Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportSubsidieregeling PGO

Kamerstuk, 24 september 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

MC/U-2875602

24 september 2008

Op 19 juni jongstleden heeft een algemeen overleg plaatsgevonden over de nieuwe subsidiesystematiek voor de patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties (pgo-organisaties). Tijdens dat overleg hebben de staatssecretaris en ik toegezegd dat de nieuwe subsidieregeling in september gepubliceerd zou worden en dat wij deze aan uw kamer zouden doen toekomen.
Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris, de Subsidieregeling PGO aan. Daarnaast zijn het bijbehorende beleids- en beoordelingskader en het besluit over het subsidieplafond voor de eerste tranche projectsubsidies bijgevoegd. Een dezer dagen worden de subsidieregeling en het besluit over het subsidieplafond ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Subsidiesystematiek

Om recht te kunnen doen aan de diversiteit binnen het pgo-veld en om aan te sluiten bij vraagstukken die in het pgo-veld spelen, is de nieuwe subsidiesystematiek nadrukkelijk opgezet in nauwe betrokkenheid met het pgo-veld. Voor uw begrip schetsen wij hierna de hoofdlijnen van de nieuwe subsidiesystematiek. De kern van de nieuwe systematiek bestaat uit twee onderscheiden subsidies: een instellingssubsidie en projectsubsidies. Daarvoor is structureel een subsidiebudget van EUR 39,1 miljoen per jaar beschikbaar.

o Instellingssubsidie
Pgo-organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de uitvoering van enkele kerntaken: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Met het verstrekken van de instellingssubsidie benadrukken wij het belang dat we hechten aan het uitvoeren van deze kerntaken ter ondersteuning en vertegenwoordiging van hun leden, donateurs en doelgroep. Daarnaast geven wij met de instellingssubsidie pgo-organisaties de ruimte om verder te professionaliseren. De instellingsubsidie kent een basisdeel en een ontwikkelingsdeel. Het basisdeel is maximaal EUR90.000 gebaseerd op de rekenregel op grond waarvan de patiëntenorganisaties nu al gefinancierd worden. Het ontwikkelingsdeel is (maximaal) EUR30.000. Voor het behouden van het ontwikkelingsdeel moeten organisaties vanaf 2011 voldoen aan enkele minimumcriteria die worden opgesteld, mede op basis van suggesties van de werkgroep Wenkend Perspectief die bestaat uit vertegenwoordigers uit het pgo-veld. In beginsel komen alle pgo-organisaties die in 2008 subsidie van de Stichting Fonds PGO ontvingen in aanmerking voor deze instellingssubsidie.

o Projectsubsidie
Daarnaast kunnen pgo-organisaties, en andere organisaties die voldoen aan de voorwaarden, een aanvraag doen voor projectsubsidies door middel van het indienen van een vierjarenplan. Deze projectsubsidies worden verleend om organisaties in staat te stellen projectmatig activiteiten uit te voeren die ertoe strekken patiënten, gehandicapten en ouderen een centrale, sterke positie te geven in de stelsels van zorg en ondersteuning en hun mogelijkheden te vergroten om de regie op het eigen leven te voeren en maatschappelijke te participeren. Een deel van het structurele subsidiebudget van EUR 39,1 miljoen per jaar is beschikbaar voor projectsubsidies. Een onafhankelijke programmaraad zal ons adviseren over de toekenning van de middelen voor projectsubsidie. Voor de eerste tranche vierjarenplannen is voor de jaren 2009 tot en met 2012 in totaal EUR 24 miljoen beschikbaar. Deze middelen worden als volgt beschikbaar gesteld: o 2009: EUR 4,5 miljoen
o 2010: EUR 7,5 miljoen
o 2011: EUR 6,0 miljoen
o 2012 EUR 6,0 miljoen
Deze plafonds sluiten aan bij de verwachting dat voor de projecten in de eerste tranche de piek in de kosten in 2010 zal liggen en dat organisaties eerst medio 2009 starten met uitvoering van hun projecten. Vanaf 2011 zal ook de tweede tranche vierjarenplannen uitgevoerd worden. Het subsidieplafond voor de tweede tranche wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Eerder hebben wij bekendgemaakt dat de genoemde programmaraad zal worden voorgezeten door mevrouw Hannie van Leeuwen. Inmiddels kunnen wij ook de namen noemen van de overige personen die bereid zijn zitting te nemen in de programmaraad:
o Mevrouw A.M.W.M. (Angelique) van Dam
o De heer J. (Jan) Hamel
o De heer R. (Robbert) Huijsman
o De heer D.C. (Dick) Kaasjager
o De heer J.A. (Jan) Walburg
De programmaraad dient onafhankelijk te kunnen optreden. In dat licht hebben wij met de beoogde leden van de programmaraad afgesproken dat zij zich onthouden van een oordeel over een subsidieaanvraag, als er omtrent desbetreffende subsidieaanvraag sprake is van (mogelijke) betrokkenheid bij de aanvraag of bij de aanvrager. Ook geldt dat indien een lid van de programmaraad tijdens de zittingsperiode substantiële werkzaamheden gaat verrichten binnen de pgo-sector het lidmaatschap van de programmaraad hiermee niet verenigbaar is. De programmaraad zal binnenkort formeel worden ingesteld.

