provinciale bijdrage aan de Maximabrug;


* dekking van ¤ 7 miljoen extra prrovinciale bijdrage aan de Spoortunnel Delft, die in het kader van het overleg van mei 2008 met de minister van Verkeer en Waterstaat is toegezegd. Dit bedrag komt bovenop de eerdere bijdrage van ¤ 30 miljoen aan de Spoorrtunnel;


* toevoeging van ¤ 15 miljoen voor de ontsluiting van de Zuidplaspoolder, noodzakelijk om de dekking te garanderen voor afspraken met het rijk over de Parallelstructuur A12.

Nog eens ruim ¤ 400 miljoen van derden

Naast de ruim ¤¬ 800 miljoen die de provincie zelf investeert in (vaar)wegen, fietspaden, openbaar vervoer en verkeersveiligheid, ontvangt de provincie van derden een totale bijdrage van ruim ¤ 400 miljoen voor de komende vier jaar.. De belangrijkste bronnen van subsidies en bijdragen van derden zijn de Brede Doeluitkering (BDU), het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) en bijdragen van rijk, stadsregio's, gemeenten en waterschappen. Dat maakt dat het totale investeringsbedrag voor provinciale infrastructuur komt op ruim ¤ 1,2 miljard voor de komende vieer jaar.

In november besluiten Provinciale Staten over de Begroting 2009 en het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur 2009-2023.

Contactinformatie:
Astrid Vlaminkx, telefoon 070 - 441 65 24 of
de afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 66 22 Het persbericht heeft als kenmerk 208170