Nieuw-Vlaamse Alliantie


Europa moet tandje bij steken om bossen beter te beschermen (24/09/08)

Het Europees Parlement is verheugd over het sluiten van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, maar zegt tegelijkertijd dat het resultaat allesbehalve volstaat om illegale houtkap en ontbossing te stoppen.* N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels vindt dat het hoog tijd is dat de Europese Commissie drastische maatregelen neemt om de bescherming en het duurzame beheer van tropische bossen te garanderen.

Frieda Brepoels: "Ondanks opeenvolgende internationale overeenkomsten blijven overexploitatie en illegale houtkap voor problemen zorgen. Jaarlijks verdwijnen 13 miljoen hectaren bos, waarvan 6 miljoen hectaren oerbos. De gevolgen hiervan zijn nauwelijks te overzien: verlies aan biodiversiteit, het schenden van de rechten van inheemse volkeren en een stijgende uitstoot van broeikasgassen. In de jaren 90 zou ontbossing verantwoordelijk zijn geweest voor niet minder dan 20% van de uitstoot. De maatregelen die Europa tot nog toe nam zijn ruimschoots onvoldoende."**

Het Europees Parlement is dan ook vragende partij voor een meer doeltreffende overeenkomst. De herziening moet gebaseerd zijn op volgende hoofdassen:

1. Bescherming, duurzaam beheer en herstel van tropische bossen moet de centrale doelstelling worden. Handel in tropisch hout moet enkel aangemoedigd worden wanneer dit verenigbaar is met de hoofddoelstelling.

2. Europa en de lidstaten moeten ook aanzienlijk meer financiële middelen inzetten om dit doel te bereiken.

Tenslotte dringt het Parlement erop aan dat de Europese Commissie nog dit jaar een alomvattende wetgeving terzake voorstelt. Frieda Brepoels: "Europese normen moeten ervoor zorgen dat uitsluitend hout van legale en duurzame oorsprong in Europa mag worden ingevoerd. De wetgeving moet verantwoordelijke ondernemers belonen en importeurs van illegaal hout bestraffen. Bestaande certificatie-initiatieven verdienen ondersteuning en verdere uitbouw. Overheden moeten ook het goede voorbeeld geven door gebruik van legaal hout op te nemen als vereiste in de openbare aanbestedingsregels."


* De Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout kwam tot stand op 27 januari 2006 in de schoot van de UNCTAD (Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling) en vervangt de eerdere overeenkomst van 1994.

** Bijvoorbeeld de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten die werden gesloten in het kader van het actieplan inzake wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw (FLEGT).

Auteur:
Frieda Brepoels
Europees parlementslid N-VA, lid van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Meer informatie:
Contactpersoon: Jeroen Overmeer, woordvoerder
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: jeroen.overmeer@n-va.be
Url: www.n-va.be