o Subsidie aan specifieke organisaties
Daarnaast komen enkele specifieke organisaties in aanmerking voor subsidie voor de activiteiten die zij ondernemen. Vervolgstappen

De Subsidieregeling PGO en het besluit tot vaststelling van het subsidieplafond voor de eerste tranche projectsubsidies worden een dezer dagen in de Staatscourant gepubliceerd. De pgo-organisaties zullen deze documenten, alsmede het beleids- en beoordelingskader ook ontvangen. Daarnaast zijn zij door het Fonds PGO uitgenodigd voor voorlichtings-bijeenkomsten over de nieuwe Subsidieregeling PGO.

Tegelijkertijd hebben de CG-raad, CSO en NPCF in samenwerking met het LPGGz en het Platform VG een ondersteuningsfunctie opgezet om pgo-organisaties te begeleiden bij de ontwikkeling van hun vierjarenplannen en eventueel de uitvoering van die plannen als hun subsidie-aanvraag wordt gehonoreerd. Gezien het aantal aanmeldingen kan geconcludeerd worden dat deze functie in een behoefte voorziet. De ondersteuningsfunctie zal de komende jaren verder uitgebouwd worden.

Indien pgo-organisaties voor de eerste tranche van projectsubsidies in aanmerking willen komen, moeten zij voor 1 januari 2009 hun vierjarenplan indienen. Voor de instellingssubsidie geldt dat zij de aanvraag voor 1 december 2008 moeten hebben ingediend.

Ten slotte wordt de komende maanden de overgang per 1 januari 2009 van de taken van het zelfstandig bestuursorgaan Stichting Fonds PGO naar het agentschap CIBG verder uitgewerkt. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan het behouden van de kennis en ervaring die de Stichting Fonds PGO in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Omwille van de herkenbaarheid naar het pgo-veld is ervoor gekozen om de nieuwe unit de naam Fonds PGO te laten behouden.
De Subsidieregeling PGO voorziet erin dat de delegatie van taken aan de Stichting Fonds PGO per 1 januari 2009 wordt ingetrokken. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de Stichting Fonds PGO in 2008 de aanvragen voor instellingssubsidies voor 2009 kan behandelen.

Slot

Met het vergrote structurele subsidiebudget en een vernieuwde subsidiesystematiek streven wij ernaar patiënten, gehandicapten en ouderen een centrale, sterke positie te geven in de stelsels van zorg en ondersteuning en hun mogelijkheden te vergroten om de regie op het eigen leven te voeren en maatschappelijk te participeren. Om dat doel te bereiken zijn sterke pgo-organisaties nodig die hun goede werk voor en namens hun achterban kunnen voortzetten en die zich tegelijkertijd verder kunnen ontwikkelen tot nog sterkere vertegenwoordigers van patiënten, gehandicapten en ouderen.

Met de Subsidieregeling PGO kan de verdere versterking van de pgo-organisaties nu snel vorm krijgen. Naar onze mening is de met Subsidieregeling PGO sprake van een evenwichtige subsidiesystematiek die past bij de diversiteit van het pgo-veld. Daarbij is het niet ons doel een subsidiesystematiek neer te zetten die nooit meer zal veranderen. Wij willen daarentegen een, ook door het veld gewenste, ontwikkeling op gang brengen richting versterking en verdere professionalisering van de pgo-organisaties. Bij het in gang zetten van zo'n ontwikkeling past ook dat wij, samen met het pgo-veld, na invoering van de subsidieregeling de vinger aan de pols houden. Daarom zullen wij in de loop van 2009 (nadat de eerste tranche projectsubsidies is toegekend) ook bezien of er sprake is van onbedoelde effecten van de nieuwe subsidiesystematiek. Indien dat het geval zou zijn dan zullen wij voor de start van de tweede tranche project subsidies noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in de subsidieregeling en/of het beleids- en beoordelingskader. Daarnaast zal de Subsidieregeling PGO in 2011 worden geëvalueerd. Vanzelfsprekend zal het pgo-veld ook daarbij worden betrokken.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink