Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard


door het stembureau vastgesteld

Kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen door het stembureau vastgesteld

PERSBERICHT

Voor de waterschapsverkiezingen van 13 tot en met 25 november heeft het stembureau van het hoogheemraadschap van Scheiland en de Krimpenerwaard in de openbare zitting de kandidatenlijsten van 11 van de 12 geregistreerde belangengroepen goedgekeurd. De kandidatenlijst van de Islamitische Partij Nederland voldeed niet aan de gestelde eisen.

Voor de waterschapsverkiezingen in november hebben zich in augustus in totaal twaalf belangengroepen aangemeld. In de afgelopen maanden hebben deze belangengroepen hun kandidatenlijsten opgesteld en ingeleverd. De termijn van inlevering sloot op disdag 16 september om zeven uur 's avonds. Bij een eerste beoordeling door het stembureau van het hoogheemraadschap in een besloten zitting op donderdag 18 september bleek dat door drie belangengroepen de ingeleverde formulieren onvolledig of onjuist waren ingevuld. Deze belangengroepen hebben de gelegenheid gekregen om uiterlijk tot dinsdagmiddag 23 september vijf uur dit verzuim te corrigeren. Twee van de drie belangengroepen zijn hierin geslaagd. De Islamitische Partij Nederland is niet in staat gebleken om op tijd de verzuimen te herstellen.

Tijdens de openbare bijeenkomst van het stembureau is eveneens door loting de volgorde van plaatsing van de 11 belangengroepen op het stembiljet bepaald. Deze volgorde is:

* VVD (1),

* Christen Democratisch Appèl (CDA) (2),

* Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (3),
* Partij van de Arbeid (P.v.d.A) (4),

* DWLK: Helder als water (5),

* Water Natuurlijk (6),

* ChristenUnie (7),

* Boulevard Rotterdam (8),

* Stichting Krimpenerwaard op de Kaart (9),
* Hollands Tij (10) en

* Algemene Waterschapspartij (11).

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) met de ChristenUnie zowel als Stichting Krimpenerwaard op de Kaart met DWLK: Helder als water hebben, geheel in overeenstemming met de hiervoor geldende voorwaarden, aangegeven om bij de verkiezingen lijstcombinaties te willen vormen.

Het verslag van de openbare bijeenkomst van het stembureau (proces-verbaal) ligt ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap aan de Maasboulevard nr. 123 te Rotterdam.