Ministerie van Algemene Zaken

Brief minister-president over vragenuur Tweede Kamer inzake groene stroom

Kamerstuk | 24-09-2008

Minister-president a.i. Bos heeft geantwoord op het verzoek van Tweede Kamerlid Kant (SP) naar aanleiding van het vragenuur van 23 september inzake groene stroom.

Het gedeelte van het stenogram van de regeling van werkzaamheden van uw Kamer van 23 september jl. dat u heeft doorgeleid bevat het verzoek van het lid Kant om een brief van de minister-president over de gang van zaken ten aanzien van de berichtgeving over groene stroom bij het vragenuur dat vooraf ging aan de regeling van werkzaamheden. Aan dit verzoek geef ik gevolg met deze brief.

Op grond van artikel 68 van de Grondwet geven de bewindspersonen uw Kamer de door leden van uw Kamer verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

De grondwettelijke inlichtingenplicht van een minister vindt een begrenzing in de reikwijdte van de eigen individuele ministeriële verantwoordelijkheid en de bijbehorende taken en bevoegdheden, met inbegrip van wettelijke bevoegdheden ter verkrijging van informatie bij derden, en strekt zich naar zijn aard niet uit tot hetgeen behoort tot de individuele ministeriële verantwoordelijkheid van een andere minister.

Vragen die worden gesteld en beantwoord op grond van artikel 68 Grondwet brengen geen wijziging in de constitutionele verdeling van de reikwijdte van de collectieve en individuele ministeriële verantwoordelijkheid van de onderscheiden ministers. Deze verdeling berust mede op artikel 44 van de Grondwet, de daarop gebaseerde koninklijke besluiten en de taken en bevoegdheden waarover een minister beschikt op grond van algemene en bijzondere wet- en regelgeving.

De brief van minister Cramer die u heden ontving gaat nader in op hetgeen gisteren tijdens het vragenuur in uw Kamer aan de orde kwam. Daarbij sluit ik mij aan.

DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken a.i.

W. Bos