Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 19 en 23 september 2008

Op vrijdag 19 september en dinsdag 23 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Besluit vrijdag 19 september

Buitengewone ALV VNG

Het college stemt in met de kandidaatstelling door de VNG-adviescommissie voor de vervulling van vacatures in het VNG-bestuur, de Vaste Beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken. Eveneens wordt ingestemd met de oprichting van de stichting Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de inhoud van de VNG resolutie Vertrouwen en Verantwoorden.

Besluiten dinsdag 23 september

Eindconcept Detailhandelsstructuurvisie

Het college neemt kennis van het eindconcept
detailhandelsstructuurvisie. Hierin is aangegeven in hoeverre tot 2015 de (kleinere) wijk- en buurtwinkelcentra versterkt kunnen worden in relatie tot de uitbreiding van winkelcentrum De Koperwiek. Daarnaast geeft het college dit rapport vrij voor consultatie van de Capelse winkeliers en andere belanghebbenden. Tot slot krijgt de afdeling Stedelijke Ontwikkeling opdracht een plan van aanpak voor de lange termijn op te stellen voor Winkelcentrum Slotplein en onderzoek te doen naar parkeren bij de winkelcentra. Op 1 oktober worden winkeliers en andere belanghebbenden over het plan geïnformeerd en geconsulteerd. Er volgt een persbericht over dit onderwerp.

Reactie op ontvangen bedenkingen t.a.v. het concept subsidieoverzicht 2009

In juni heeft de gemeente een concept subsidieoverzicht aan Capelse instellingen gestuurd. De instellingen konden op basis hiervan een reactie of bedenking indienen. Drie instellingen hebben hiervan gebruik gemaakt. Slachtofferhulp Nederland betreurt het dat de gemeente afwijkt van de door hen gevraagde subsidiebijdrage. Het college ziet op basis van de reguliere gemeentelijke indexering en de geleverde prestaties geen aanleiding om de subsidie te verhogen. Berend Botje geeft aan dat zij door het verloop in het aantal vrijwilligers niet de gevraagde prestaties te kan halen. Stichting Zorgbeheer Zellingen heeft bedenkingen over de hoogte van de subsidie vanwege de kosten voor implementatie van het Elektronisch Kinddossier, de verantwoordingseis ten aanzien van de kosten en de eis om een HKZ-certificaat te moeten behalen. De bedenkingen van Berend Botje en Slachtofferhulp zijn door het college voor kennisgeving aangenomen.

Overdracht en mandatering WWB 65+ naar de Sociale Verzekeringsbank

Het college neemt vanaf januari 2009 deel aan het project Sociale Verzekeringsbank (SVB) WWB 65+ waarbij Capelse 65-plussers met een onvolledige AOW voortaan automatisch hun aanvullende bijstandsuitkering via de SVB ontvangen. Iemand die 65 jaar wordt, loopt vanaf dan niet meer zo snel de aanvullende bijstandsuitkering mis, omdat de SVB automatisch toetst of de persoon er recht op heeft. Iedereen die wel recht heeft op aanvulling, maar er geen gebruik van maakt, wordt door de SVB actief benaderd en gewezen op de mogelijkheid. De samenwerking tussen de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Capelle aan den IJssel en de SVB heeft daarnaast het voordeel dat alle Capelse 65-plussers met een aanvulling op hun AOW-uitkering hun totale inkomen via de SVB ontvangen: zij krijgen dus in één keer één bedrag op hun rekening. Daarnaast hoeft de klant wijzigingen nog maar één keer door te geven.

Beantwoording brief Wmo-adviesraad aanbesteding hulp bij het huishouden 2009-2010

Het college stelt de concept-antwoordbrief aan de Wmo-adviesraad betreffende aanbesteding hulp bij het huishouden 2009-2010 vast. In de brief wordt ingegaan op adviezen van de Wmo-adviesraad, over aanbesteding hulp bij het huishouden 2009-2010, die niet zijn overgenomen. Dit gaat over het advies nogmaals met zorgaanbieders in overleg te gaan (dit is juridisch gezien niet mogelijk, in verband met eerdere afwijzing), het tarief voor een HH1 in loondienst dat niet marktconform zou zijn (het tarief van 19, - per uur is wel marktconform) en het aangaan van een contract voor slechts één jaar (deze korte contractduur komt de continuïteit van de hulpverlening niet ten goede).

Herbenoemen leden van de Programmaraad

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2007, het financiële verslag en de begroting 2008 van de Programmaraad. Daarnaast stelt het college een raadsvoorstel vast om de Capelse leden van de programmaraad te herbenoemen.

[procedure: agenda commissie Middelen en Buitenruimte en de daarop volgende vergadering van de gemeenteraad]

Verkoop grond nabij Oppland 11 en Oppland 13

Het college gaat overeenkomsten aan tot verkoop van de percelen grond nabij Oppland 11 en Oppland 13. Tegen verkoop van de grond bestaat geen bezwaar.

Actualisatie begroting 2009

Het college neemt kennis van de analyse en de specificatie van de actualisatie van de meerjarenbegroting 2009-2012. Lonen, prijzen, kapitaallasten, algemene uitkeringen en dergelijke zijn aangepast aan het geldende prijspeil en de actualiteit.

Verkoop grond nabij Rogaland 9 en Rogaland 11

Het college gaat overeenkomsten aan tot verkoop van de percelen grond nabij Rogaland 9 en Rogaland 11. Tegen verkoop van de grond bestaat geen bezwaar.

Verkoop grond nabij Anton Wachterburg 28

Het college gaat een overeenkomst aan tot verkoop van het perceel grond nabij Anton Wachterburg 28. Tegen verkoop van de grond bestaat geen bezwaar.

Verkeersbesluit voorrangsregeling St. Helenabaai

Het college besluit de uitritconstructie ter hoogte van de Keerkring St. Helenabaai te verwijderen en stelt een voorrangskruising Keerkring St. Helenabaai in, waarbij de bestuurders op de St. Helenabaai voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Keerkring. Hiermee voert het college een eerder besluit uit om de voorrangssituatie ter plaatse te wijzigen. Omwonenden ontvangen hierover een brief.

Tweede begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het college stelt het conceptraadsvoorstel en het conceptraadsbesluit over de tweede begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast. De wijzigingen in de begroting hebben geen invloed op de inwonersbijdrage.

[procedure: agenda commissie Algemene Zaken en Veiligheid en de daarop volgende vergadering van de gemeenteraad]

N.b. aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De formele bekendmaking van de besluiten geschied waar nodig op de gemeentepagina in de IJsselpost of door persoonlijke toezending aan belanghebbenden.