Ingezonden persbericht


2008 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
104 Vragen van mevrouw N.A.M.E. Wigny, de heren A.Taskan, M. van Ditmarsch en drs. E. Smid
(ingekomen 24 september 2008)

Door velen wordt de, voor de moslims, heilige maand ramadan als aanleiding gezien om bijeenkomsten te organiseren en daarbij mensen vanuit allerlei achtergronden bij elkaar te brengen, met elkaar te laten communiceren en daardoor meer begrip voor elkaar te laten krijgen. Terwijl dit af en toe met behulp van een gemeentelijke financiële bijdrage gebeurd is, blijft het CDA van mening dat deze ontmoetingen in eerste instantie dienen om toenadering tot elkaar te bewerkstelligen en daarmee een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van wederzijds begrip en draagvlak voor een bredere dialoog. Het CDA is van mening, dat meerdere momenten door het jaar heen, benut zouden kunnen worden om de bewoners van Utrecht te stimuleren om elkaar te ontmoeten. Dat brengt het CDA tot het stellen van de volgende vragen.


1. Deelt het college de mening van de fractie van het CDA, dat de hierboven bedoelde bijeenkomsten een positieve bijdrage leveren aan toenadering tussen de verschillende bevolkingsgroepen?


2. Wat is de gemeentelijk bijdrage (zowel financieel als anderszins) geweest aan iftar-diners?


3. Is het college het met het CDA eens dat er andere belangrijke (religieuze) momenten zijn, die zich hiervoor lenen en dat deze te benutten zijn voor wederzijdse ontmoeting en begrip?


4. Vindt het college dat bijvoorbeeld ook het Kerstfeest, Jom Kippoer (Joodse Grote Verzoendag) of Vesakha Puja (Boeddhadag) zich hiertoe lenen? Zo ja, is het college bereid deze - in het kader van het collegeprogramma "integratie en diversiteit" - te faciliteren?


5. Zo nee, waarom niet?


6. Zijn er tot heden initiatieven geweest vanuit andere religieuze organisaties of instellingen voor het organiseren van ontmoetingen, die te vergelijken zijn met de doelstellingen van de iftar-diners?


7. Zo ja, wat heeft het college hiermee gedaan?


8. Zo nee, is het college bereid ook deze te ondersteunen wanneer daartoe verzoeken worden ingediend?


---- --