Gemeente Bernheze


Collegebesluiten 16 september 2008

Nota Armoedebeleid 2008

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de nota Armoedebeleid 2008. De nota geeft invulling aan het gezamelijke armoedebeleid van de gemeenten Bernheze, Schijndel, St Michielsgestel en Veghel. Uitvoering vindt plaats bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Optimisd in Veghel. In grote lijnen gaat het per 1 januari 2009 om een verruiming van de doelgroep door de inkomensgrens te verhogen naar 120% (nu 115% in Bernheze) van de toepasselijke bijstandsnorm, indexering van bedragen en extra (financiële) ondersteuning voor arme kinderen. Aan alle gemeenteraden van de ISD wordt eenzelfde besluit gevraagd. Dit betekent dat er, als de gemeenteraad ermee instemt, vanaf volgend jaar een samenhangend uniform beleid kan worden gevoerd. Er zijn dan in de uitvoering ook geen verschillen meer voor de cliënten uit de deelnemende gemeenten. Na vaststelling van de nota Armoedebeleid 2008 zal de Optimisd voor de verdere informatie aan de doelgroepen zorgen.

Bestemmingsplan Molenhoeven-Hanenberg, Loosbroek

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raadscommissie Ruimtelijke Zaken ter advies en de gemeenteraad ter vaststelling het bestemmingsplan Molenhoeven-Hanenberg, Loosbroek aan te bieden. Dit bestemmingsplan biedt onder meer het juridische kader voor de nieuwbouw van woningen in Loosbroek tot circa 2015. De raadscommissie Ruimtelijke Zaken behandelt het onderwerp op 20 oktober 2008, de gemeenteraad op 6 november 2008.

Evaluatie rekenkameronderzoek 2006

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de inhoud van de evaluatie van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie `Beoogde en feitelijke resultaten vergeleken'. De evaluatie wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Beleidsrichtlijnen Wmo

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsrichtlijnen Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 vastgesteld. Deze regels treden in werking op de dag na publicatie.

Spoedbestuursdwang Hoofdstraat Heeswijk-Dinther

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft besloten tot spoedbestuursdwang inzake een strijdige situatie aan de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther. Het betreffende pand voldeed niet aan de eisen van brandveiligheid. Bij een controle door de brandweer en de afdeling Milieu- en Bouwzaken van de gemeente op 15 september 2008 bleek dat op de bovenverdieping logies werd aangeboden

De gemeente zal ten aanzien van dit pand blijven toezien op het naleven van de regelgeving. Om te voorkomen dat deze overtredingen in de toekomst nogmaals plaatsvinden, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om tevens een last onder dwangsom op te leggen.

Dynamische verlichting fietspad Heesch-Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de fietspadverlichting Heesch-Nistelrode aan te passen tot zogenaamde dynamische verlichting.

Quick scan dorpsontwikkelingsplan Nistelrode

Begin 2008 heeft het Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling Noord-Brabant (PON) in de kern Nistelrode een `quick scan dorpsontwikkelingsplan' uitgevoerd. Aan de hand daarvan zou beoordeeld kunnen worden of met het oog op de leefbaarheid de wenselijkheid/behoefte bestaat aan een dorpsontwikkelingsplan voor de kern Nistelrode en vervolgens ook voor de andere woonkernen. Het PON concludeert dat daar geen behoefte aan is en daarmee ook onvoldoende draagvlak bestaat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen met die conclusie in te stemmen.

Vervangende nieuwbouw Emmaus en De Beekgraaf

In het Integraal Huisvestingsplan 2007-2011, dat de gemeenteraad in december 2007 vaststelde, is opgenomen dat in 2008 een onderzoek zal worden gedaan naar de haalbaarheid van vervanging van de basisscholen Emmaus in Heesch en De Beekgraaf in Nistelrode. Het college van burgemeester van wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om vervangende nieuwbouw te plegen.

Adresgegevens

Bezoekadres: De Misse 6,
5384 BZ Heesch
Postadres: Postbus 19,

5384 ZG Heesch
gemeente@bernheze.org
Tel. (0412) 45 88 88
Fax (0412) 45 46 35
kijk eens bij:
WOZ-loket