SGP


23 - 09 - 08 | SGP wil bedrijven helpen

De SGP steunt de wet van het kabinet die het mogelijk maakt dat bedrijven in een bepaalde wijk
of 'zone' gezamenlijk gaan investeren in veiligheid en aantrekkelijkheid. Alle in zo'n gebied
aanwezige ondernemers betalen door heffingen mee aan zaken als camerabewaking, het
surveilleren of laten verwijderen van graffiti. De SGP vindt dat een goed idee, mits er geen
opeenstapeling van allerlei soorten heffingen komt die de lasten voor de betrokkenen
ondernemers onevenredig verhogen.

Het voorliggende wetsvoorstel kan op de warme steun van mijn fractie re-kenen. Zoals u weet heb ik jaren achtereenvolgens bij begrotingsbehande-lingen en daarbuiten aandacht gevraagd voor de beveiligingskosten van kleine ondernemers. Eerst in een motie bij de begrotingsbehandeling van 2005 om kleine ondernemers fiscaal te ondersteunen bij veiligheidsinves-teringen, en later door het medeondertekenen van het amendement ten Hoopen c.s. dat hetzelfde doel beoogde. Wij zien dit wetsvoorstel voor het inrichten van Bedrijfsgerichte GebiedsVerbeteringszones als een be-langrijke en welkome aanvulling daarop.

Waarom vroegen we ook al weer die aandacht voor de ondersteuning bij veiligheidsmaatregelen die kleine ondernemers nemen? Ik herinner me nog heel goed dat er vorig jaar een bericht in de krant (RD 29 juni 2007) stond van een eigenaar van een sigarenwinkeltje in Amsterdam. Achttien keer is een pistool op haar gericht en bij de veertiende keer werd haar man doodgeschoten. En nog steeds hoeven we de krant maar open te slaan om tot onze spijt te moeten constateren dat het aantal overvallen op kleine winkels erg hoog is, al lijkt er een kentering in de cijfers te zit-ten. Gisteren nog bleek dat een supermarkt in Osdorp voor de tweede keer in één maand gewelddadig is overvallen door gemaskerde mannen. Criminaliteit tegen ondernemers is bijzonder frustrerend voor een goed ondernemersklimaat, en de bestrijding daarvan verdient daarom alle steun!
Hoewel mijn fractie de experimentenwet dus van harte ondersteunt, heb-ben we - ook na de beantwoording van de vragen in de NNAVV - nog en-kele vragen.

Op dit moment kunnen gemeenten al bijzondere belastingen heffen bij bedrijven voor een specifiek doel. Sommige van deze belastingen hebben enige overlap met de doelen voor een BGV-zone. Denk bijvoorbeeld aan de reclamebelasting, die steeds meer gemeenten invoeren. Of denk aan de opslag die verschillende gemeenten heffen bovenop de OZB-heffing, en die worden ingezet voor activiteiten zoals Sinterklaas en feestverlichting. Op de vraag van mijn fractie of een aantal van dit soort heffingen kunnen worden samengevoegd op het moment dat er een BGV zone wordt inge-richt, antwoord de staatssecretaris dat hij niet in de overwegingen van gemeenten wil komen om belastingen wel of niet te hanteren? Dat be-grijpt mijn fractie. Maar heeft hij daar ook geen visie op? Mijn fractie kan zich namelijk voorstellen dat de lasten, vooral voor de kleine onderne-mers, met een veelvoud van heffingen zwaar kunnen worden.

Een ander punt waar ik nog aandacht voor wil vragen betreft het vastleg-gen van het gewenste serviceniveau waar de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW voor pleiten . Zij geven aan dat het belang-rijk voor het bedrijfsleven is dat er goede afspraken worden gemaakt met gemeenten over het serviceniveau dat de gemeente levert. Mijn fractie kan daar wel inkomen. Als de door ondernemers te verrichten activiteiten tot in detail worden vastgelegd, is het niet meer dan logisch dat zij die duidelijkheid ook van gemeenten verwachten.
Mijn fractie er namelijk toch nog niet helemaal gerust op dat het service-niveau van de gemeente op de langere termijn gehandhaafd blijft in een BGV-zone. De staatssecretaris zegt namelijk enerzijds dat het voor de hand ligt dat de gemeente ook een extra steentje zal bijdragen, maar zegt anderzijds dat gemeenten niet onnodig beperkt willen worden in beleids-beslissingen over een langere periode . Dat laatste is nu precies waar be-drijven bang voor zijn: voor de korte termijn zullen de inspanningen voor de veiligheid wel gehandhaafd blijven, maar voor de langere termijn zal er mogelijk een verschraling optreden. Wil de staatssecretaris daarom alsnog tegemoet komen aan de wens van ondernemers om het serviceniveau standaard vast te leggen?

Tot slot, voorzitter. Sommige - vaak grotere - winkeliers besteden op dit moment al veel geld aan de voorzieningen waarvoor in de toekomst de BGV bijdrage wordt geheven. Denk bijvoorbeeld aan de beveiliging waar-bij grote winkelketens vaak al eigen beveiligers in dienst hebben. Ik be-grijp de solidariteitsgedachte achter de BGV-bijdrage, maar zie ook wel in dat dergelijke winkeliers dan dubbelop betalen voor diensten die ze al hebben: én een BGV-bijdrage op basis van de grootte van de winkel, en de eigen faciliteiten. Bovendien dragen dergelijke grote winkeliers meer bij op basis van artikel 2, waarin staat dat de WOZ-waarde de heffings-maatstaf is. Graag een reactie.